Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szacunek do syna zastępującego ojca

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-09-02

Wraz ze znajomymi prowadzimy zakład (spółka 4-osobowa). Mąż ma kłopoty zdrowotne i w sumie zastępuje go nasz 30-letni syn. Wspólnicy nie mają jednak do niego szacunku i traktują jak dziecko, co przekłada się też na pracowników. Jak to zmienić od strony formalnej?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc osobą prawną, wszelkich czynności może dokonywać wyłącznie poprzez swoje organy. Do organów tych należą zarząd, zgromadzenie wspólników oraz fakultatywnie rada nadzorcza lub komisja rewizyjna

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:

 • jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd;
 • zgromadzenie wspólników;
 • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (lub oba te organy).

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego lub większej liczby członków, którzy powoływani są uchwałą wspólników (chyba że umowa spółki ustanawia inny sposób powołania zarządu), spośród wspólników lub osób niebędących wspólnikami. Zarząd jest organem, który reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki (prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich).

Trudności w określeniu sposobu i zakresu działania poszczególnych członków zarządu mogą się pojawić, gdy w spółce powołany został zarząd wieloosobowy. W takim przypadku sposób reprezentacji powinna określać umowa spółki. Jeżeli jednak umowa nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Natomiast oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

W przypadku gdy umowa nie reguluje stosunków pomiędzy samymi członkami zarządu, stosuje się następujące zasady:

 • każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki;
 • każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki (jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu);
 • uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu;
 • uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów (umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu);
 • powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
 • odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników to organ spółki z o.o. podejmujący najważniejsze decyzje dotyczące spółki. Uchwały wspólników wymagają sprawy wskazane w umowie spółki, a także:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;
 • zwrot dopłat;
 • zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo zarządu nad działalnością spółki z o.o. przysługuje co do zasady każdemu wspólnikowi spółki. Jednak niezależnie od tego do kontroli może zostać powołany w umowie spółki dodatkowy organ, którym może być rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu utworzenie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne). Wspólnicy mogą powołać jeden z tych organów lub obydwa jednocześnie.

Podstawowa różnica pomiędzy radą nadzorczą a komisją rewizyjną jest taka, że rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, natomiast do obowiązków komisji rewizyjnej należy jedynie ocena sprawozdań oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty (w spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki może jednak rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej).

Odnosząc się do kwestii pełnomocnictwa, należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 243 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

„§ 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

§ 3. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników.

§ 4. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela”.

Jak wynika z powyższego, prawo uczestnictwa w zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu nie ma charakteru osobistego. Zgodnie z wyraźnym brzmieniem przepisu nie jest dopuszczalne całkowite wykluczenie wykonywania tych praw przez pełnomocnika, a możliwe jest jedynie wprowadzenie w umowie spółki ograniczeń w tym zakresie, np. przyjęcie, że pełnomocnikami wspólników na zgromadzeniu mogą być tylko inni wspólnicy [tak trafnie: K. Strzelczyk, (w:) R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. 2, s. 475].

Ta sama osoba może być pełnomocnikiem kilku wspólników i wówczas może wykonywać odmiennie prawo głosu z poszczególnych pakietów udziałów (w imieniu jednego mocodawcy głosować „za”, a w imieniu innego „przeciw”). Nie ma jednak przeszkód, aby jeden i ten sam wspólnik ustanowił kilku pełnomocników łącznie z całego pakietu swoich udziałów (tak: A. Kidyba, Kodeks, t. 1, s. 1070; sprawę za dyskusyjną uważa I. Weiss).

Wymaganie przewidziane w art. 243 § 2 K.s.h., a odnoszące się do formy pełnomocnictwa, ma charakter bezwzględny. Nie spełnia wymagań formy pisemnej faks (tak: Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 21 czerwca 2000 r., sygn. akt I ACa 189/00; A. Kidyba, Kodeks, t. 1, s. 1072).

Wymaganie formy pisemnej pełnomocnictwa pod rygorem nieważności należy rozumieć jako wymaganie minimalne, a zatem ważne jest pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego albo z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu może mieć charakter ogólny czy też rodzajowy (upoważnienie do udziału we wszystkich zgromadzeniach wspólników, aż do odwołania pełnomocnictwa, upoważnienie do udziału we wszystkich zgromadzeniach zwyczajnych, upoważnienie do udziału w zgromadzeniach w określonych latach obrotowych itp.). Tak skonstruowane pełnomocnictwa spotyka się w szczególności wówczas, gdy wspólnik przez dłuższy czas będzie np. nieobecny w kraju.

Dla Pani powstaje problem, jak wykonać dyspozycję art. 243 § 2 in fine K.s.h., gdyż pełnomocnictwo, które ma być wykorzystywane wielokrotnie, nie powinno być w oryginale dołączane do księgi protokołów danego zgromadzenia. Należy wówczas dołączyć do księgi protokołów uwierzytelnioną przez notariusza kopię pełnomocnictwa ogólnego bądź rodzajowego.

Są spory dotyczące charakteru takiego pełnomocnictwa. Według poglądu Sądu Apelacyjnego w Warszawie (wyrok z 21 czerwca 2000 r., sygn. akt I ACa 189/00) udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu nie upoważnia do dokonywania czynności prawnych, lecz tylko organizacyjnych spółki, które mają charakter czynności faktycznych.

Jednak doktryna prawa ([w:] S. Sołtysiński, Kodeks, t. 2, s. 560) przyjmuje, że do stosunku prawnego między wspólnikiem a jego pełnomocnikiem, a także skutków prawnych oświadczeń woli składanych na zgromadzeniu wspólników przez pełnomocnika, stosuje się art. 95–109 Kodeksu cywilnego (K.c.) w zw. z art. 2 K.s.h.

Ustawa przewiduje pewne ograniczenia, a mianowicie członek zarządu i pracownik spółki mogą brać udział w zgromadzeniu tylko w imieniu własnym: członek zarządu z racji pełnionej funkcji albo gdy jest wspólnikiem, pracownik – gdy jest wspólnikiem. Głos oddany przez pracownika albo członka zarządu jako pełnomocników innych wspólników jest nieważny, lecz uzasadnia to stwierdzenie nieważności uchwały tylko wtedy, jeżeli bez oddanych nieważnie głosów uchwała nie zostałaby podjęta (tak w odniesieniu do art. 235 Kodeksu handlowego – obecnie art. 244 K.s.h.: Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 4 września 1997 r., sygn. akt I ACa 405/97).

Dokument pełnomocnictwa należy złożyć do księgi protokołów posiedzeń. Proszę się nie dać zwieść, gdyż w piśmiennictwie dominuje pogląd, że niezależnie od formy, jaka jest wymagana dla uchwały zgromadzenia wspólników (np. art. 255 § 3 K.s.h. i umieszczenie uchwały w protokole sporządzonym przez notariusza), jak również niezależnie od treści uchwały (np. wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości) wymagania formalne wobec pełnomocnictwa do udziału w tym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu są zawsze te same. Wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej.

Na marginesie jedynie dodam, że jeżeli pełnomocnik wspólnika nie zostanie dopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników, termin do zaskarżenia podjętych na nim uchwał biegnie od dnia otrzymania wiadomości o uchwałach przez wspólnika, bez względu na to, czy niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu pełnomocnik pozostawał na sali obrad podczas głosowania. Taki pogląd na tle analogicznych rozwiązań w spółce akcyjnej wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca 2007 r. (sygn. akt III CSK 26/2007; podobnie: P. Brzeziński, Problem zaskarżalności uchwały walnego zgromadzenia w razie bezzasadnego niedopuszczenia pełnomocnika akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu; zob. też uwagi K. Osajdy, Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o., s. 8–10).

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu uprawnia pełnomocnika do podejmowania w imieniu akcjonariusza wszelkich czynności na zgromadzeniu, jak zabieranie głosu w dyskusji, składanie wniosków lub zgłaszanie sprzeciwu, składanie albo też żądanie głosowania tajnego.

Pani syn powinien udzielić Pani pełnomocnictwa co najmniej na piśmie. Pełnomocnictwo może być ogólne, ale osobiście radzę, aby pełnomocnictwo było złożone jako pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniach wspólników (zwyczajnych i nadzwyczajnych) i wykonywanie prawa do głosu lub pełnomocnictwo do poszczególnej czynności, czyli do udziału w określonym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa głosu.

Jeszcze raz zaznaczam, że jako prawidłowe zachowanie przewodniczącego ocenia się niedopuszczenie do udziału w zgromadzeniu pełnomocnika posługującego się kopią czy faksem pełnomocnictwa, gdyż kopia nie jest dokumentem. Od tego rodzaju pełnomocnictwa nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej.

Nie rozumiem Pani żądania odnośnie do kserokopii bilansu i sprawozdania zarządu. Jeżeli kserokopie tych dokumentów będą udostępniane na zgromadzeniu wspólników, to oczywiście ma Pani prawo je otrzymać.

Gorzej jest z takim uprawnieniem poza zgromadzeniem wspólników, gdyż wynika ono jedynie z prawa indywidualnej kontroli. Stosownie do treści przepisu art. 212 § 1 K.s.h. indywidualne prawo kontroli przysługuje każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik sam lub z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać dla swego użytku bilans lub żądać wyjaśnień od zarządu. Wszystkie wymienione w poprzednim zdaniu uprawnienia wspólnika wyznaczają zakres jego prawa do indywidualnej kontroli spółki z o.o. Użycie przez ustawodawcę w treści art. 212 § 1 K.s.h. określenia „lub” oznacza, że uprawnienia te mogą być realizowane alternatywnie albo łącznie, według uznania wspólnika.

Jednak prawo indywidualnej kontroli wspólnik może wykonywać osobiście albo wraz z osobą upoważnioną. Wynika z tego, że nie jest dopuszczalne wykonywanie kontroli wyłącznie przez osobę upoważnioną, bez udziału wspólnika.

W związku z powyższym najlepszym wyjściem będzie przekazanie udziałów lub udzielenie pełnomocnictwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od nieruchomości wprowadzonych do działalności lecz niewykorzystywanych

Posiadam nieruchomość – magazyny. Usytuowane są na działce, której jestem właścicielem jako osoba fizyczna. Jeden z magazynów stoi pusty (brak...

Jak połączyć dwa kapitały firm jednoosobowych?

Chciałem się dowiedzieć, czy jest to możliwe i jak to najprościej prawnie ubrać w formułę. Otóż: prowadzę działalność gospodarczą, siostra...

Wpis do RDN

Z datą 15.06 otrzymuję postanowienie o wykreśleniu mnie z RDN, a 16.06 zaświadczenie o wpisie do RDN – ta sama sygnatura sprawy,...

Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki

Jako przewodniczący związku zawodowego zostałem wybrany do rady nadzorczej spółki. Spółka jest prywatna w 90%, 10% posiadają jej pracownicy. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}