Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Syndyk korzystający z pomocy prawnika

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-07-31

Czy syndyk, który nie jest prawnikiem, prowadzący postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, może w tym postępowaniu korzystać z pomocy prawnej profesjonalnego prawnika (radcy prawnego) i zlecać mu sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych ujawnionych w toku tego postępowania, jak również udzielać mu pełnomocnictw do prowadzenia postępowań sądowych o roszczenia przysługujące masie upadłości, obciążając tę związanymi z tym kosztami, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie przepisów prawa syndyk może udzielać pełnomocnictw. Zgodnie z treścią artykułu 161 ustawy Prawo upadłościowe, syndyk może udzielać pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych. Może też udzielać pełnomocnictw procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi. 

 

Decyzję o ustanowieniu pełnomocnika podejmuje syndyk, lecz jeżeli ustanowienie pełnomocnictwa wiąże się z wydatkami (co jest regułą), wówczas koszty ustanowienia pełnomocnika wchodzą w skład kosztów postępowania, jeżeli zostaną uznane przez sędziego-komisarza (art. 230 ustawy). Dlatego też na ustanowienie pełnomocnika, które łączy się z wydatkami, syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca winni uzyskać zgodę sędziego-komisarza. Niezależnie od tego sędzia–komisarz, działając na podstawie art. 152 ust. 1, może wcześniej postanowić, że na ustanowienie pełnomocnika wymagana będzie jego zgoda lub zgoda rady wierzycieli. Sędzia–komisarz, działając w tym trybie, może też postanowić, by wspomniana zgoda wymagana była na ustanowienie konkretnego pełnomocnika.

 

Artykuł 161 ani też żaden inny przepis prawa upadłościowego i naprawczego nie określa kwalifikacji pełnomocników. W tym więc zakresie będą obowiązywać zasady ogólne dla pełnomocników procesowych (np. art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz przepisy aktów prawnych dotyczących poszczególnych zawodów prawniczych.

 

Analizując przepisy ustawy o radcach prawnych oraz Kodeks etyki radcy prawnego, można stwierdzić, że syndyk może korzystać z pomocy prawnej radcy prawnego, pod warunkiem, że nie zachodzą przyczyny wyłączające udział radcy prawnego w danej sprawie.

 

Artykuł 4 ustawy o radcach prawnych, stanowi, że wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. W komentarzu do ustawy o radcach prawnych (LEX Sigma), Krystyna Kwapisz napisała: „Komentowany przepis art. 4 ust. 1 podobnie jak przepis art. 6 ust. 1 stanowi, iż zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Katalog podmiotów, na rzecz których radca prawny może świadczyć pomoc prawną nie jest katalogiem zamkniętym. Obejmuje on bowiem wszystkie podmioty występujące w obrocie prawnym”.

 

Według artykułu 15 ustawy o radcach prawnych radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodowych:

 

  1. we własnej sprawie lub
  2. jeżeli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo
  3. jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy.

 

Zgodnie z kolei z treścią artykułu 27 Kodeksu etyki radcy prawnego radca prawny nie może udzielić pomocy prawnej jeżeli:

 

  1. brał udział w sprawie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub osoba pełniąca funkcję publiczną albo jako arbiter, mediator lub biegły;
  2. zeznawał uprzednio jako świadek w sprawie o okolicznościach sprawy;
  3. osoba najbliższa albo z jakichkolwiek przyczyn zależna od radcy prawnego brała lub bierze udział w rozstrzygnięciu sprawy;
  4. sprawa dotyczy radcy prawnego, adwokata lub innej osoby, z którą radca prawny może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód – o ile wykonują czynności zawodowe w tym samym czasie na rzecz tego samego klienta;
  5. był albo pozostaje w bliskich stosunkach z przeciwnikiem swojego klienta lub osobą zainteresowaną niekorzystnym dla klienta rozstrzygnięciem sprawy;
  6. osoba najbliższa radcy prawnemu jest pełnomocnikiem strony przeciwnej lub wykonywała na jej rzecz w tej sprawie inną pomoc prawną.

 

Warto też zwrócić uwagę na artykuł 179 Prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania.

 

W czasopiśmie branżowym „Wiedza Prawnicza” (3/2008) Emilia Biernacka wskazała: 

 

„Do udzielenia pełnomocnictwa przez syndyka do czynności procesowych – niezbędne jest wykazanie w preliminarzu kosztów postępowania zarówno konieczności korzystania z pomocy pełnomocnika (co do zasady syndyk powinien prowadzić postępowanie upadłościowe samodzielnie, by redukować jego koszty do minimum – pamiętajmy o zasadniczym celu postępowania upadłościowego – spłacie wierzycieli), jak i też kosztów jego ustanowienia (wynagrodzenia). Jeśli w preliminarzu znajdują się pełnomocnicy (konieczność ich ustanowienia), ale w żadnej mierze nie są (a wymaga tego puin) wskazane zakresy ich czynności (czy mają być to pełnomocnictwa szczególne, rodzajowe czy też ogólne) pojawia się pytanie o ważność dokonywanych przez nich czynności. Ponadto powstaje pytanie – co w sytuacji, gdy preliminarz kosztów postępowania nie został zatwierdzony przez sędziego komisarza – poddaje to w wątpliwość ważność dokonywanych na jego podstawie czynności – ewentualnie bowiem, gdyby uznać, że mamy do czynienia z negotium”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowa ajencyjna

Nasza spółka cywilna podpisała umowę ajencyjną z firmą X. Umowa została nam wypowiedziana. Zakłada jednak 3-miesięczny zakaz...

 

Czy uchwały spółki wymagają zgody wszystkich wspólników?

W umowie spółki jest zapis, że uchwały zgromadzenia wspólników wymaga m.in. określenie wysokości i terminów uiszczenia dopłat oraz ich zwrotu;...

 

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Syn posiada prosperującą firmę, na wyposażeniu której są samochody i maszyny. Syn jest ich właścicielem. Niestety zanosi się na to, że małżeństwo...

 

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację...

 

Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki

Czy uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 210 Kodeksu spółek handlowych (tj....

 

Niedopilnowanie zmian w KRS-ie

Z dniem 30.03 zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w sp z o.o. i w związku sytuacją, która zmusiła mnie do wyjazdu, wziąłem...

 

Forma spółki dla cichego wspólnika

Szukam formy spółki dla cichego wspólnika, tzn. moje dane nie mogą pojawić się w KRS. Spotkałem się z opiniami, że taką anonimowość zapewnia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »