Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenie OPP jako wspólnik spółki

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-04-24

Czy stowarzyszenie OPP może być wspólnikiem – komandytariuszem spółki komandytowej? Chodzi o ogólnopolską organizację – stowarzyszenie OPP (nazwijmy ją tu roboczo „Organizacją”). Zarząd Organizacji na nadzwyczajnym zjeździe delegatów podjął uchwałę o rozpoczęciu sukcesywnego wdrażania projektu tworzenia spółek komandytowych według opracowanego projektu. Obecnie Organizacja posiada w swojej strukturze kilkanaście oddziałów, które posiadają osobowość prawną i są podmiotami leczniczymi prowadzącymi przedsiębiorstwa lecznicze (jednostka organizacyjna, poradnia) – jest to działalność statutowa odpłatna. Są również oddziały będące organizacjami pożytku publicznego. Organizacja jest jedynym wspólnikiem w firmie XYZ spółka z o.o. Jest to odrębna od Organizacji firma, ale jej dochody są przeznaczane na działalność statutową Organizacji. Zamiarem Organizacji jest utworzenie spółki z o.o. spółki komandytowej przez: XYZ spółkę z o.o. oraz oddziały Organizacji mające osobowość prawną, będące jednocześnie podmiotami leczniczymi. Czy nie ma przeszkód prawnych, aby doszło do takiego przekształcenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu, już teraz Organizacja jest wspólnikiem w spółce z o.o., prowadzi działalność, z której dochody przeznacza na swoją działalność statutową.

Stosownie do ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

„Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków”.

oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Art. 20. 1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; (…)”.

W świetle art. 20 pkt 2 ustawy organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Jednak w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej OPP jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i podlega regulacjom właściwym dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza prowadzona przez OPP ma taki sam status, jak każda inna działalność gospodarcza. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłączyła działalność odpłatną pożytku publicznego z zakresu regulacji prawno-gospodarczych poprzez wyraźne wskazanie, że nie stanowi ona działalności gospodarczej, lecz to nie zwalania Organizacji z przestrzegania obowiązujących przepisów.

Przepisy zaś nie zabraniają takiemu stowarzyszeniu jak opisana Organizacja bycia wspólnikiem w podmiotach gospodarczych (niezależnie od formy ich prowadzenia).

Spółka z o.o. – jest spółką kapitałową prawa handlowego; organizacja jest już w niej wspólnikiem. Spółka komandytowa zaś jest spółką osobową prawa handlowego. Organizacja będzie w niej wspólnikiem – zapewne komandytariuszem z ograniczeniem swojej odpowiedzialności do wysokości wniesionego wkładu. Zasadniczo bezpośrednio w spółce komandytowej wspólnikiem będzie nie sama Organizacja, ale jej oddział. XYZ spółka z o.o. będzie komplementariuszem – wspólnikiem odpowiedzialnym całym swoim majątkiem.

Według ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

Przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, oraz posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa wcześniej – są podmiotami leczniczymi. Przedsiębiorcami zaś są spółki z o.o. i spółki komandytowe.

Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza: 1) podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej; 2) wykonywana jako: a) działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4)), chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 9 ust. 1 tej ustawy, b) działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują prowadzenie takiej działalności.

To (jak wskazałem poprzednio) nie powoduje, że taka działalność może być prowadzona w dowolnej formie, lecz w formie dopuszczalnej przez prawo. A przepisy nie zabraniają prowadzenia podmiotu leczniczego w formie spółki komandytowej, spółki z o.o. Nie zabraniają także stowarzyszeniom oraz organizacjom pożytku publicznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym samym stowarzyszenie (np. Organizacja), niezależnie od tego czy ma status OPP, czy też nie, może być wspólnikiem w podmiocie gospodarczym zorganizowanym w formie spółki komandytowej.

Spółka komandytowa będzie podmiotem leczniczym prowadzącym własne przedsiębiorstwo lecznicze (zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

 

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha

Wraz ze spokrewnioną osobą założyłem firmę, niestety wszelkie nasze ustalenia miały jedynie formę ustną lub mailową. Sama firma, jako działalność...

 

Rezygnacja fundatora po podpisaniu aktu fundacyjnego

Aktem fundacyjnym została powołana fundacja, jest w trakcie rejestracji do KRS. Założyłem ją wraz z drugim fundatorem i on właśnie chce się...

 

Kiedy inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zobowiązania wobec podwykonawcy?

W umowie między wykonawcą a podwykonawcą ustalono, że 10% wartości brutto każdej faktury podwykonawcy zostanie zatrzymane przez wykonawcę na poczet...

 

Handel odzieżą markową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – handel hurtowy odzieżą. Planuję wprowadzić do sprzedaży odzież znanych marek. Czy posługiwanie...

 

Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża

Przekazanie majątku firmy żony do firmy męża

Mam pytanie dotyczące przekazania majątku firmy między małżonkami. Żona prowadzi sklep – KPiR, VAT, przychód za rok 2019 ok. 320 tys. zł, remanent na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »