Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenie OPP jako wspólnik spółki

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-04-24

Czy stowarzyszenie OPP może być wspólnikiem – komandytariuszem spółki komandytowej? Chodzi o ogólnopolską organizację – stowarzyszenie OPP (nazwijmy ją tu roboczo „Organizacją”). Zarząd Organizacji na nadzwyczajnym zjeździe delegatów podjął uchwałę o rozpoczęciu sukcesywnego wdrażania projektu tworzenia spółek komandytowych według opracowanego projektu. Obecnie Organizacja posiada w swojej strukturze kilkanaście oddziałów, które posiadają osobowość prawną i są podmiotami leczniczymi prowadzącymi przedsiębiorstwa lecznicze (jednostka organizacyjna, poradnia) – jest to działalność statutowa odpłatna. Są również oddziały będące organizacjami pożytku publicznego. Organizacja jest jedynym wspólnikiem w firmie XYZ spółka z o.o. Jest to odrębna od Organizacji firma, ale jej dochody są przeznaczane na działalność statutową Organizacji. Zamiarem Organizacji jest utworzenie spółki z o.o. spółki komandytowej przez: XYZ spółkę z o.o. oraz oddziały Organizacji mające osobowość prawną, będące jednocześnie podmiotami leczniczymi. Czy nie ma przeszkód prawnych, aby doszło do takiego przekształcenia?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Jak wynika z opisu, już teraz Organizacja jest wspólnikiem w spółce z o.o., prowadzi działalność, z której dochody przeznacza na swoją działalność statutową.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie do ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

„Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków”.

oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Art. 20. 1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; (…)”.

W świetle art. 20 pkt 2 ustawy organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Jednak w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej OPP jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i podlega regulacjom właściwym dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza prowadzona przez OPP ma taki sam status, jak każda inna działalność gospodarcza. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłączyła działalność odpłatną pożytku publicznego z zakresu regulacji prawno-gospodarczych poprzez wyraźne wskazanie, że nie stanowi ona działalności gospodarczej, lecz to nie zwalania Organizacji z przestrzegania obowiązujących przepisów.

Przepisy zaś nie zabraniają takiemu stowarzyszeniu jak opisana Organizacja bycia wspólnikiem w podmiotach gospodarczych (niezależnie od formy ich prowadzenia).

Spółka z o.o. – jest spółką kapitałową prawa handlowego; organizacja jest już w niej wspólnikiem. Spółka komandytowa zaś jest spółką osobową prawa handlowego. Organizacja będzie w niej wspólnikiem – zapewne komandytariuszem z ograniczeniem swojej odpowiedzialności do wysokości wniesionego wkładu. Zasadniczo bezpośrednio w spółce komandytowej wspólnikiem będzie nie sama Organizacja, ale jej oddział. XYZ spółka z o.o. będzie komplementariuszem – wspólnikiem odpowiedzialnym całym swoim majątkiem.

Według ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

Przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, oraz posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa wcześniej – są podmiotami leczniczymi. Przedsiębiorcami zaś są spółki z o.o. i spółki komandytowe.

Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza: 1) podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej; 2) wykonywana jako: a) działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4)), chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 9 ust. 1 tej ustawy, b) działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują prowadzenie takiej działalności.

To (jak wskazałem poprzednio) nie powoduje, że taka działalność może być prowadzona w dowolnej formie, lecz w formie dopuszczalnej przez prawo. A przepisy nie zabraniają prowadzenia podmiotu leczniczego w formie spółki komandytowej, spółki z o.o. Nie zabraniają także stowarzyszeniom oraz organizacjom pożytku publicznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Tym samym stowarzyszenie (np. Organizacja), niezależnie od tego czy ma status OPP, czy też nie, może być wspólnikiem w podmiocie gospodarczym zorganizowanym w formie spółki komandytowej.

Spółka komandytowa będzie podmiotem leczniczym prowadzącym własne przedsiębiorstwo lecznicze (zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}