Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż towaru po zamknięciu spółki cywilnej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-02-20

Mąż był współwłaścicielem dwuosobowej spółki cywilnej. Po jego śmierci musieliśmy zlikwidować spółkę i ją wyrejestrować (tak też zrobiliśmy, dopełniając podatkowych zobowiązań). Obecnie po firmie zostało dużo niesprzedanego towaru. W jaki sposób jako spadkobiercy możemy go sprzedać? Czy musimy odprowadzić od tego podatek dochodowy, jak potwierdzić sprzedaż? Czy możemy w tym celu otworzyć sklep z wyprzedażą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu:

  • Pani małżonek był wspólnikiem w dwuosobowej spółce cywilnej,
  • małżonek zmarł,
  • dokonane zostało zgłoszenie zakończenia działalności w formie spółki cywilnej,
  • sporządzony został spis końcowy,
  • ustalony został należny podatek VAT od pozostałego majątku,
  • podatek VAT został zapłacony,
  • pozostały Pani i spadkobiercom towary niesprzedane (w magazynie),
  • prawdopodobnie towary owe stały się Państwa własnością w wyniku likwidacji spółki cywilnej oraz rozliczenia się drugiego wspólnika i Państwa jako spadkobierców drugiego wspólnika,
  • nie doszło jeszcze do działu spadku (takie założenie przyjmuję dla potrzeb odpowiedzi).

Jak się domyślam, umowa spółki cywilnej nie zawierała postanowienia o tym, że w razie śmierci wspólnika spółka nadal trwa, a w miejsce zmarłego wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. Gdyby tak było, nie doszłoby do rozwiązania umowy spółki i jej likwidacji.

Wobec powyższego w dniu śmierci wspólnika ustał byt prawny spółki cywilnej. Na spadkobiercach, zgodnie z art. 14 ust. 5, ciążył obowiązek sporządzenia na dzień rozwiązania spółki spisu z natury tych towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w terminie 14 dni licząc od dnia rozwiązania spółki. Zawiadomiony został naczelnik urzędu skarbowego o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego.

Spółka uległa rozwiązaniu z mocy prawa, albowiem nie było w niej co najmniej dwóch wspólników (lub spadkobiercy zmarłego wspólnika nie mieli prawa wstąpienia do spółki w jego miejsce). W takiej sytuacji istnieje podstawa do likwidacji spółki cywilnej jako jednostki bez osobowości prawnej.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych podatnikami pozostają wspólnicy. Śmierć wspólnika spowodowała, że zaprzestał on wykonywania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Majątek likwidowanej spółki przekazywany został w części spadkobiercom jako majątek spadkowy. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 3) „przepisów ustawy nie stosuje się do: przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”.

Spadek oraz wchodzące do niego składniki majątkowe, jakie przypadły zmarłemu wspólnikowi, podlegają podatkowi od spadku.

Jednak odpłatne zbycie majątku odziedziczonego stanowi odrębne źródło przychodów, gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (…) innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9) inne źródła.

2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

1) na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;

2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

3) składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat”.

Jeżeli spadkobierca w toku likwidacji spółki cywilnej dostanie inne niż środki pieniężne składniki majątku, nie osiągnie się przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na dzień ich otrzymania.

Przychód ewentualnie powstanie w momencie ich odpłatnego zbycia w okresie przed upływem 6 miesięcy od ich nabycia, czyli śmierci wspólnika – bowiem z tym dniem spadkobiercy nabywają prawa do spadku, jeżeli go nie odrzucą.

Działalności nie prowadzi już zmarły spadkodawca ani zapewne spadkobiercy (umowa nie przewidywała ich wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika).

Przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Wartość rynkową rzeczy określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Spadek i jego składniki stanowią współwłasność spadkobierców. Może ona być zniesiona w drodze działu spadku.

Jeżeli nie ma działu spadku, możliwe jest zbycie każdego składnika majątku przez wszystkich spadkobierców łącznie lub jednego z nich działającego w imieniu własnym oraz pozostałych spadkobierców w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo.

Zbycie takie podlegać będzie podatkowi dochodowemu, o ile nastąpi (jak wskazałem) w okresie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku (śmierci spadkodawcy).

Zbycie po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku (śmierci spadkodawcy) nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Spadkobiercy jako podatnicy są zwolnieni podmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT: „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku - nie są obowiązani do wystawiania faktur”.

Ale przy zbyciu na rzecz innego przedsiębiorcy faktura powinna być wystawiona.

Ponadto spadkobiercy na żądanie kupującego powinni wystawić fakturę jako niepodatnicy VAT (taka ewentualność jest dopuszczalna prawem).

W obydwu przypadkach będą to faktury ze zwolnieniem z podatku VAT. Elementy takiej faktury wynikają z ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych.

Można sprzedać te towary w oparciu o zwykła umowę sprzedaży i wydać towar w oparciu o jakiś dokument wydania.

Nie jest wskazane otwieranie sklepu i robienie wyprzedaży, a tym bardziej bez zgłoszenia tego jako działalności gospodarczej. Łatwo narobić sobie niepotrzebnych problemów z fiskusem oraz ZUS. Poza tym zastrzeżeniem dopuszczalna byłaby każda forma sprzedaży.

Można urządzić wyprzedaż (jako osoby fizyczne i współwłaściciele) po obniżonych cenach, aukcje – wskazując, że chodzi o rzeczy po likwidacji z powodu śmierci wspólnika oznaczonej firmy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zmiana nazwy spółki cywilnej

1 marca do naszej firmy ( spółka cywilna) doszedł nowy wspólnik, zmieniła się też...

 

Testament przedsiębiorcy, czyli przekazanie udziałów w spółce cywilnej

Chcę w przypadku mojej śmierci, bądź całkowitej niezdolności do pracy, przekazać swoje udziały w spółce cywilnej konkretnej osobie. Czy...

 

W jaki sposób przeprowadzić upadłość wspólników w spółce cywilnej?

Musimy spłacić kredyt, niestety najprawdopodobniej nie uda nam się zdobyć środków na jego spłatę. W jaki sposób przeprowadzić upadłość...

 

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki cywilnej

Prowadzę działalność gospodarczą i równocześnie jestem współwłaścicielem spółki cywilnej dwuosobowej z udziałem 50% o tym samym...

 

Zmiana składu spółki cywilnej

Chcemy zmienić skład spółki cywilnej. Czy jest to możliwe bez zmiany jej nazwy? Czy jednak trzeba ją zmienić – jeśli tak, w którym momencie? Czy...

 

Wycofanie prywatnych środków ze spólki cywilnej

Chciałabym wycofać moje prywatne środki ze spółki cywilnej (dwuosobowej), której jestem wspólnikiem. Chodzi o środki poniesione na działalność....

 

Zakup samochodu osobowego od spółki

Mam zamiar zakupić używany samochód, użytkownik poinformował mnie, że auto jest spółki cywilnej i wystawią mi fakturę VAT na zakup samochodu. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »