Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż spółki za zgodą wspólników

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-01-29

Chcę sprzedać swoją (98%) spółkę jawną z nieruchomością (przychodnia z kontraktem NFZ) za zgodą. Jak mam się przygotować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, iż:

 • jest Pani wspólnikiem spółki jawnej,
 • ma Pani w niej 98% „udziałów”,
 • jest w niej jeszcze co najmniej 2 wspólników (używa Pani liczby mnogiej – stąd taki wniosek),
 • Pani zamiarem jest zbycie „swojej spółki jawnej (98%) za zgodą pozostałych wspólników”.

Zacznę może od tego, że spółka jawna jest podmiotem odrębnym od jej wspólników.

To, co wspólnicy w ramach wkładów przenieśli na spółkę, oraz to, co spółka nabyła trakcie działalności, stanowi tylko i wyłącznie majątek spółki. Jak wskazuje art. 28 Kodeksu spółek handlowych, „majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia”.

Wspólnik w zamian za swój wkład na rzecz spółki nabywa w spółce prawa udziałowe (ogół praw i obowiązków, udział kapitałowy) w tym udział w zysku. Udział w zysku określany jest w umowie spółki i uzależniony bywa od stosunku wartości wkładu danego wspólnika do wartości wkładów pozostałych wspólników. W przypadku braku określenia w umowie spółki udziału w zysku wspólnicy uczestniczą w zysku w częściach równych. W spółce jawnej wielkość wkładu do spółki oraz udział kapitałowy wspólnika jest niezależny do udziału w zyskach. Mogą to być rożne wartości.

Teoretycznie udział kapitałowy wspólnika odpowiadać powinien wartości rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 50 § 1 Kodeksu).

Wspólnik nie ma prawa własności do majątku spółki, a zatem nie może swobodnie dysponować składnikami majątku spółki ani jakimkolwiek udziałami w tych składnikach, a tym bardziej sprzedawać.

Nieruchomość, o ile prawo własności do niej zostało przeniesione na spółkę lub została zakupiona w czasie trwania spółki przez nią – stanowi jej własność.

Jeżeli spółka otrzymała tylko prawo użytkowania nieruchomości, to nie jest jej właścicielem. Nieruchomość stanowi własność osoby trzeciej, a spółka tylko korzysta z tej nieruchomości.

Jako że wspólnik formalnie nie posiada „udziałów” w spółce jawnej, a jedynie prawa udziałowe (ogół praw i obowiązków), oraz nie jest właścicielem majątku spółki – może zbyć tylko ów ogół praw i obowiązków. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje czegoś takiego – w pierwszej kolejności należałoby wprowadzić taki zapis do umowy oraz zgłosić tę zmianę do KRS.

Gdy umowa spółki zawiera zapis o możliwości zbycia przez wspólnika swych praw i obowiązków, wtedy ogół praw i obowiązków danego wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę, ale po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Umowa spółki może zawierać w tym zakresie inne postanowienia i wtedy one maja pierwszeństwo w zastosowaniu.

Jak wskazałem na wstępie, uznałem, że spółka ma co najmniej 3 wspólników. Prawdopodobnie chce Pani zbyć swoje prawa i obowiązki w spółce na rzecz osoby trzeciej, która stanie się wspólnikiem zamiast Pani. Przygotowanie do zbycia przez Panią ogółu praw i obowiązków powinno obejmować:

 • sprawdzenie, czy umowa spółki dopuszcza takowe zbycie (od pkt 2),
 • jeżeli tak – można podejmować następne działania,
 • jeżeli nie- trzeba zmienić umowę spółki oraz zgłosić te zmianę do KRS – po wpisie zmiany można podejmować następne działania (od pkt 2),
 • ustalenie daty zbycia ogółu praw i obowiązków,
 • ustalenie dla własnych celów, jaka wartość zbywcza ma obecny majątek spółki na ustalenie daty zbycia – dla celów negocjowania ceny zbycia,
 • analizę zbycia pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym ustalenie wartości wkładu do spółki wniesionego przez Panią,
 • przygotowanie pisma do wspólników z informacja o zamiarze zbycia swych praw obowiązków na rzecz osoby trzeciej, z wnioskiem o wyrażenie zgody na to zbycie,
 • przygotowanie pisemnej zgody wspólników na zbycie przez Panią posiadanych przez siebie praw i obowiązków w spółce,
 • sprawdzenie, czy nie wnosiła Pani do spółki rzeczy tylko do używania – jeżeli jeszcze istnieją, wtedy należałoby zdecydować co z nimi (mają być dalej Pani własnością,  spółka będzie je używała, czy sprzeda je Pani osobie trzeciej),
 • ustalenie, czy nie ciążą na Pani jako wspólniku zobowiązania z tytułu uczestnictwa w spółce,
 • poinformowanie nowego wspólnika o tym, że wskutek przeniesienia na niego ogółu praw i obowiązków wspólnika za Pani zobowiązania jako byłego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiada solidarnie Pani oraz wspólnik przystępujący do spółki (do czasu ich wygaśnięcia),
 • w razie istnienia Pani zobowiązań z tytułu uczestnictwa w spółce – ewentualnie zaproponowanie nabywcy ich przejęcia, spłaty z rozliczeniem w cenie lub w inny sposób,
 • przygotowanie projektu umowy zbycia praw i obowiązków.

Kontrakt z NFZ nie ulegnie zmianie, albowiem ma go spółka jawna, a nie poszczególni wspólnicy. Spółka nadal będzie podatnikiem VAT, płatnikiem składek na ZUS za pracowników, będzie miała ten sam REGON. Zmianie ulegnie tylko skład osobowy spółki, a w związku z tym wspólnicy uprawnieni do działania w jej imieniu oraz jej reprezentowania.

Wyrażenie zgody wymaga aprobaty wszystkich wspólników wyrażonej na piśmie. Jest to wymóg formy dla celów dowodowych (art. 74 Kodeksu cywilnego). Dyspozytywny charakter art. 10 § 2 Kodeksu spółek handlowych sprawia, że wspólnicy mogą zarówno złagodzić, jak i zaostrzyć wymóg formy (np. umowa spółki może przewidywać wymóg formy aktu notarialnego lub notarialnego poświadczenia podpisu).

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków nie wymaga formy aktu notarialnego nawet wówczas, jeśli spółka posiada nieruchomość lub użytkowanie wieczyste. Wspólnikowi nie służy bowiem udział rzeczowy w poszczególnych składnikach majątku spółki.

Uzależnienie skuteczności rozporządzenia od zgody pozostałych wspólników czyni zbędnym uzyskanie odrębnej zgody od spółki.

W przypadku braku odmiennych postanowień umowy zgoda wywołuje skutki prawne z chwilą wyrażenia aprobaty przez ostatniego z pozostałych wspólników uprawnionych do wyrażenia zgody na rozporządzenie „udziałem kapitałowym”.

Na nabywcę przechodzą wszystkie przepuszczalne prawa i obowiązki wynikające z umowy spółki. Dotyczy to zarówno obowiązków wewnątrzspółkowych, jak i zobowiązań występującego wspólnika wobec osób trzecich z tytułu uczestnictwa w spółce.

Na nabywcę nie przechodzą natomiast prawa i obowiązki zbywcy „udziału” wynikające ze stosunków prawnych, w którym ustępujący wspólnik występuje jako osoba trzecia (np. jako sprzedawca). Obowiązki lub uprawnienia ściśle związane z osobą wspólnika–zbywcy nie mogą być przedmiotem rozporządzenia.

Może Pani zawrzeć jednocześnie dodatkowe porozumienie ze wspólnikiem wstępującym i zastrzec w ramach tego porozumienia, że dokona on spłaty określonych zobowiązań Pani jako wspólnika z tytułu jego uczestnictwa w spółce. Zapłata dokonana przez nabywca może być zaliczona na poczet rozliczenia z tytułu ceny zbycia

Tyle jeżeli chodzi o przygotowania do zbycia.

Jeżeli nabywcami mieliby być pozostali wspólnicy, proszę rozważyć dokuczliwość wyjścia ze spółki, a nie zbycie ogółu praw i obowiązków. W spółce pozostałoby nadal dwóch wspólników i mogłaby ona nadal działać na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a podatek VAT

Kilka lat temu wprowadziliśmy do spółki jawnej rozpoczętą budowę sklepu wraz z gruntem. W międzyczasie na gruncie pobudowaliśmy garaże oraz...

 

Rozliczenie zbycia udziałów w spółce jawnej

Z powodu przejścia na emeryturę chcę przekazać udziały osobie trzeciej. Jest dwóch wspólników. Wspólnik wyraża zgodę. Spółka posiada nieruchomość...

 

Zabezpieczenie odpowiedzialności wspólników

Czy przy sprzedaży–przejęciu spółki jawnej można skutecznie zabezpieczyć odpowiedzialność wspólników zbywających za zobowiązania spółki? Np....

 

Wpis w KRS o rozdzielności majątkowej a ochrona przed windykacją

Przy założeniu spółki jawnej w KRS napisano jednemu ze wspólników: „brak umowy małżeńskiej majątkowej”, „powstała rozdzielność...

 

Choroba umysłowa jako ważny powód wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej

W spółce jawnej jeden ze wspólników zaczął przejawiać zachowania nasuwające podejrzenie o demencję lub inną chorobę umysłową. W umowie...

 

Przekazanie nieruchomości z majątku wspólnego na majątek spółki jawnej

Jesteśmy razem z żoną właścicielami spółki jawnej, która posiada na swoim stanie budynek i teren. Około 10 lat temu jako osoby prywatne wspólnie...

 

Warunki zbycia udziału w spółce jawnej a VAT

Jestem udziałowcem w 50% w spółce jawnej, której majątkiem jest nieruchomość. Czy mogę sprzedać swoje udziały spółce z o.o. lub spółce...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »