Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż spółki z o.o. z kredytem w trakcie kontroli UKS

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-06-03

Pytanie dotyczy sprzedaży spółki z o.o., mamy potencjalnego kupca. W spółce jest jeden wspólnik jednocześnie prezes zarządu. Wątpliwości budzi faktu, że spółka ma kredyty ze spłatą w przyszłości. Poza tym trwa obecnie w spółce kontrola skarbowa UKS. Czy nowy właściciel i nowy zarząd będzie odpowiadał za prawidłową obsługę zadłużenia lub ogłoszenie upadłości, gdyby zaprzestali spłacania? Czy z chwilą przejęcia spółki odpowiedzialność za kontakt z UKS też przejdzie na nich?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka z o.o. ma odrębną od jej wspólników podmiotowość prawną. Wspólnicy w zamian za wniesione wkłady otrzymują udziały w tejże spółce będące wyznacznikiem ich praw i obowiązków.

Posiadanie udziałów nie daje prawa własności do majątku spółki. Majątek, jaki ma spółka (wkłady oraz nabyty w trakcie jej istnienia), należy do spółki, a nie do jej wspólników.

Informacje dotyczące udziałów znajdują się w księdze udziałów. Pozwala to na ustalenie aktualnego składu wspólników oraz zakresu ich posiadania.

Jaka rozumiem zamiarem Pana i wspólnika jest:

 1. zbycie całości posiadanych przez siebie udziałów lub
 2. zbycie przedsiębiorstwa spółki.

Pytanie o to, czy nowy zarząd będzie odpowiadał za zobowiązania spółki – wskazuje, że według mnie chodzi o wariant 1 – zbycie udziałów. Nowy właściciel udziałów powoła swój zarząd (po odwołaniu lub rezygnacji poprzedniego).

Zbycie udziałów zasadniczo nie powoduje zmian w funkcjonowaniu spółki. Nadal jest ona tym samym podmiotem (z tym samym numerem EGON, NIP, podatnikiem VAT oraz płatnikiem składek i podatnikiem w podatku dochodowym od osób prawnych).

Zmiana właściciela (czyli wspólników):

 1. to w istocie nowy właściciel, a zasadniczo nowi wspólnicy,
 2. nowi wspólnicy korzystają z treści dotychczasowej umowy spółki (mogą ją zmienić),
 3. zbycie udziałów nie powoduje wygaśnięcia mandatu członków zarządu (chyba że umowa spółki przewiduje taki skutek w razie zbycia udziałów przez wspólnika będącego jednocześnie członkiem zarządu),
 4. nowi wspólnicy mogą odwołać stary zarząd i powołać nowy (o ile umowa spółki przewiduje, że zarząd jest powoływany i odwoływany przez wspólników),
 5. wspólnicy nie mogą reprezentować spółki i działać w jej imieniu w sposób wiążący dla spółki – tylko dlatego, że są wspólnikami.

Wspólnicy nie mają uprawnienia do reprezentowania spółki – nie posiadają tego prawa w kontaktach z Urzędem Kontroli Skarbowej (UKS). Takowe prawo posiada tylko zarząd spółki, prokurent lub ustanowiony przez zarząd pełnomocnik. Dotyczy to zarówno starego jak i nowego zarządu.

Wyznacznikiem daty prawa nowego zarządu do kontaktów z UKS nie będzie data zbycia udziałów, ale data, w jakiej nowy zarząd zostanie powołany. Do tego czasu z UKS kontaktuje się stary zarząd (o ile nie został wcześniej odwołany lub nie złożył skutecznej wobec spółki rezygnacji).

Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za jej zobowiązania. Ich odpowiedzialność odnosi się tylko do udziałów, jakie posiadają. W razie problemów stracą swoje wkłady na udziały oraz udziały, ale nic więcej (nawet gdyby spółka miała większe zobowiązania).

Nowi wspólnicy nie będą więc odpowiadać za zobowiązania spółki, gdy ta zaprzestanie je regulować.

Inaczej jest, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, wtedy odpowiada za zobowiązania spółki, ale jako członek zarządu, a nie jako wspólnik. Stosownie bowiem do Kodeksu spółek handlowych:

Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

Art. 300. Przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.”

Przepisy te regulują odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania cywilne samej spółki.

Najpierw wierzyciel musi uzyskać wyrok przeciwko spółce. Potem skierować go do egzekucji i nie uzyskać zaspokojenia z majątku spółki przy zastosowaniu dostępnych środków egzekucyjnych.

W okresie 3 lat od zakończenia bezskutecznej egzekucji musi wystąpić z powództwem wobec członkom zarządu, uzyskać prawomocny wyrok. Taki wyrok daje mu prawo egzekucji z majątku członków zarządu.

Przesłankami odpowiedzialności ustanowionej w art. 299 K.s.h., których ciężar dowodu spoczywa na wierzycielu spółki, są:

 1. istnienie w czasie, kiedy dana osoba była członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określonego zobowiązania tej spółki,
 2. stwierdzonego w tym czasie lub później tytułem egzekucyjnym (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1999 r., III CZP 10/99, OSNC 1999, nr 12, poz. 203, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 608/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 67,) oraz
 3. bezskuteczność egzekucji tego zobowiązania przeciwko spółce.

Jej warunkiem jest, jak twierdzą niektórzy, szkoda jaką poniósł wierzyciel, będąca zarazem wyznacznikiem zakresu tej odpowiedzialności. Szkoda w rozumieniu art. 299 § 2 K.s.h. polega na obniżeniu potencjału majątkowego spółki powodującego niemożność lub ograniczenie wyegzekwowania od spółki jej zobowiązań. Członek zarządu odpowiada za różnicę w potencjale majątkowym spółki, jeśli wystąpiła, do której nie doszłoby, gdyby we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniesiono podanie o wszczęcie postępowania układowego. Jeżeli potencjał majątkowy spółki obniżył się, członek zarządu odpowiada tylko w tych granicach, czyli tylko za tę część należności, którą otrzymałby wierzyciel w zainicjowanym we właściwym czasie postępowaniu upadłościowym lub układowym. Specyfika tej odpowiedzialności odszkodowawczej przejawia się w tym, że wierzyciel, który nie wyegzekwował swej należności wobec spółki, nie musi dowodzić wysokości doznanej wskutek tego szkody. Wystarcza, że przedłoży tytuł egzekucyjny stwierdzający zobowiązanie spółki istniejące w czasie piastowania przez określoną osobę funkcji członka zarządu i udowodni, iż egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna.

Gdy członek zarządu nie udowodni, że szkoda wierzyciela była niższa od niewyegzekwowanego od spółki zobowiązania, to poniesie wobec wierzyciela odpowiedzialność do wysokości tego zobowiązania. Z omawianej regulacji wynika więc na rzecz wierzyciela domniemanie szkody w wysokości niewyegzekwowanego wobec spółki zobowiązania.

Domniemane w świetle tej regulacji są także związek przyczynowy między szkodą wierzyciela a niezłożeniem we właściwym czasie przez członka zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podania o wszczęcie postępowania układowego oraz zawinienie przez członka zarządu niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości i niewszczęcia postępowania układowego. Taki rozkład ciężaru dowodu wskazanych okoliczności jest uzasadniony tym, że wierzyciele na ogół nie znają stanu interesów spółki, wiedzy w tym zakresie można natomiast wymagać od członków zarządu.

Pozwanego członka zarządu, jeżeli chce się uwolnić od tej odpowiedzialności, obciąża ciężar dowodu:

 1. zgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub
 2. wszczęcie postępowania układowego we właściwym czasie (czy też nieistnienia w ogóle podstaw do zgłoszenia takiego wniosku w okresie pełnienia funkcji członka zarządu) albo
 3. niezawinienia niezgłoszenia we właściwym wniosku o ogłoszenie upadłości lub
 4. wszczęcie postępowania układowego bądź nieponiesienia przez wierzyciela szkody wskutek spóźnionego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego – wyrok SN z dnia 21 lutego 2002 r., IV CKN 793/00 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2003/2/22.

Przejawem kierowania sprawami spółki jest złożenie lub niezłożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub podania o wszczęcie postępowania układowego. Wykazanie przez członków zarządu, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożony we właściwym czasie oznacza więc stwierdzenie nieistnienia związku przyczynowego pomiędzy sprawowaniem funkcji przez członków zarządu a szkodą doznaną przez wierzyciela spółki.

Na równi z wykazaniem, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożony we właściwym czasie, należy potraktować wykazanie przez członków zarządu, że podczas pełnienia przez nich swych funkcji w ogóle nie było podstaw do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub z podaniem o wszczęcie postępowania układowego.

Gdy spółka zaprzestanie płacenia długów jeszcze przed wejściem danej osoby w skład zarządu, nie może mieć do nich bezpośredniego zastosowania art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego. Można przyjąć, stosując ten przepisu odpowiednio, że członkowie nowego zarządu powinni wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki w terminie dwóch tygodni licząc od dnia swego powołania w skład zarządu.

Nie ma potrzeby, aby członkowie zarządu składali wniosek, jeżeli we właściwym czasie zrobił to skutecznie już kto inny. Zatem w takim przypadku nie ma podstaw do stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy sprawowaniem funkcji przez członków zarządu a szkodą doznaną przez wierzyciela spółki.

Członek zarządu nie odpowiada, gdy wykaże, że choć nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to nie było to przyczyną szkody powoda. Chodzi o wykazanie, że powód nie uzyskałby w postępowaniu upadłościowym, choćby zostało ono wszczęte we właściwym czasie, zaspokojenia swej należności ze względu na brak wystarczającego majątku spółki. Pozwany powinien zatem udowodnić – odwołując się do stanu majątkowego spółki istniejącego w czasie właściwym do zgłoszenia upadłości oraz uwzględniając określoną w prawie upadłościowym i naprawczym kolejność zaspokajania się z masy upadłości – że na zaspokojenie należności powoda nie starczyłoby środków wchodzących w skład masy upadłości (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999, II CKN 608/98, i dnia 16 grudnia 1999 r., II CKN 630/98).

Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne( i składki)

Reguluje ją Ordynacja podatkowa w art. 116 i następne.

Mamy do czynienia z następującymi stanami:

 1. członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązania podatkowego, którego termin płatności upływał w czasie pełnienia funkcji członka zarządu oraz
 2. członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zaległości traktowane jak zaległości podatkowe, enumeratywnie wskazane w przepisach prawnych(art. 52 Ordynacji podatkowej), które powstały w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

W obydwu stanach najpierw musi powstać zobowiązanie podatkowe. Bez niego nie ma odpowiedzialności członka zarządu jako osoby trzeciej. Przy braku zobowiązania podatkowego spółki nie ma mowy o powstaniu z tego tytułu zaległości.

W następnej kolejności musi dojść do tego, że dane zobowiązanie nie zostaje uregulowane w ustawowym terminie, skutkiem czego zamienia się w zaległość podatkową.

Istotny jest czas, w jakim upływał termin płatności. Jeżeli termin płatności zobowiązania podatkowego, jakie stało się później zaległością podatkową, upływał w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu, to dana osoba może ponosić za nie odpowiedzialność jako osoba trzecia w rozumieniu art. 116 Ordynacji podatkowej. W razie upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego w innym czasie, niż czas wykonywania obowiązków członka zarządu to dana osoba odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku zobowiązań traktowanych na równi z zaległościami podatkowymi wskazanymi w art. 52 OP, istotny jest tylko czas powstania tych zaległości. Jeżeli zaległość podatkowa powstała w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu to dana osoba może ponosić za nie odpowiedzialność jako osoba trzecia w rozumieniu art. 116 Ordynacji podatkowej. W razie powstania tych zaległości w innym czasie odpowiedzialności nie ponosi.

Tak więc za zobowiązania podatkowe odpowiada:

– stary zarząd za:

 • zaległości podatkowe z tytułu zobowiązania podatkowego, którego termin płatności upływał w czasie pełnienia funkcji członka zarządu przez stary zarząd (do dnia odwołania, skutecznej rezygnacji) oraz
 • zaległości traktowane jak zaległości podatkowe, enumeratywnie wskazane w przepisach prawnych( art. 52 Ordynacji podatkowej), które powstały w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu przez stary zarząd – czyli do dnia odwołania lub skutecznej rezygnacji,

– nowy zarząd za:

 • zaległości podatkowe z tytułu zobowiązania podatkowego, którego termin płatności upływał w czasie pełnienia funkcji członka zarządu przez nowy zarząd (od dnia powołania oraz
 • zaległości traktowane jak zaległości podatkowe, enumeratywnie wskazane w przepisach prawnych( art. 52 Ordynacji Podatkowej), które powstały w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu przez stary zarząd – czyli od dnia powołania.

Art. 116 Ordynacji podatkowej zawiera przesłanki „negatywne”, które – jeśli zostaną skutecznie wykazane przez członka zarządu, przeciwko któremu skierowane zostało postępowanie – uwalniają go od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.

 1. zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 2. wszczęcie w właściwym czasie postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe);
 3. brak winy w niezgłoszeniu we właściwym wniosku o ogłoszenie upadłości;
 4. brak winy w niewszczęciu we właściwym czasie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego);
 5. wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Pierwsze 4 są takie same jak przy odpowiedzialności za zobowiązania cywilne.

Dochodzi jeszcze jedna przesłanka – zarząd nie odpowiada za podatki i składki, gdy wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Sprzedaż spółki z o.o. jako zorganizowanego przedsiębiorstwa

Jakie czynności należy wykonać i jakie formularze złożyć w KRS, by wykreślić spółkę? Jakie czynności powinna wykonać spółka kupująca...

 

Celowe podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

Posiadam mniejszościowe udziały w spółce z o.o. (mniej niż 10%). Obecnie negocjuję sprzedaż udziałów pozostałym wspólnikom. Zaproponowana przez...

 

Rachunek bankowy spółki cywilnej przekształcanej w spółkę z o.o.

Spółka cywilna została przekształcona w spółkę z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. dokonali wypłat na swoje prywatne konta z konta...

 

Objęcie funkcji wiceprezesa zarządu zadłużonej spółki

Sąd nie ogłosił upadłości spółki z o.o. po wniosku, który został złożony z powodu zaległości w ZUS w płatności składek....

 

Pozwanie członka zarządu spółki z o.o.

Spółka z o.o. wzięła kredyt na rozwinięcie działalności w 2013 r., ale po roku przestała go spłacać. Jako wspólnik spółki zostałem...

 

Czy żona wspólnika może brać udział w przetargach spółki?

Jestem członkiem zarządu i wspólnikiem w spółce z o.o. Spółka utraciła parę kontraktów, lecz ma dużo należności na jej rzecz...

 

Sprzedaż spółki z o.o. z zaciągniętym kredytem

Spółka z o.o. ma zaciągnięty kredyt (jest weksel). Czy mogę sprzedać taką spółkę? Co będzie, jeśli nowy właściciel się zadłuży? ...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »