Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż spółki jawnej w okresie trwałości projektu unijnego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-22

Spółka jawna funkcjonuje od kilkunastu lat, a 3 lata temu otrzymała dofinansowanie z UE na rozwój (rozbudowę). Czy można sprzedać firmę, której zostały jeszcze 2 lata z pięcioletniego okresu trwałości projektu, żeby nie zwracać dofinansowania? Czy udałoby się obejść te ograniczenia na przykład poprzez odsprzedanie 100% udziałów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kluczowe dla odpowiedzi na to pytanie jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/199.

Regulacje dotyczące trwałości projektu, zawarte są w art. 57 rozporządzenia. Przepis ten mówi, że państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, aby operacja obejmująca inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne zachowała wkład funduszy, wyłącznie jeżeli w terminie pięciu lat od jej zakończenia nie zostanie poddana zasadniczej modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Uznaje się, że działania wchodzące w zakres pomocy z EFS nie zachowały tego wkładu wyłącznie wtedy, gdy są one zobowiązane do utrzymania inwestycji w ramach mających zastosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jeśli zostały one poddane zasadniczej modyfikacji spowodowanej zaprzestaniem działalności produkcyjnej w terminie określonym w tych przepisach. Państwa członkowskie mogą skrócić termin określony w akapicie pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dalej przepis ten mówi, że kwoty nienależnie wypłacone podlegają procedurze odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 oraz że wcześniejszych zapisów nie stosuje się do operacji poddanej zasadniczej modyfikacji w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej spowodowanego upadłością niewynikającą z oszukańczego bankructwa.

Bardziej szczegółowe zapisy będą się znajdować zawsze w treści umowy o dofinansowanie, tak też będzie w opisanym przypadku, w umowie będą regulacje dotyczące zakazu zmian własnościowych w okresie trwałości projektu czyli wspomnianych w pytaniu 5 lat. W każdym razie przez zachowanie trwałości projektu należy rozumieć sytuację, w której nie można dokonywać zasadniczych zmian w dofinansowanym projekcie, tj. zaprzestać działalności lub dokonywać zmian właścicielskich. Instytucje wdrażające traktują bardzo formalnie każdą wspomnianą w cytowanym przepisie zmianę charakteru własności w ten sposób, że nie jest możliwe przeniesienie własności w drodze jakiejkolwiek umowy czy to sprzedaży – powiem ogólnie firmy, co proszę rozumieć jako zbycie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części czy też udziałów w przedsiębiorstwie) – czy darowizny. Jedynym odstępstwem jest przekształcenie przedsiębiorstwa – np. spółki jawnej w inną spółkę osobową czy też spółkę kapitałową. Takie przekształcenie formy prawnej, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) nie powoduje zmiany charakteru własności w rozumieniu przywołanego rozporządzenia.

Restrykcje dotyczą także poszerzania wspólników poprzez przystąpienie do spółki nowych.

Jeśli chodzi o zbycie udziałów, jak to zostało określone w pytaniu, pozwolę sobie wyjaśnić szerzej tę kwestię. Otóż, spółka jawna jest spółką bezudziałową, nie ma tu udziałów w kapitale, jak ma to miejsce w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co jednakże nie oznacza, iż nie jest możliwa zmiana wspólnika. To jest możliwe, ale w drodze przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce. Zacytuję treść art. 10 § 1-3 K.s.h., które tę materię regulują:

„§ 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.”

Tak więc, aby można było przenieść posiadany ogół praw i obowiązków w spółce na inną osobę, możliwość taka musi być przewidziana w umowie spółki jawnej i z reguły wymaga to zgody wszystkich wspólników.

W mojej ocenie, czynność ta będzie niestety naruszać wyrażoną w art. 57 rozporządzenia zasadę trwałości projektu, a zatem będzie to zmiana niedozwolona, której naruszenie będzie skutkowało wszczęciem procedury zwrotu środków. Tak jak wcześniej wspomniałam, trzeba jeszcze sprawdzić treść umowy łączącej spółkę z instytucją wdrażającą umowę w zakresie zapisów dotyczących zmian własnościowych w spółce, ale mogę z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym wręcz z pewnością (mając na uwadze analizowane wcześniej umowy tego rodzaju) stwierdzić, że przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce na inną osobę, bez zgody instytucji wdrażającej, nie będzie możliwe.

Natomiast zgodnie przyjmuje się, że zmiany charakteru własności w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nie powoduje najem składników majątkowych czy dzierżawa przedsiębiorstwa, więc takie rozwiązanie można by rozważyć.

Reasumując, beneficjent środków unijnych (spółka) nie może być poddana zasadniczej modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, nie może zaprzestać działalności, chyba że wynikać to będzie z niezawinionego bankructwa, czyli na przykład niezawinionej upadłości spółki.

Co więcej, w każdym przypadku takie założenie zmian w strukturze właścicielskiej powinno zostać skonsultowane z instytucją wdrażającą (zawsze takie zapisy znajdują się w umowie). W praktyce pisze się pismo, w którym opisuje się planowaną zmianę, czyli np. zbycie ogółu praw i obowiązków, i instytucja odpisuje, że to jest niemożliwe bądź możliwe, a wymaga przykładowo aneksu, więc proszę o tym pamiętać. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam, w mojej ocenie poza np. wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki czy też upadłością, niestety nie będzie można ani zbyć ogółu praw i obowiązków, ani wnieść spółki aportem do innego przedsiębiorstwa, ani też go zbyć w okresie trwałości projektu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »