Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż alkoholu przez Internet – obowiązujące przepisy

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-03-06

Na jakich zasadach można prowadzić sprzedaż alkoholu przez Internet? Czy obowiązujące przepisy obecnie zezwalają na taką działalność? Chodzi głównie o legalność transakcji serwisu, który pośredniczy w sprzedaży między klientem a uprawnionym producentem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O sprzedaży napojów alkoholowych mówi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. Nr 1356 j.t.) w art. 18, który pozwolę sobie zacytować:

„Art. 18. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.

1a. (uchylony).

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.

4. (…).

5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu sprzedaży;

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) (uchylony);

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).

7. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;

2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111;

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2;

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

7a. (uchylony).

8. (…).

9. (…).

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

11. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

12. (…)

13. (…)

14. (…)”.

Jak wynika z treści cytowanych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawodawca nie przewidział w tej ustawie (ani w innej) wirtualnej sprzedaży alkoholu.

Przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych tylko w miejscu wskazanym w zezwoleniu. Przepisy nie przewidują możliwości wydania zezwolenia na sprzedaż takich napojów w sklepie internetowym.

Przepisy nie odnoszą się wprost do możliwości sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem internetu. Dlatego też ich wykładnia jest uzależniona od interpretacji urzędów i sądów.

Jeden z sądów podkreślił, że ustawa określa zamknięty katalog zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, a organ może udzielić tylko takiego zezwolenia, które jest przewidziane w przepisach.

W orzecznictwie podkreśla się też, że nie jest dopuszczalne dokonywanie wykładni rozszerzającej tych przepisów i wnioskowanie, że skoro ustawa nie zakazuje wprost sprzedaży internetowej napojów alkoholowych, to taka sprzedaż jest dozwolona.

Zatem sądy interpretują prawo na niekorzyść przedsiębiorców handlujących alkoholem w Internecie.

Bez wątpienia jednak zgodnie z przepisami handlowanie artykułami alkoholowymi zawsze wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza bądź prezydenta, czyli przez urzędników.

Urzędnicy swoje decyzje podejmują w oparciu o orzeczenia sądów oraz stanowiska Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która uważa e-handel alkoholem za nielegalny.

Zatem myślę, że urzędnicy nie wydaliby zezwolenia na e-handel. A w przypadku braku zezwolenia Inspekcja Handlowa kieruje zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia do prokuratury , ale jak dotychczas prokuratura odmawia wszczęcia spraw lub je umarza.

Wiele sklepów znalazło sposoby, dzięki którym – przynajmniej na razie, prowadzą e-handel. Czy one okażą się skuteczne? Czas pokaże. I tak:

  1. Wiele sklepów internetowych zaznacza, że prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, że jest to tylko propozycja produktów, które są dostępne w sklepie rzeczywistym, a prezentacja na stronie umożliwia ich zakup.
  2. Wiele sklepów oświadcza, że nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej napojów alkoholowych, a zamówione na stronie internetowej produkty zostają jedynie zarezerwowane oraz mogą zostać dostarczone przez pracownika sklepu lub za pośrednictwem innych osób trzecich. Ponadto regulamin zawiera zapis, iż „umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w siedzibie składającego ofertę elektroniczną (sprzedającego)”, czyli sklepie stacjonarnym, będącym siedzibą przedsiębiorcy.
  3. Allegro również dopuszcza sprzedaż napojów alkoholowych, ale handlować można jedynie winem. Aby rozpocząć sprzedaż, przedsiębiorca musi przedstawić ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz poddać się weryfikacji. W wymaganym przez serwis oświadczeniu przedsiębiorca musi udokumentować prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa. Miejscem zawarcia umowy, będącej wynikiem złożenia oferty w licytacji, będzie adres punktu sprzedaży alkoholu. Dodatkowo obowiązkowo zamieszczona musi zostać informacja o warunkach wydania towaru, który ma odbyć się z uwzględnieniem weryfikacji przez dostawcę pełnoletniości oraz stanu trzeźwości kupującego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »