Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż wyrobów artystycznych przez firmę męża

Iwona Lewandowska • Opublikowane: 2017-11-06

Jestem artystką i chciałabym sprzedawać swoje prace w internecie (własny sklep). Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą o podobnym profilu od paru lat. Czy mogę w jakiś sposób swoje plany sprzedażowe realizować pod jego firmą? Jeśli tak, jak to zrobić? Czy będę mogła wtedy sprzedawać pracę pod swoim imieniem i nazwiskiem? Może jest jakieś inne rozwiązanie? Dodam, że sama nie chcę zakładać firmy, obecnie jestem na urlopie macierzyńskim.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 Konstytucja RP:

„1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.

2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę”.

Następnie, powołując się na akt prawny niższej rangi, to jest ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), należy wskazać, że w art. 10 § 1: „Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu”.

Z powyższego wynika, że nie ma ograniczenia co do nawiązania stosunku pracy między osobami bliskimi.

W tym wypadku należy rozróżnić trzy możliwości zawarcia takowego stosunku.

Po pierwsze, może się on odbywać bez formalizowania tego faktu.

Po drugie, może Pani pomagać mężowi jako zgłoszona osoba współpracująca, gdzie przez osobę współpracującą, zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121), uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (wyjątek stanowią osoby, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego; takich osób nie uważa się za osoby współpracujące). Sama współpraca musi mieć istotny wpływ na prowadzoną przez małżonka działalność, a termin „współpraca” wiąże się także z cechą stałości ekonomiczno-zawodowej osoby zainteresowanej. Zasadne jest też przyjęcie, że wykonywana przez osoby współpracujące działalność powinna charakteryzować się zorganizowaniem i pewną ciągłością. Nie może zatem stanowić w sensie prawnym współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej sporadyczne podejmowane stosunku pracy. W tym wypadku istnieje konieczność zgłoszenia małżonka do ZUS.

Po trzecie, w celu pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej może Pani zostać przez męża zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Natomiast w Pani sytuacji nie ma przeszkód, żeby podjąć działalność gospodarczą samodzielnie, przebywając na urlopie macierzyńskim.

W tym miejscu należy zauważyć, że działalnością gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584), jest „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.

Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Niemniej jednak o prowadzeniu działalności gospodarczej należy obowiązkowo powiadomić swojego pracodawcę.

Pamiętać bowiem należy, że okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym. Składki z tytułu przebywania na zasiłku macierzyńskim są jednak opłacane przez Skarb Państwa (a nie przez pracodawcę), ale pod warunkiem że pracownica nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.

Powyższe potwierdza również Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie. Przykładowo, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 23.11.2006 r., sygn. akt I UK 157/2006: „osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność, podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności”.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej należy więc w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest w takim wypadku dobrowolne.

Ponadto, jak stanowi art. 55 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2137):

„§ 1. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Zatem jeżeli zdecyduje się Pani na założenie własnej działalności, musi Pani przede wszystkim dokonać zgłoszenia działalności gospodarczej w ewidencji. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584) – przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą bez formy spółki prawa handlowego (może bowiem funkcjonować jednoosobowa spółka z o.o., ale ona podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego). Działalność przez Panią opisana nie wymaga żadnych szczególnych warunków prowadzenia działalności. Nie jest to działalność wymagająca zezwolenia, koncesji, posiadania odpowiedniego wykształcenia czy warunków lokalowych. Może więc Pani spokojnie podjąć się takiej działalności.

Ponadto należy złożyć wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, czyli zarejestrować działalność za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod adresem internetowym www.firma.gov.pl. Zgłoszenie działalności za pośrednictwem tej strony powoduje z automatu zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, który nada Pani firmie nr REGON oraz w urzędzie skarbowym. Numer identyfikacji podatkowej pozostaje ten sam, który Pani posiada obecnie. Zgłoszenie jest też przekazywane do ZUS, jednak w tym wypadku należy również osobiście złożyć deklarację.

Jako osoba zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą podlega Pani jedynie obowiązkowi opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »