Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż spółki z o.o. bez sprawozdania finansowego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-02-13

Jestem w zarządzie sp. z o.o. z 10% udziałów od 2016 r. Prezes, który miał 90% udziałów, sprzedał spółkę w 2018 r., nie dokonując do dnia dzisiejszego sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i US. Mimo braku rozliczę nowy właściciel spółki namawia mnie, abym sprzedała mu swoje 10% udziałów. Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Proszę o sprecyzowanie stanu faktycznego – jak wygląda kwestia reprezentacji w spółce? Czy jest to reprezentacja jednoosobowa, czy dwuosobowa? Z ilu osób składa się zarząd?

Kwestie składania sprawozdani finansowego i sankcji regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości. Zgodnie bowiem z treścią art. 69: „Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego”.

Ustawa wskazuje definicję kierownika jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę ( art. 3 ust.1 pkt 6).

Tak więc jest Pani traktowana jako kierownik jednostki. Sąd rejestrowy wzywa spółkę do złożenia sprawozdania pod rygorem sankcji grzywny. Ustawa o rachunkowości przewiduje także sankcje dla kierownika jednostki za niezłożenie sprawozdania w terminie. Art. 79 ust.4 ustawy przewiduje sankcje prawne za niezłożenie sprawozdania w terminie, tj. ustawa nakłada na kierownika jednostki sankcje w postaci grzywny, a nawet kary ograniczenia wolności. Powinność składania sprawozdania finansowego nie zawsze wiąże się z koniecznością uprzedniego poddania ich badaniu przez biegłego rewidenta. Dotyczy to tylko osób kierujących jednostkami wymienionymi w art. 64 stawy z 1994 r. o rachunkowości. Nie ma wśród nich prezesów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Stąd też niepoddanie rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta jest okolicznością nieistotną z punktu widzenia przesłanek pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby kierującej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością za niezłożenie sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Odpowiedzialność prezesa i udziałowca za zobowiązania spółki z o.o.

Jestem prezesem spółki z o.o. Koleżanka jest w niej 100% udziałowcem. Prowadzone jest postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT. Koleżanka...

 

Umowa o pracę dla prezesa spółki z o.o. i jedynego udziałowca

Kupiłem 100% udziałów w spółce z o.o. Jestem jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu tej spółki (z mianowania uchwała). Chciałbym...

 

Pożyczka przez osobę nie będącą wspólnikiem spółce z o.o.

Spółka z o.o. finansuje swoją działalność z oprocentowanych pożyczek udzielanych jej wyłącznie przez jej wspólników. Osoba trzecia, niebędąca...

 

Egzekucja wobec likwidatora spółki z o.o.

Spółka z o.o. od miesiąca ponad roku jest w likwidacji, na upadłość nie było finansów. Dług spółki to składki ZUS rozłożone na raty (układ...

 

Komu prezes zarządu spółki z o.o. składa rezygnację?

Jestem prezesem spółki z o.o., której wspólnicy chcą sprzedać w drodze umowy 100% udziałów innej spółce z o.o. W związku z tym...

 

Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Mamy w sp. z o.o. 100 tys. zł kapitału podstawowego.  650 tys. zł to zysk z lat ubiegłych (bez 2018 roku), który zostanie się...

 

Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z o.o.

Jestem prezesem spółki z o.o. oraz posiadam 99% jej udziałów. Spółka jest w tej chwili u mnie osobiście zadłużona. Osoba, który prowadzi...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »