Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposoby rozwiązania spółki jawnej

Marek Gola • Opublikowane: 2014-10-21

Rozwiodłam się z mężem, bo od dawna się nade mną znęcał psychicznie i fizycznie. Od lat jednak prowadziliśmy spółkę jawną. Obecnie chciałabym ją jakoś zlikwidować. Jakie sposoby są możliwe, skoro rozwiązanie polubowne nie wchodzi w grę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 58 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.), zgodnie z którym „rozwiązanie spółki powodują:

1)  przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2)  jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3)  ogłoszenie upadłości spółki,

4)  śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5)  wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6)  prawomocne orzeczenie sądu”.

Przyjmując niejako, iż żądna z powyższych okoliczności nie występuje, wskazać należy na treść art. 63 § 1 K.s.h., zgodnie z którym „każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd”.

Wspomnieć należy także o art. 66 K.s.h.: „jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem zgodnie z art. 65”.

Innymi słowy ustawodawca ustanowił dwie możliwości rozwiązania spółki jawnej w drodze orzeczenia sądowego. Pierwszy przypadek, o którym mowa w art. 63 K.s.h. wymaga „ważnych powodów”, oraz drugi, o którym mowa w art. 66 K.s.h., który wiąże się z przejęciem majątku spółki przez drugiego wspólnika. Jak wynika z treści art. 66 K.s.h., ma on zastosowanie jedynie do spółki jawnej dwuosobowej. W sytuacji przejęcia majątku spółki przez jednego ze wspólników nie jest przeprowadzane postępowanie likwidacyjne, bowiem sąd w orzeczeniu o przyznaniu prawa jednemu ze wspólników majątku spółki nakłada na drugiego wspólnika obowiązek rozliczenia się ze wspólnikiem występującym.

Jako że w treści wskazuje Pani na brak szans na polubowne rozwiązanie spółki, skupię się w przedmiotowej opinii na wykładni art. 63 K.s.h.

„O tym czy w danym przypadku zachodzą ważne powody każdorazowo decyduje sąd oceniając okoliczności rozstrzyganej sprawy. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie wyjaśniają bowiem na czym mają polegać ważne powody uzasadniające rozwiązanie spółki. Najogólniej o ważnym powodzie rozwiązania spółki można mówić wówczas, gdy zajdą okoliczności, które albo uniemożliwiają, albo poważnie utrudniają dalszą działalność spółki, względnie powodują jej dalsze istnienie niecelowym lub bezprzedmiotowym” (W. Pyzioł, w: Prawo spółek, Bydgoszcz–Kraków 2002, s. 129).

Wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z przyjętym w doktrynie prawa handlowego poglądem przez ważne powody należy rozumieć nie tylko okoliczności obiektywne, ale także okoliczności subiektywne, tj. związane bezpośrednio ze wspólnikiem. W Pani sytuacji nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z przesłanką subiektywną, która, jak mniemam, nie budzi żadnych wątpliwości.

„Można przyjąć, tak jak to przyjmuje się powszechnie w literaturze przedmiotu [por. np. M. Allerhand, Kodeks…, s. 221–224] i orzecznictwie, że ważne powody mogą mieć charakter obiektywny, subiektywny, zawiniony lub niezawiniony, jednakże muszą być zawsze ważne w ocenie sądu [por. także J. Szwaja, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy.…, s. 725–729]”  (Prawo handlowe, Warszawa 1996–2006).

Nie ma przy tym znaczenie, czy Państwa spółka jawna zawarta została na czas oznaczony, czy nieoznaczony. Zgodnie z powszechnie akceptowanym w literaturze przedmiotu poglądem z ważnych powodów na podstawie art. 63 § 1 K.s.h. może zostać rozwiązana z inicjatywy jednego wspólnika zarówno spółka zawarta na czas nieoznaczony, jak i spółka zawarta na czas oznaczony. Nie ulega wątpliwości, iż brak zaufania spowodowany znęcaniem się fizycznym i psychicznym nad Panią jako małżonką stanowić winno ważną przyczynę, o której mowa w art. 63 § 1 K.s.h.

Prawo żądania rozwiązania spółki wspólnik może realizować w drodze powództwa (pozwu) złożonego w sądzie gospodarczym właściwym według siedziby spółki. Wartość przedmiotu sprawy określa wartość wspólnego majątku wspólników w spółce. Decyduje ona również o właściwości rzeczowej sądu (art. 17 pkt 4 k.p.c.). Powództwo o rozwiązanie spółki kieruje się przeciwko wszystkim pozostałym wspólnikom. Pozew winien w sposób dokładny opisywać na czym ów ważny powód polega i kogo dotyczy. Jedynym pozwanym będzie Pani były małżonek.

Wskazać należy jednak, iż opisane w art. 66 K.s.h. uprawnienie wspólnik może realizować w drodze odrębnego procesu, jak też w drodze powództwa wzajemnego w procesie o rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika (art. 63 K.s.h.).

„Przejęcie majątku spółki nie uchyla zasadniczego skutku, jakim jest rozwiązanie spółki, a jedynie dochodzi do wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wspólnik, który przejął majątek spółki, musi nie tylko rozliczyć się z występującym wspólnikiem, zgodnie z art. 65 k.s.h., ale nadto ciąży na nim obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru (art. 84 § 1 zd. 2 k.s.h.)” (R. Potrzeszcz i in., Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001).

Osobiście zgodzę się Eligiuszem Krześniakiem, który w artykule PPH 26 lipca 2003 r. pt. Rozwiązanie spółki partnerskiej przyjął:

„Art. 63 § 1 k.s.h. znajduje zastosowanie zarówno do składającej się z dwóch osób spółki jawnej, jak i spółki partnerskiej. Nie widzę bowiem przeszkód, aby wspólnikowi spółki skupiającej jedynie dwóch wspólników umożliwić wystąpienie z powództwem o rozwiązanie spółki z ważnych powodów w trybie art. 63 § 1 k.s.h. Wspólnik występujący z powództwem nie musi być zainteresowany przejmowaniem jej majątku, a taki tryb rozwiązania przewiduje art. 66 k.s.h. Przyjęcie, iż art. 63 k.s.h. ma zastosowanie jedynie do spółek składających się z trzech lub więcej wspólników niesłusznie pozbawia wspólnika spółki mniejszej, dwuosobowej, prawa wystąpienia z powództwem o rozwiązanie spółki w trybie art. 63 § 1 k.s.h. Przepis art. 63 § 1 k.s.h. znajduje w konsekwencji zastosowanie zarówno do spółek trzyosobowych i większych, jak i do spółek składających się z dwóch osób”.

Nikt bowiem z Państwa nie musi mieć zamiaru przejęcia majątku spółki, gdyby natomiast tak było, niezbędne jest wystąpienie z powództwem na podstawie art. 66 K.s.h.

Warunkiem zastosowania art. 66 K.s.h. i przyznania majątku spółki jednemu ze wspólników dwuosobowej spółki jawnej jest uprzednie zastosowanie art. 63 § 1 K.s.h. Najpierw bowiem należy stwierdzić, że ważny powód, jako przyczyna rozwiązania spółki, zachodzi w osobie tylko jednego wspólnika. Dopiero na tej podstawie możliwe jest dochodzenie przed sądem przez drugiego wspólnika przyznania mu majątku spółki w zamian za rozliczenie się ze wspólnikiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Spółka jawna ma 4 wspólników. Jeden z nich jest wraz ze swoim małżonkiem wspólnikiem spółki cywilnej (osobny NIP i REGON, ale podobne...

 

Likwidacja spółki jawnej

Mamy zamiar zlikwidować spółkę jawną dwuosobową (wspólnik zajmie się inną pracą, ja chcę prowadzić dalej podobną firmę jako...

 

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dwóch wspólników prowadzi spółkę jawną. Jeden z nich z powodu poważnej choroby chce wystąpić ze spółki. Planuje złożyć pozew...

 

Następcy prawni zmarłego wspólnika spółki jawnej

Zmarł wspólnik naszej spółki jawnej, zostałem sam. W umowie zapisaliśmy, że w przypadku śmierci jednego ze wspólników na jego miejsce do...

 

Podatek VAT od przekazania udziałów spółki jawnej

Mamy rodzinną spółkę jawną z 3 wspólnikami. Jeden z nich występuje ze spółki, przekazując swój udział po połowie dzieciom w drodze...

 

Jakie wynagrodzenie pobierają wspólnicy spółki jawnej?

Co przepisy mówią o wynagrodzeniu wspólników za wykonywaną pracę w spółce jawnej? Wiadomo, że wchodzi w rachubę pobieranie zaliczek na...

 

Wpis w KRS o rozdzielności majątkowej a ochrona przed windykacją

Przy założeniu spółki jawnej w KRS napisano jednemu ze wspólników: „brak umowy małżeńskiej majątkowej”, „powstała rozdzielność...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »