Spółka z długami a kolejna wierzytelność

• Autor: Katarzyna Siwiec

Spółka ma długi, ale z każdym dłużnikiem jest dogadana co do spłaty i spłaca wszystkie zobowiązania regularnie. Jest też gwarancja od udziałowców, że mogą podwyższyć kapitał w razie problemów. Spółka opłaca także bieżące zobowiązania. Czy gdyby za jakiś czas powstała kolejna, wysoka wierzytelność zadłużonej spółki, to może być ogłoszona jej upadłość z datą wcześniejszą (z racji innych długów)? Obawiamy się takiej hipotetycznej sytuacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka z długami a kolejna wierzytelność

Termin wymagalności wierzytelności

Odpowiadając na Pana kolejne pytania, wyjaśniam, że w sytuacji, kiedy są zobowiązania, ale są podpisane ugody z wierzycielami określające terminy spłat, dochodzi o pewnego ich rozłożenia w czasie, w zasadzie przesunięcia terminu wymagalności, bo dopóki dłużnik realizuje plan spłat, wierzyciel nie ma prawa domagać się zapłaty późniejszych rat. Można zatem przyjąć, że przesunięty został termin wymagalności tych wierzytelności.

Postępowanie upadłościowe zadłużonej spółki

Istotą postępowania upadłościowego jest natomiast istnienie wymagalnych zobowiązań, które nie są regulowane w terminach. Art. 11 ustawy Prawo upadłościowe stanowi bowiem, że:

„1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące”.

Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o zobowiązania wymagalne, a nie tylko istniejące, a np. niewymagalne. W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, iż dla określenia, czy dłużnik jest niewypłacalny, nie ma znaczenia to, czy nie wykonuje wszystkich zobowiązań pieniężnych, czy tylko niektórych z nich. Nie ma też znaczenia wielkość niewykonanych przez dłużnika zobowiązań. Dla określenia, czy istnieją podstawy ogłoszenia upadłości, istotne znaczenie ma wyłącznie to, czy dłużnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Minięcie terminów zapłaty długów

Jeżeli – tak jak Pan pisze – powstanie za kilka miesięcy od teraz nowa wierzytelność, której nikt nie był w stanie przewidzieć, to nie jest ona wierzytelnością wymagalną. Wymagalna jest tylko ta, która nie tylko istnieje, ale, mówiąc potocznie, ma określony termin zapłaty i termin ten już upłynął. Z powodu hipotetycznych wierzytelności nie ogłasza się upadłości.

Natomiast, niezależnie od tego istnieje jeszcze druga przesłanka upadłości wyrażona w ust. 2 tego przepisu, a mianowicie „dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące”. Wiem, że chodzi o spółkę z o.o., więc informuję, że jeżeli zobowiązania są wyższe niż majątek i trwa to 2 lata, to przesłanka do ogłoszenia upadłości istnieje już.

Art. 91 ust. 1 ustawy mówi wprost, że zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że harmonogramy spłaty długów przestają obowiązywać, a spółką zarządza syndyk. W trakcie postępowania nie można już zaspokajać poszczególnych wierzycieli.

Na koniec zacytuję jeszcze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt I GSK 1405/18:

„Przepis art. 11 p.u.n. wskazuje dwie przesłanki uznania dłużnika za niewypłacalnego, co zgodnie z art. 10 tej ustawy, stanowi podstawę ogłoszenia jego niewypłacalności. Pierwsza z tych przesłanek, zawarta w ustępie 1, utrata zdolności płatniczej, ma charakter uniwersalny i odnosi się do wszystkich dłużników. Druga, przewaga zobowiązań nad majątkiem (art. 11 ust. 2 p.u.n.), ma charakter uzupełniający i odnosi się do osób prawnych i określonych jednostek organizacyjnych. Przesłanki te są niezależne od siebie”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »