Spółka małżeństwa o dwóch różnych profilach

• Autor: Adam Dąbrowski

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością chce założyć małżeństwo, gdzie żona jest lekarzem i ma prywatną praktykę lekarską, a mąż ma agencje reklamową. Czy żona może przenieść prywatną praktykę lekarską na spółkę i w tym momencie wystawiać faktury z tytułu spółki, jeśli mąż prowadziłby agencję reklamową w spółce? Oczywiście każde z małżonków podałoby w momencie rejestracji spółki swoje PKD odpowiednie do działalności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka małżeństwa o dwóch różnych profilach

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pani stanem faktycznym w celu odpowiedzi na Pani pytanie w pierwszej kolejności należy sięgnąć należy do przepisów: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Podmioty lecznicze w Polsce

Zgodnie z art. 4 ustawy o podmiotach leczniczych:

„1.Podmiotami leczniczymi są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493),

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, 5a)posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

7) jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

2. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych:

1) przepisy art. 3, art. 9–17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25–36 – w zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia;

2) przepisy art. 93–99 – w zakresie czasu pracy pracowników tych instytutów;

3) przepisy art. 100–113 – w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

4) przepisy art. 114–117 – w zakresie dotyczącym przekazywania środków finansowych;

5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 119 oraz art. 122 – w zakresie dotyczącym kontroli pod względem medycznym”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spółka jako podmiot leczniczy i działalność w innej branży

Co do zasady, odpowiadając na Pani pytanie – nie ma przepisów prawnych, które zakazywałyby wprost prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiotu leczniczego zarazem rozszerzyć działalność gospodarczą o inne rodzaje aktywności, a w tym również prowadzenia w jej ramach agencji reklamowej.

W przepisach nie ma ograniczenia co do ilości kodów PKD, które możecie wpisać w umowie spółki. Zwykle to właśnie kodami PKD opisuje się w umowie przedmiot działalności spółki. Ograniczenia napotyka się dopiero na etapie rejestracji przedmiotu działalności w KRS. Na potrzeby rejestracji w KRS można wpisać bowiem jedynie 10 kodów PKD.

Przedmiot przeważającej działalności spółki

W każdym razie w umowie spółki oraz przy rejestracji spółki, wskazując PKD, w opisywanym przez Pani przypadku rekomendowałby wskazanie w umowie spółki jako przedmiot przeważającej działalności spółki działalność lecznicza, natomiast jako przedmiot pozostałej działalności rekomendowałbym wskazanie działalność związaną z prowadzeniem agencji poligraficznej. Jedyną problematyczną kwestią jest wpis (przeniesienie wpisu) do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Jednakże przepisy w tym zakresie również nie zobowiązują do prowadzenia działalności wyłącznie w zakresie działalności leczniczej, tylko wymagają spełnienia odpowiednich warunków związanych, ze świadczeniem takich usług (dysponowanie odpowiednim gabinetem, warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie OC, świadczeniem usług leczniczych mogą podejmować się jedynie lekarze). W każdym razie w takiej spółce warto zadbać o to, aby były jasno ustalone kompetencje, żeby nie było żadnych wątpliwości, że tylko lekarze prowadzą działalność leczniczą itd.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »