Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć jednego wspólnika spółki cywilnej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-16

Zmarł wspólnik dwuosobowej spółki cywilnej działającej na podstawie umowy od 1990 roku. W aneksie sprzed ponad roku wspólnicy postanowili, że w przypadku śmierci jednego z nich w jej miejsce wchodzi osoba wskazana przez spadkobierców i taki mamy zamiar. Kiedy i gdzie należy zgłosić zmianę wspólnika i jakie dokumenty i komu należy przedstawić? Czy spółka może prowadzić działalność z tą samą nazwą i tylko zmienionym jednym nazwiskiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W rezultacie zmiana składu osobowego spółki możliwa jest jedynie przez zmianę umowy spółki za zgodą jej wierzycieli.

Natomiast w zakresie możliwości wejścia do spółki spadkobiercy wspólnika należy wskazać na treść art. 872, zgodnie z którym można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki. Wspomniane zastrzeżenie może zostać dokonane w umowie spółki cywilnej.

Wejście do spółki na podstawie takiego zastrzeżenia następuje z mocy prawa, co oznacza, że spadkobiercy nie muszą w tym zakresie składać wobec spółki żadnych oświadczeń woli ani też pozostali wspólnicy nie mogą udaremnić ich wstąpienia do spółki

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, jej majątek stanowi w rzeczywistości współwłasność łączną zawiązujących ją wspólników, którzy swoim majątkiem odpowiadają za zobowiązania spółki, w tym także zobowiązania wynikające z podatków. W rezultacie oznacza to, że podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą są poszczególni wspólnicy. W sytuacji gdy nowa osoba fizyczna przystępuje do spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą, powinna mieć wpis w CEIDG. Jeżeli takiego wpisu nie ma, musi go uzyskać i wskazać, że będzie działać w ramach spółki cywilnej (podać należy w nim NIP i REGON spółki). We wniosku o wpis do CEIDG jako datę rozpoczęcia działalności wskazać należy planowany dzień przystąpienia do spółki cywilnej (będzie to dzień przyjęcia spadku).

Spółka cywilna zmiany składu osobowego musi zgłosić w urzędzie statystycznym (RG-OP i RG-SC).

Spółka posługuje się nadal tym samym numerem NIP, jednak należy złożyć do urzędu skarbowego aktualizacje NIP-D „Informacje o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową” oraz aktualizacje NIP-2 „Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem”.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21.01.2010 r., nr IBPP1/443-1067/09/EA:

„Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż spółka cywilna posiada własny numer NIP. Spółka cywilna, jeśli wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, jest bowiem podatnikiem podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zobowiązanym do posiadania numeru identyfikacji podatkowej. Spółka cywilna działa pod własnym numerem NIP do czasu ustania jej bytu prawnego.


Jak już wskazano w niniejszej interpretacji indywidualnej (udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1), przepis art. 872 Kodeksu cywilnego stanowi, iż można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W konsekwencji powyższego, w przypadku wejścia do spółki cywilnej spadkobiercy (spadkobierców) jednego ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej spółka ta nie ulegnie rozwiązaniu, nie będziemy mieć do czynienia z likwidacją działalności, a spółka będzie kontynuować swoją działalność, zatem nie ustanie jej byt prawny i nadal będzie posługiwać się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej (należy złożyć jedynie aktualizację NIP-D »Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową« oraz aktualizację NIP-2 »Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem«).


Reasumując, uznać należy, iż po wejściu do spółki cywilnej spadkobierców zmarłego wspólnika, spółka będzie nadal istnieć i zachowa swój NIP”.

W zakresie nazwy spółki cywilnej wskazać należy, że przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują w sposób szczegółowy tej kwestii, tak jak czyni to Kodeks spółek handlowych. Co do zasady nazwa firmy powinna mieć formę słowną i powinna znacząco odróżniać się od nazw innych podmiotów. Poprawne zatem jest określenie nazwy spółki cywilnej z podaniem imion i nazwisk wspólników. W przypadku gdy dojdzie do zmiany jednego ze wspólników, to nie ma przeszkód, aby spółka działała pod dotychczasową firmą z wymienieniem imienia i nazwiska nowego wspólnika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Połączenie dwóch firm w spółkę cywilną

Chcielibyśmy połączyć firmy brata i siostry w spółkę cywilną. Oprócz tego do spółki ma wejść także druga siostra, która nie ma własnej firmy. Firma...

 

Spłata wspólnika spółki cywilnej a wkład wspólników

Trzy osoby założyły spółkę cywilną, wnosząc wkłady po 25 tys. zł. każda. Po kilku latach jedna z nich się wycofała, a pozostałe dwie ją...

 

Wyjście ze spółki cywilnej i wejście syna na moje miejsce

Wraz z mężem jesteśmy współwłaścicielami spółki cywilnej. Do tej pory syn nasz był osobą współpracującą. Teraz stara się o kredyt...

 

Odliczenie straty z działalności po wniesieniu jej aportem do spółki cywilnej

Interesuje mnie zagadnienie wniesienia aportem jednoosobowej działalności do spółki cywilnej, a konkretnie: 1) czy niewykorzystana strata z lat...

 

Dopisanie wspólnika do spółki cywilnej

Chcemy dopisać wspólnika do spółki cywilnej. Na razie spółka cywilna ma 2 wspólników. Jak wygląda sprawa majątku spółki, np. pieniędzy na koncie...

 

Wypłacanie pensji z konta firmowego na prywatne w spółce cywilnej

Czy prowadząc spółkę cywilna dwuosobową w podziale 50/50, legalne jest wypłacanie pensji co miesiąc za pomocą przelewów bankowych? Pensja nie jest...

 

Likwidacja spółki cywilnej a sprzedaż alkoholu

Z 3-osobowej spółki cywilnej chcą zrezygnować 2 osoby. Jedna chce dalej prowadzić firmę, czyli działalność w postaci sklepu z alkoholami....

 

Zatrudnienie wspólników spółki cywilnej na umowę

Jest 3 wspólników spółki cywilnej. Każdy z nich chce również być zatrudniony na umowę o pracę. Czy przepisy na to zezwalają, a jeśli nie,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »