Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-08-12

Mój bratanek prowadzi działalność gospodarczą, ma długi wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości mojego bratanka. Jego jedynym majątkiem jest samochód o wartości 12 tys. zł. Za trzy tygodnie ma się odbyć licytacja samochodu. Komornik zajął rachunek bankowy i małe wpływy z wykonanych prac idą na spłatę długu. Bratanek ma za mało zleceń, aby móc spłacać dług i bieżące należności. Jakie będą skutki ogłoszenia upadłości? Jak długo może trwać postępowanie upadłościowe? Dokumenty przesyłam w załączniku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego wynika, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do ogłoszenia upadłości wskazane w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej jako „ustawa”), gdyż Pana bratanek nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 ustawy), a ponadto wartość jego zobowiązań przekracza wartość jego majątku (art. 11 ust. 2).

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dojdzie do wniosku, iż majątek dłużnika nie wystarczy do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego (art. 13 ustawy), a jeżeli postępowanie zostanie wszczęte i w trakcie sąd uzna, że majątek upadłego nie wystarczy na zaspokojenie długów, to postępowanie upadłościowe zostanie umorzone.

Zakładam, że jeżeli sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na niewystarczający majątek upadłego, to najprawdopodobniej ogłosi upadłość z likwidacją majątku dłużnika, gdyż nie uważam, by istniała możliwość ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Taka jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż zawarcie układu pozwoli wierzycielom na zaspokojenie długu w wyższym stopniu niż likwidacja majątku.

Ponieważ Pana bratanek od kilku lat nie reguluje swoich zobowiązań publicznoprawnych (podatków i składek ZUS), nie ma jakichkolwiek podstaw do uznania, iż prowadząc nadal działalność, będzie mógł realizować układ zawarty z wierzycielami.

Skutki ogłoszenia upadłości można podzielić na te, które dotyczą majątku upadłego, i te dotyczące jego osoby.

W momencie ogłoszenia upadłości upadły traci kontrolę nad swoim majątkiem na rzecz syndyka upadłościowego. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi. Ponadto upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

Zgodnie z art. 144 ustawy po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego wszelkie postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Jeżeli upadły pozostaje w związku małżeńskim, zaś jego stosunki majątkowe uregulowane są na zasadzie wspólności majątkowej, to z dniem ogłoszenia upadłości między małżonkami z mocy prawa powstaje rozdzielność majątkowa.

W stosunku do Pana bratanka istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd orzeknie wobec niego karę w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 373 i 374 ustawy sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy m.in., będąc do tego zobowiązaną z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 373 ust. 1 pkt 1) czy też niewypłacalność dłużnika wynikła z jego rażącego niedbalstwa (art. 374).

Pana bratanek mimo ustawowego obowiązku nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, zaś fakt, iż utrzymywał sytuację zadłużenia przez tak długi okres, należy oceniać jako rażącą niedbałość.

Mając na uwadze, że cały majątek Pana bratanka stanowi samochód, to jeżeli postępowanie upadłościowe zostanie wszczęte, nie powinno ono trwać długo. Jeżeli syndykowi uda się spieniężyć majątek Pana bratanka, powinien szybko podzielić to, co zostanie po uiszczeniu kosztów postępowania z uzyskanej kwoty, pomiędzy wierzycieli. Jeżeli nie będzie mógł spieniężyć majątku, to złoży do sądu wniosek o umorzenie postępowania ze względu na brak możliwości zaspokojenia kosztów postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wymagalnośc decyzji po zakończeniu postępowania upadłościowego

W czasie trwania upadłości spółki z o.o. na syndyka zostały wydane decyzje naczelnika urzędu celnego określające zobowiązania podatkowe etc ....

 

Przekazanie firmy dzieciom

Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i chciałabym przekazać całą firmę dzieciom ...

 

Zadłużenie firmy z branży budowlanej

Zajmuję się budowlanką, lecz teraz jest słaby okres na zamówienia. Wpadłem w zadłużenie, nie mam pieniędzy na bieżące płatności w stosunku do...

 

Działalność gospodarcza na urlopie macierzyńskim

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze całego etatu. Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim do dnia 2...

 

Czy jedna osoba może prowadzić dwie działalności gospodarcze?

Czy w ramach jednej działalności gospodarczej osoba może wykonywać usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz w innym...

 

Przychody ze sprzedaży a zmiana formy prowadzonej działalności

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie KPiR liniowo. W zeszłym roku przekroczyłam 1 200 000 euro przychodów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »