Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-08-12

Mój bratanek prowadzi działalność gospodarczą, ma długi wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości mojego bratanka. Jego jedynym majątkiem jest samochód o wartości 12 tys. zł. Za trzy tygodnie ma się odbyć licytacja samochodu. Komornik zajął rachunek bankowy i małe wpływy z wykonanych prac idą na spłatę długu. Bratanek ma za mało zleceń, aby móc spłacać dług i bieżące należności. Jakie będą skutki ogłoszenia upadłości? Jak długo może trwać postępowanie upadłościowe? Dokumenty przesyłam w załączniku.

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Z treści wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego wynika, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do ogłoszenia upadłości wskazane w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej jako „ustawa”), gdyż Pana bratanek nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 ustawy), a ponadto wartość jego zobowiązań przekracza wartość jego majątku (art. 11 ust. 2).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dojdzie do wniosku, iż majątek dłużnika nie wystarczy do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego (art. 13 ustawy), a jeżeli postępowanie zostanie wszczęte i w trakcie sąd uzna, że majątek upadłego nie wystarczy na zaspokojenie długów, to postępowanie upadłościowe zostanie umorzone.

Zakładam, że jeżeli sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na niewystarczający majątek upadłego, to najprawdopodobniej ogłosi upadłość z likwidacją majątku dłużnika, gdyż nie uważam, by istniała możliwość ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Taka jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż zawarcie układu pozwoli wierzycielom na zaspokojenie długu w wyższym stopniu niż likwidacja majątku.

Ponieważ Pana bratanek od kilku lat nie reguluje swoich zobowiązań publicznoprawnych (podatków i składek ZUS), nie ma jakichkolwiek podstaw do uznania, iż prowadząc nadal działalność, będzie mógł realizować układ zawarty z wierzycielami.

Skutki ogłoszenia upadłości można podzielić na te, które dotyczą majątku upadłego, i te dotyczące jego osoby.

W momencie ogłoszenia upadłości upadły traci kontrolę nad swoim majątkiem na rzecz syndyka upadłościowego. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi. Ponadto upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

Zgodnie z art. 144 ustawy po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego wszelkie postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Jeżeli upadły pozostaje w związku małżeńskim, zaś jego stosunki majątkowe uregulowane są na zasadzie wspólności majątkowej, to z dniem ogłoszenia upadłości między małżonkami z mocy prawa powstaje rozdzielność majątkowa.

W stosunku do Pana bratanka istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd orzeknie wobec niego karę w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 373 i 374 ustawy sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy m.in., będąc do tego zobowiązaną z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 373 ust. 1 pkt 1) czy też niewypłacalność dłużnika wynikła z jego rażącego niedbalstwa (art. 374).

Pana bratanek mimo ustawowego obowiązku nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, zaś fakt, iż utrzymywał sytuację zadłużenia przez tak długi okres, należy oceniać jako rażącą niedbałość.

Mając na uwadze, że cały majątek Pana bratanka stanowi samochód, to jeżeli postępowanie upadłościowe zostanie wszczęte, nie powinno ono trwać długo. Jeżeli syndykowi uda się spieniężyć majątek Pana bratanka, powinien szybko podzielić to, co zostanie po uiszczeniu kosztów postępowania z uzyskanej kwoty, pomiędzy wierzycieli. Jeżeli nie będzie mógł spieniężyć majątku, to złoży do sądu wniosek o umorzenie postępowania ze względu na brak możliwości zaspokojenia kosztów postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}