Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-08-19

Dnia 29.04 br. pewna firma – nasz długoletni kontrahent i współpracownik – wypowiedziała nam bez żadnej zapowiedzi umowę o współpracy. Pismo zostało doręczone do siedziby naszej firmy przez dyrektora drugiego przedsiębiorstwa. Pismo odebrał pracownik techniczny niemający do tego uprawnień i podpisał odbiór. W tym czasie właściciel naszej firmy przebywał na urlopie po porodzie żony i nie było z nim kontaktu. O otrzymaniu wypowiedzenia umowy dowiedział się dopiero kilka dni później, po powrocie. Czy dnia 29.04 nastąpiło skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy? Czy było to dopiero dnia, gdy nasz dyrektor zapoznał się z pismem? Od kiedy obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionej sprawie mamy następujący stan faktyczno-prawny.

Kontrahent wypowiedział umowę o współpracy  z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Taki termin przewidziany jest w Państwa umowie. Wypowiadający zachował formę pisemną i uzyskał potwierdzenie doręczenia korespondencji do siedziby drugiego kontrahenta. W mojej ocenie doręczenia dokonano prawidłowo i bieg terminu wypowiedzenia został rozpoczęty w dniu 29.04.2014 r. – przez co wskazany przez Kontrahenta termin rozwiązania umowy jest także prawidłowy.

Teraz krok po kroku uzasadnię swoje stanowisko w odniesieniu do Pana wątpliwości i podanych okoliczności, które nie mają wpływu na  skutecznie dokonane wypowiedzenie. W tym miejsce pragnę zwrócić uwagę, że  umowa nie zawiera szczególnego trybu wypowiedzenia i doręczeń poza ustaleniem, iż termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Ma to istotne znaczenie – bowiem gdy umowa „milczy”, to „głos” mają przepisy Kodeksu cywilnego – tak jak stanowi § 9 umowy. Tu już jest to rada „po czasie”, jednak na przyszłość zalecam formułowanie procedur wypowiedzenia umowy w jej treści. Jak widać – warto.

Rzutuje to następująco na istotne kwestie prawne:

 1. Termin – § 5 umowy określa go lakonicznie na 3 miesiące. Kodeks cywilny zaś nakazuje następujące jego obliczenie:

  „Art. 112. [Termin w tygodniach, miesiącach, latach] Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia”.

  Wskazanie w piśmie wypowiadającym dnia 28.07.2014 r. jest więc zgodne zarówno z umową, jak i Kodeksem cywilnym. 
   
 2. Doręczenie oświadczenia woli /wypowiedzenia wraz z potwierdzeniem odbioru:

  W tym miejscu pragnę wyjaśnić, iż pracownik firmy przyjmujący pismo z oświadczeniem woli miał obowiązek jego odbioru – bowiem odmowa mogłaby pociągać za sobą negatywne skutki po stronie firmy odmawiającej przyjęcia pisma. Najistotniejsze jest bowiem to, że ów pracownik nie musiał mieć upoważnień, gdyż nie składał w imieniu Państwa firmy jakichkolwiek wiążących oświadczę woli. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa stanowi do czyich rąk ma być doręczone wypowiedzenie i kto ma potwierdzić jego otrzymanie. Co do zasady zaś przyjęcie pisma nie jest decyzją merytoryczna, ale techniczną. Dlatego zachowanie pracownika było prawidłowe, zaś osoba doręczająca miała prawo żądać takiego potwierdzenia zgodnie z domniemaniem zawartym w poniższym przepisie Kodeksu cywilnego:

  „Art. 97.  [Osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa] Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa”.

  Nie ma więc znaczenia – czy to był elektronik, sekretarka czy stróż nocny – pismo doręczono skutecznie.
   
 3. Chwila skutecznego złożenia oświadczenia woli /wypowiedzenia:

  To także precyzuje Kodeks cywilny, natomiast wspominam o tym à propos faktu zapoznania się przez właściciela firmy z wypowiedzeniem dopiero po kilku dniach. To bez znaczenia, bowiem przepisy mówią o możliwości, a nie faktycznym zapoznaniu się. Taka możliwość powstała z chwilą doręczenia pisma do siedziby Państwa firmy.

  Oto przepis właściwy przepis Kodeksu cywilnego:

  „Art. 61. [Chwila złożenia i skuteczność odwołania]
  § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.” 
   
 4. Forma wypowiedzenia:

  Umowa ma formę pisemna zwykłą, taki sam wymów obowiązuje wobec wypowiedzenia – zachowano tą formę, zgodnie z przepisem:
  „Art. 78. [Zwykła forma pisemna]
  § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

Mając powyższe na względzie – nie znajduję żadnego punktu zaczepienia ani w treści umowy, ani w przepisach Kodeksu cywilnego, który pozwalałby uznać rozpoczęty bieg terminu za nieważny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha

Wraz ze spokrewnioną osobą założyłem firmę, niestety wszelkie nasze ustalenia miały jedynie formę ustną lub mailową. Sama firma, jako działalność...

 

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółdzielnia miała zostać zamknięta d końca grudnia 2013 r. i tak się stało. Wszystkie zmiany zostały dokonane jeszcze w październiku....

 

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne a pełnomocnik

Właścicielem niepublicznego przedszkola jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W statucie przedszkola należy podać, kto...

 

Biblioteka zakładowa dla pracowników

Ze swoich własnych zbiorów tworzę bibliotekę zakładową dla swoich pracowników. Chcę nieodpłatnie wypożyczać im książki i filmy. Czy wymaga to...

 

Zmiana formy prawnej apteki

Wraz z mężem prowadzimy aptekę w formie spółki cywilnej. Chcielibyśmy przekształcić ją w spółkę jawną. Czy taka zmiana uruchamia całą...

 

Kiedy inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zobowiązania wobec podwykonawcy?

W umowie między wykonawcą a podwykonawcą ustalono, że 10% wartości brutto każdej faktury podwykonawcy zostanie zatrzymane przez wykonawcę na poczet...

 

Umowa z konsorcjum dwóch podmiotów

Zawieram umowę handlową. Drugą stroną umowy jest konsorcjum dwóch podmiotów. W projekcie umowy mam wpisane ich dane itd. Co jeszcze powinniśmy zawrzeć...

 

Likwidacja spółdzielni zobowiązanej do wypłacania renty wyrównawczej dla pracownika

Jestem likwidatorem spółdzielni, która ma zobowiązania z tytułu wypadku przy pracy byłego pracownika. Spółdzielnia wypłacała mu comiesięczną rentę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »