Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skład masy upadłości

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-07-28

Firma X przekazała naszej firmie w 2010 r. trzy maszyny w celu wykonania ostatecznych produktów, za które firma X nie zapłaciła (uzyskaliśmy prawomocny nakaz zapłaty za produkty 20.11.2013 r.). W grudniu syndyk poinformował nas o upadłości firmy X. Mamy oddać maszyny, które wejdą w skład masy upadłości firmy X. Czy musimy przekazać te maszyny syndykowi? Czy mamy prawo do zatrzymania ich na mocy art. 461 Kodeksu cywilnego?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Według Pana opisu:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • firma X przekazała Państwu maszyny,
  • maszyny te stanowiły własność firmy X i stanowią nadal jej własność,
  • Państwo mieli wykonać produkty oraz zbyć je firmie X za ustalona cenę,
  • firma X nie zapłaciła za wykonanie ani za wszystkie produkty,
  • Państwo wnieśli sprawę do sądu i uzyskali nakaz zapłaty, który, jak Pan wskazuje, jest prawomocny,
  • nakaz wydany był 20 listopada 2013 r.,
  • firma X upadła, a syndyk zażądał wydania maszyn.

Wynika z tego, że maszyny stanowiły i nadal stanowią własność firmy X.

Syndyk działający w oparciu o ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze podejmuje przede wszystkim działania mające na celu ustalenie składu masy upadłości. Skład masy upadłości ustalany jest na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych. Ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza.

Według Prawa upadłościowego i naprawczego:

„Art. 61. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

Art. 62. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem art. 63–67”.

W tej sytuacji maszyny wchodzą w skład masy upadłości z uwagi na to, że należą do upadłego, a nie do osoby trzeciej lub do Państwa. W razie upadłości firmy X rodzi to po Państwa stronie obowiązek przekazania maszyn syndykowi. Staja się Państwo dłużnikiem wobec upadłego z tytułu wydania ruchomości do niego należących, chyba że w umowie zawarte jest stwierdzenie, że po wykonaniu produktów maszyny stają się Państwa własnością. Zgodnie z art. 70 cytowanej ustawy „składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości”.

Osoba, do której należy mienie podlegające wyłączeniu, może żądać jego wydania lub świadczenia wzajemnego za jednoczesnym zwrotem wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie świadczenia wzajemnego, poniesionych przez upadłego lub z masy upadłości. Jeżeli nie są Państwo właścicielem maszyn, nie mogą skorzystać z tego uprawnienia.

W zaistniałej sytuacji syndyk powołał się na art. 174 Prawa upadłościowego i naprawczego:

„Art. 174. 1. Jeżeli syndyk napotyka przeszkody przy obejmowaniu majątku upadłego, wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy. Podstawę wprowadzenia stanowi postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu syndyka bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności”.

Według syndyka maszyny jako własność firmy X wchodzą w skład masy upadłości po niej. Samo postanowienie o ogłoszeniu upadłości daje mu oprawo żądania zwrotu majątku upadłego będącego w posiadaniu osób trzecich.

W razie przeszkodu prawo daje syndykowi możliwość w prowadzenia w posiadanie poprzez komornika sądowego stosownie do art. 1041 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Jeżeli dłużnik ma wydać wierzycielowi rzecz ruchomą, komornik sądu, w którego okręgu rzecz się znajduje, odbierze ją dłużnikowi i wyda wierzycielowi.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy niezwłoczne fizyczne jej przejęcie nie jest możliwe, komornik wprowadzi wierzyciela w posiadanie rzeczy zgodnie z przepisami prawa cywilnego”.

Kodeks cywilny w przepisie, na jaki Pan wskazuje, stanowi:

„Art. 461 § 1. Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).

§ 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych”.

Państwo jako posiadacze cudzej rzecz zobowiązani są do jej wydania syndykowi, mając prawo zatrzymania, ale tylko celem uzyskania zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej.

Aby wykonać na tej podstawie (art. 461 Kodeksu cywilnego) prawo zabezpieczenia, konieczne byłoby istnienie po Państwa stronie:

  • roszczenia o zwrot nakładów na maszyny (np. ich naprawa, poprawki itp.) lub
  • roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez te maszyny.

Tymczasem Państwa roszczenie wynika z tytułu braku zapłaty za wykonane produkty. Nie jest ono związane ani z żądaniem zwrotu nakładów na maszyny, ani z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej przez maszyny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółdzielnia miała zostać zamknięta d końca grudnia 2013 r. i tak się stało. Wszystkie zmiany zostały dokonane jeszcze w październiku....

Rezygnacja fundatora po podpisaniu aktu fundacyjnego

Aktem fundacyjnym została powołana fundacja, jest w trakcie rejestracji do KRS. Założyłem ją wraz z drugim fundatorem i on właśnie chce się...

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne a pełnomocnik

Właścicielem niepublicznego przedszkola jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W statucie przedszkola należy podać, kto...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}