Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie spółki jawnej celowej bez likwidacji

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-03-21

Spółka jawna celowa zakończyła budowę osiedla, dokonała sprzedaży wszystkich mieszkań. Wspólnicy planują zakończyć jej działalność (rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji na podstawie jednomyślnej uchwały). Spółka udzieliła nabywcom gwarancji należytego wykonania na okres trzech lat oraz rękojmi. Umowa z wykonawcą zabezpiecza prawidłowe wykonanie robót. Spółka nie ma innych zobowiązań w stosunku do nabywców, osób trzecich jak i wspólników. Kto przejmuje zobowiązania spółki z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi i czy w takiej sytuacji sąd rejestrowy dokona wykreślenia spółki z rejestru?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych* (K.s.h.):

„Art. 67. [Likwidacja spółki]

§ 1. W przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.”

Modelowym rozwiązaniem jest, podobnie jak przy likwidacji, wypełnienie i spłata tych zobowiązań przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki i podziale jej majątku. Może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie zobowiązania zostaną spłacone, np. z uwagi na to, że zobowiązania te mają charakter sporny. Wspólnicy w uchwale o rozwiązaniu spółki mogą pomiędzy sobą określić zasady spłaty tych zobowiązań, wskazując na przykład, że za zobowiązania te odpowiedzialny będzie tylko jeden lub wybrani wspólnicy. Co ważne i warte podkreślenia, takie postanowienia nie mogą jednak prowadzić do osłabienia pozycji wierzycieli spółki, a co za tym idzie, nie znajdą do nich zastosowania (co potwierdził Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z 29 czerwca 2011 r., sygn. IV CSK 473/10 oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 13 stycznia 2010 r., sygn. I ACA 978/09). Uzgodnienia wspólników w przedmiocie zobowiązań spółki wywierać więc będą skutek jedynie pomiędzy nimi samymi, natomiast w stosunku do wierzycieli każdy ze wspólników odpowiadać będzie osobiście całym swoim majątkiem bez ograniczenia zgodnie z art. 22 § 2 K.s.h. Zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej znajdą również zastosowanie po wykreśleniu spółki z rejestru.

A więc zobowiązania z tytułu gwarancji nadal będą Państwa obowiązywać – nawet po wykreśleniu z rejestru. Mogą Państwo w uchwale wskazać zasady tej odpowiedzialności.

W wyroku z 28 października 2005 r., II CK 275/2005 Sąd Najwyższy uznał, że art. 67 nie tylko zawiera upoważnienie dla wspólników, że mogą oni przewidzieć inny sposób zakończenia działalności spółki niż poprzez jej likwidację, ale jednocześnie jest to ustawowe upoważnienie do wskazania sukcesora lub sukcesorów generalnych spółki. Wspólnicy więc w uchwale o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji wskazują osoby, które przejmują prawa i obowiązki rozwiązanej spółki. Jeżeli w uchwale brak wyraźnego postanowienia, kto jest takim sukcesorem, za następców prawnych spółki, do czasu rozliczenia się jej z innymi uczestnikami obrotu, powinni być uznani wszyscy wspólnicy spółki. Również w uzasadnieniu uchwały z 4 września 2009 r., III CZP 52/2009, LexPolonica nr 2072775, Sąd Najwyższy podkreślił, że przepisy dotyczące cywilnoprawnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej w relacjach pomiędzy spółką i wspólnikami a osobami trzecimi mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Przepisy regulujące stosunki zewnętrzne z udziałem spółki, w tym także odpowiedzialność za jej zobowiązania – jako chroniące osoby trzecie – nie mogą być uchylane lub zmieniane przez wspólników ze skutkiem wobec tych osób. Wynika to z art. 34, obejmującego swym zakresem art. 31. Wprawdzie ogólna norma zawarta w art. 22 § 2 znajduje się poza rozdziałem 2 „Stosunek do osób trzecich”, to jednak pozostaje w silnym związku z postanowieniami o subsydiarnej odpowiedzialności. Na gruncie Kodeksu handlowego kwestia ta była jednoznacznie uregulowana w art. 85, który wymieniał art. 88 – odpowiednik art. 34 K.s.h. Obecne usytuowanie normy zawartej w art. 22 § 2 K.s.h., określającej odpowiedzialność cywilnoprawną, miało jedynie na celu podkreślenie istotnej cechy spółki jawnej, jaką jest osobista, nieograniczona, solidarna, subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Z tych względów wspólnicy nie mogą w żaden sposób, ze skutkiem wobec osób trzecich, swej odpowiedzialności wyłączyć lub zmienić, a jedynym wykładnikiem tej odpowiedzialności jest spełnienie przesłanek normatywnych. Według nich wspólnicy spółki jawnej ponoszą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania tej spółki, zarówno za te, które powstały po ich przystąpieniu do spółki, jak i za te, które powstały wcześniej (art. 22 § 2 i art. 32) i to aż do chwili zaspokojenia wierzycieli spółki.

Kontynuując interpretację art. 67 § 1 przyjętą w wyroku z 28 października 2005 r., Sąd Najwyższy w wyrokach z 10 października 2007 r., I CSK 263/2007, II CSK 134/2009, wskazał, że w sytuacji, gdy wspólnicy postanowili o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji, stają się zobowiązanymi w miejsce spółki, a jeśli do ustania spółki jawnej dojdzie w toku procesu, postępowanie toczy się dalej z udziałem jej wspólników.

* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; „K.s.h.”).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zaległe składki ZUS wspólników spółki jawnej

Kilka lat temu założyliśmy ze wspólnikiem spółkę jawną. Ostatnie faktury, jakie spółka wystawiła, pochodzą sprzed roku. Wtedy też spółka zakończyła...

 

Przekazanie nieruchomości z majątku wspólnego na majątek spółki jawnej

Jesteśmy razem z żoną właścicielami spółki jawnej, która posiada na swoim stanie budynek i teren. Około 10 lat temu jako osoby prywatne wspólnie...

 

Przejęcie majątku rozwiązywanej spółki jawnej przez wspólnika

Jestem współwłaścicielem spółki jawnej (po 50%) z synem. Ze względu na wiek chcę wycofać się ze spółki i przekazać cały majątek synowi. Syn...

 

Warunki zbycia udziału w spółce jawnej a VAT

Jestem udziałowcem w 50% w spółce jawnej, której majątkiem jest nieruchomość. Czy mogę sprzedać swoje udziały spółce z o.o. lub spółce...

 

Udziały wspólnika w spółce jawnej

Czy jeśli jestem wspólnikiem w spółce jawnej, moja była żona ma prawo do udziałów w niej po rozwodzie?

 

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

W spółce jawnej wspólnikiem jestem ja i mój kolega. Aktualnie chcę przenieść ogół praw i obowiązków na mojego męża. Umowa spółki dopuszcza...

 

Sprzedaż spółki jawnej w okresie trwałości projektu unijnego

Spółka jawna funkcjonuje od kilkunastu lat, a 3 lata temu otrzymała dofinansowanie z UE na rozwój (rozbudowę). Czy można sprzedać firmę, której...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »