Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie dopiero co założonej spółki jawnej

Marek Gola • Opublikowane: 2014-07-28

Ja i kolega 10 stycznia złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej. Dzisiaj, to jest po 4 dniach, zmieniliśmy zdanie i chcemy tę spółkę rozwiązać. Jak zrobić to najszybciej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż w dniu 10 stycznia 2014 r. zarejestrował Pan wraz z kolegą spółkę jawną. W chwili obecnej Panów celem jest jak najszybsze rozwiązanie spółki.

Zasadne jest wskazanie na treść art. 58 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.), zgodnie z którym:

„Rozwiązanie spółki powodują:

1)  przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2)  jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3)  ogłoszenie upadłości spółki,

4)  śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5)  wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6)  prawomocne orzeczenie sądu”.

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem rozwiązania spółki jest jednomyślna uchwała wspólników. Wspólnicy spółki jawnej, którzy podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu bez przeprowadzenia likwidacji, nie określając sposobu zaspokojenia długów, są następcami prawnymi tej spółki.

Stosownie do treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009 r., sygn. akt II CSK 134/09, „przepisu art. 67 § 1 k.s.h. nie można rozumieć w ten sposób, że wspólnicy stwierdzą tylko, iż spółka zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W szczególności jeżeli spółka jest dłużnikiem nie można zakończyć jej działalności bez wskazania w jaki sposób jej długi mają być zaspokojone. W razie gdy wspólnicy nie wskażą innego sposobu zaspokojenia długów spółki, to stają się jej następcami prawnymi do czasu zaspokojenia jej wierzycieli”.

Przytoczyć należy także pogląd wyrażony w literaturze:

Tak jak przez zgodne oświadczenia woli wspólnicy zawarli umowę spółki, tak w trakcie jej funkcjonowania mogą w każdym czasie podjąć jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki. Ustawa wymaga wyraźnie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników. Jednocześnie ustawa określa, kiedy, pomimo zajścia ustawowych przyczyn rozwiązania, spółka może trwać nadal (art. 59, 64). Tylko w sposób wskazany w art. 59 i 64 wspólnicy mogą uchylić umowne zastrzeżenie rozwiązania spółki, jak i ustawowe skutki śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości, jak również skutki wypowiedzenia umowy przez wspólnika i jego wierzyciela. Dlatego przyjąć należy, że surowe wymagania dotyczące uchwały o rozwiązaniu spółki nie mogą być złagodzone w umowie spółki, np. przez przyjęcie postanowienia, że rozwiązanie spółki może nastąpić na podstawie uchwały zapadłej tylko większością głosów (tak na gruncie podobnego art. 112 k.h. Z. Fenichel, w: Kodeks handlowy..., s. 125; J. Szwaja, w: Kodeks ..., t. I, s. 700–702; odmiennie M. Allerhand: Kodeks handlowy..., uwaga 2 do art. 112 k.h.)” (R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, J. P. Naworski, K. Strzelczyk, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001).

Wyraźnie podkreślić należy, iż w podejmowaniu uchwały muszą brać udział wszyscy wspólnicy, także ci, którzy na podstawie umowy zostali wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Nawet gdyby umowa spółki jawnej przewidywała możliwość podjęcia uchwały niejednomyślnie, zapis taki jest nieważny. Jak podnosi się w literaturze, wymagana jest jednomyślność, a przepis art. 58 pkt 2 K.s.h. jest bezwzględny.

W przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników w przedmiocie rozwiązania spółki jawnej niezbędne jest ustalenie sposobu likwidacji spółki. Zgodnie z art. 67 § 1 K.s.h. w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W okresie likwidacji do spółki stosuje się przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej lub z celu likwidacji wynika co innego. W okresie likwidacji zakaz konkurencji obowiązuje tylko osoby będące likwidatorami. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. Do zgłoszenia, o którym mowa powyżej, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych przez sąd następuje z urzędu. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

W przypadku, gdy jest kilku likwidatorów, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. W sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga większość głosów, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej.

Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku. W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. Likwidatorzy ustanowieni przez sąd powinni stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie.

Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. Likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. W przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Rzeczy wniesione przez wspólnika do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikowi w naturze.

Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a w ich braku – w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku. Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. Wspólnicy i osoby mające interes prawny mają prawo przeglądać księgi i dokumenty.

Dla podsumowania, poniżej podaję krok po kroku, co należy zrobić, by sprawnie rozwiązać spółkę:

 1. podjęcie uchwały ze wspólnikiem o rozwiązaniu spółki,
 2. podjęcie uchwały wspólników o powołaniu likwidatorów wraz z podaniem adresów,
 3. przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego
 4. dokonanie spisu z natury dla celów VAT,
 5. dokonanie likwidacji dla celów bilansowych,
 6. wniosek do KRS ze wskazaniem sposobu reprezentowania spółki przez likwidatorów,
 7. dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 8. Panowie jako wspólnicy mają obowiązek jako likwidatorzy zamieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji,
 9. podjęcie uchwały o miejscu archiwizowania dokumentów,
 10. ogłoszenie w siedzibie spółki sprawozdania finansowego i złożenie do sądu rejestrowego z jednoczesnym złożeniem i zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru,
 11. zawiadomienie urzędu skarbowego, Urzędu Statystycznego,
 12. poinformowanie sądu o miejscu przechowywania zbiorów dokumentów spółki, która uległa likwidacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Spółka jawna ma 4 wspólników. Jeden z nich jest wraz ze swoim małżonkiem wspólnikiem spółki cywilnej (osobny NIP i REGON, ale podobne...

 

Likwidacja spółki jawnej

Mamy zamiar zlikwidować spółkę jawną dwuosobową (wspólnik zajmie się inną pracą, ja chcę prowadzić dalej podobną firmę jako...

 

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dwóch wspólników prowadzi spółkę jawną. Jeden z nich z powodu poważnej choroby chce wystąpić ze spółki. Planuje złożyć pozew...

 

Sposoby rozwiązania spółki jawnej

Rozwiodłam się z mężem, bo od dawna się nade mną znęcał psychicznie i fizycznie. Od lat jednak prowadziliśmy spółkę jawną. Obecnie...

 

Podatek VAT od przekazania udziałów spółki jawnej

Mamy rodzinną spółkę jawną z 3 wspólnikami. Jeden z nich występuje ze spółki, przekazując swój udział po połowie dzieciom w drodze...

 

Odejście wspólnika ze spółki jawnej

Prowadzimy spółkę jawną, jest nas dwóch wspólników. Mój wspólnik rezygnuje z dalszej działalności, odchodzi ze spółki, dlatego chciałbym ją...

 

Udziały wspólnika w spółce jawnej

Czy jeśli jestem wspólnikiem w spółce jawnej, moja była żona ma prawo do udziałów w niej po rozwodzie?

 

Nadmiar obowiązków jednego ze wspólników

Jestem wspólniczką trzyosobowej spółki jawnej. Moi wspólnicy, bez mojej zgody, nie angażują się w działalność spółki, wszystkie czynności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »