Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie spółki z o.o. bez postępowania likwidacyjnego

Autor: Grzegorz Dziubka

W spółce z o.o. komandytowej niedawno została podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W uchwale napisane jest, że na dzień podjęcia uchwały spółka zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej i nie posiada nierozliczonych wierzytelności. Nie mamy jeszcze informacji z KRS o wykreśleniu spółki z rejestru. Na jaki dzień należy sporządzić sprawozdanie finansowe? Czy należy je zatwierdzić i przesłać do KRS? Z jakim dniem należy komandytariuszy wyrejestrować z ZUS-u? Z jakim dniem należy złożyć CIT-8?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie spółki z o.o. bez postępowania likwidacyjnego

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS

Dokonując zamknięcia spółki wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z KRS, dołącza się następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia działania spółki,
  • oświadczeniem o rozwiązaniu spółki, że zostały zakończenie bieżące interesy spółki, ściągnięte wierzytelności – jeśli były, wypełnione zobowiązania,
  • oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności,
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki.

Po wykreśleniu spółki z KRS należy w terminie 7 dni wyrejestrować komandytariuszy z ZUS-u. Bardzo często jest to robione również w ciągu 7 dni, nie czekając na wykreślenie z KRS, ale licząc od zaprzestania wykonywania działalności. Ale wyrejestrowanie w terminie 7 dni od dnia wykreślenia z KRS jest dochowaniem wymaganych terminów.

Zobacz też: Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Dzień zamknięcia ksiąg podatkowych

Z dniem zamknięcia ksiąg kończy się również jej rok podatkowy. Od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych są 3 miesiące na złożenie zeznania rocznego CIT-8. Zobowiązuje to spółkę do prawidłowego określenia dochodu (straty) przypadającego na ten rok podatkowy (od dnia jego rozpoczęcia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia likwidacji włącznie). Normuje to art. 8 ust. 6, ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzes?nia 1994 r o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy.

Przeczytaj też: Wykreślenie spółki z KRS a sprawozdanie finansowe

Dzień bilansowy

Z przepisów tych wynika, że dniem bilansowym może być: dzień kończący rok obrotowy, dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, w jednostce przejmowanej – dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, w szczególności dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału, dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że na ten dzień powinno zostać sporządzone sprawozdanie finansowe.

W myśl z kolei art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdzeniu podlega „roczne” sprawozdanie finansowe, a więc według literalnego brzmienia tego przepisu – nie każde a jedynie „roczne”. Ustawa o rachunkowości obliguje do zatwierdzania sprawozdania finansowego „rocznego” w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jak wynika z powyższej definicji, dokonać tego mają wspólnicy.

Sprawozdanie spółki komandytowej należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Brak jest jednak w przepisach wyraźnego wskazania terminu do dokonania tej czynności, ale ostrożności zalecane jednak byłoby uczynienie tego niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania.

W przypadku rozwiązania spółki do urzędu skarbowego należy przesłać wykaz składników majątku sporządzony na dzień rozwiązania spółki, spis z natury sporządzony na dzień rozwiązania spółki, jeśli spółka jest podatnikiem VAT.

Podsumowując:

  • Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
  • Zatwierdzeniu podlega, co prawda, roczne sprawozdanie finansowe, a więc według literalnego brzmienia tego przepisu – nie każde, a jedynie roczne, ale w przypadku rozwiązania spółki należy zatwierdzić sprawozdanie za okres liczony do dnia jej rozwiązania. Należy je przesłać do KRS.
  • Należy wyrejestrować się z ZUS-u w terminie 7 dni od wykreśleniu spółki z KRS.
  • Od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych są 3 miesiące na złożenie zeznania rocznego CIT-8 (z datą rozwiązania spółki).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info