Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja wspólnika zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-05-13

Ja i wspólnik (członek zarządu, ja jestem prezesem – nie ma więcej członków) mamy spółkę z o.o. Wspólnik chce zrezygnować. Jakie będą tego konsekwencje? Wspólnik jest kierownikiem działu zatrudnionym na umowę o pracę. Obawiam się, że będzie chciał odzyskać kwotę rezerwy na jego wynagrodzenie (dostawał też prowizję za projekty). Jak bronić się przed jego zamiarami? Dodam, że mamy po 50% udziałów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W spółce z o.o. są wspólnicy posiadający określone udziały (w przedmiotowej sprawie po 50%). Wszyscy wspólnicy tworzą organ spółki, jakim jest zgromadzenie wspólników.

Niezależnie od tego wspólnik może być członkiem zarządu spółki z o.o. Co też ma miejsce w Pana przypadku – obaj wspólnicy są w zarządzie.

Powołanie w skład zarządu spółki oznacza tylko nawiązanie stosunku organizacyjnego (korporacyjnego) między spółką a osobą powołaną do zarządu. Nie oznacza to automatycznego nawiązania stosunku pracy (do tego potrzebna jest odrębna umowa o pracę) ani zawarcia innej umowy.

Bardzo często (jak w przypadku wskazanej spółki) z członkiem zarządu zawierana jest odrębna umowa o pracę na innym stanowisku niż członek zarządu. Jak wskazuje Kodeks spółek handlowych (art. 203 § 1), „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.” Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Przepis ten wskazuje, że w razie odwołania danej osoby ze składu zarządu (lub wyjścia z zarządu w innej formie), jeżeli jest z nią zawarta umowa o pracę – osoba ta zachowuje wobec spółki roszczenia ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Jeżeli spółka nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec byłego członka zarządu z tytułu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu – osoba ta ma prawo do żądania ich spełnienia oraz dochodzenia na drodze sądowej.

Pan jest prezesem zarządu, a wspólnik jego członkiem. Według wpisów w KRS w zakresie reprezentacji – każdy członek zarządu samodzielnie reprezentuje spółkę. A jak wynika z przesłanego projektu umowy spółki, „do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie”; oraz „Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków”.

Odejście członka zarządu z jego składu (odwołanie, skutecznie złożona rezygnacja) spowoduje, że zarząd stanie jednoosobowy. Jest to sytuacja dopuszczalna tak przez prawo jak i projekt umowy spółki).

Spółka nadal będzie miała organ uprawniony do jej reprezentowania oraz prowadzenia jej spraw — z uwagi na jednoosobową reprezentację (według KRS).

Konieczne będzie tylko zgłoszenie przez Pana jako zarząd tego faktu do KRS – wykreślenie wspólnika jako członka zarządu.

Odchodzący członek zarządu przestanie teoretycznie odpowiadać za zobowiązania spółki powstałe po dacie jego odejścia (bez względu na ujawnienie tego faktu w KRS).

Z opisu wynika, że członek zarządu jako kierownik działu był zatrudniony na umowę o pracę i w tej umowie jest dodatkowe dla niego wynagrodzenie w postaci prowizji od projektów.

Teoretycznie prowizja ta powinna być więc wypłacona po zakończeniu projektu (uzyskaniu wynagrodzenia z tytułu jego realizacji) lub w innym wskazanym w umowie terminie. Jeżeli termin nie był ustalony – powstaje problem z ustaleniem tego terminu (dla potrzeb wymagalności roszczenia kierownika działu oraz terminu naliczania odsetek za zwłokę).

Można byłoby uznać, że skoro nie wypłacano tej prowizji, to kierownik działu w sposób dorozumiany (a być może w rozmowie z Panem) zgodził się na wypłacenie prowizji, gdy spółka osiągać będzie zyski. Lecz takie twierdzenie wymagałoby jego udowodnienia przez spółkę.

Odejście wspólnika z zarządu nie powoduje rozwiązania umowy o pracę z nim jako kierownikiem działu. Nadal będzie on pracownikiem spółki i zachowuje wszelkie uprawnienia pracownicze. A jednym z nich jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia w postaci prowizji od projektów.

Wskazane byłoby więc rozwiązanie umowy o pracę, najlepiej na mocy porozumienia stron. Należałoby przeanalizować sytuację pod kątem wypowiedzenia umowy, w taki sposób, by ewentualny proces sądowy nie został przegrany przez spółkę.

Były członek zarządu ma prawo żądać od spółki wypłacenia tej prowizji w całości wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Brak środków w spółce nie stanowi przeszkody do wysunięcia takiego żądania. Wypłata prowizji nie jest zapewne uzależniona od tego, czy spółka osiągnie zysk w danym roku w wysokości co najmniej owej prowizji, czy też nie.

Spodziewać należałoby się ze strony wspólnika, po jego odejściu z zarządu. wezwania do zapłaty ze wskazaniem kwoty oraz terminu zapłaty, ewentualnie odsetek ze wskazaniem daty początkowej ich naliczenia. Po bezskutecznym upływie terminu do zapłaty być może wspólnik wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku mogłaby wystąpić do komornika z wnioskiem o jej wyegzekwowanie z majątku spółki. Jeżeli spółka nie ma majątku ruchomego nadającego się do zbycia (wierzytelności u swoich kontrahentów znanych wspólnikowi) ani pieniędzy na koncie – to egzekucja okaże się bezskuteczna.

W razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki oznaczałoby to, że może ona wystąpić z żądaniem zapłaty wobec członków zarządu, którzy w nim byli, gdy powstawało to zobowiązanie. Prowizja ta stanowiłaby zobowiązanie spółki wobec byłego członka zarządu zatrudnionego jako kierownik działu. Zobowiązanie to powstało w czasie, gdy osoba ta była w zarządzie.

Udziały wspólników po 50% to w mojej ocenie najgorsza z możliwych opcji dla spółki z o.o. Powoduje to zablokowanie ZW – ponieważ według projektu dla ważności ZW konieczne jest bycie na nim co najmniej 51% kapitału (udziałów), a nadto uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych (nawet gdy dojdzie do ZW, to żadna uchwała nie będzie podjęta, ponieważ nie uzyska większości bezwzględnej głosów oddanych – 50% za, 50% przeciw – nie ma więcej niż połowy głosów oddanych „za”).

Układ kapitałowy w Pana spółce rodzi ryzyko powstania „pata decyzyjnego”. Nie będzie możliwe powołanie członków zarządu spółki, których mandaty wygasły wskutek powodu upływu kadencji. Kadencja twa 3 lata. Spółka może pozostać bez organu wykonawczego. Przy braku porozumienia i wzajemnych ustępstw – realne staje się ustanowienie dla spółki kuratora.

Temu, że wspólnik będzie „grał” przeciwko spółce, raczej nie da się uniknąć.

A Pan nie ma instrumentów pozwalających szybko i skutecznie temu zapobiec.

Według Kodeksu:

„Art. 266. § 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

§ 2. Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, o którym mowa w § 1, także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy.

§ 3. Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu”.

Ale Pan samodzielnie nie posiada więcej niż połowa kapitału zakładowego, co niweczy pomysł skorzystania z tego przepisu.

Po wyjściu wspólnika z zarządu pozostaje Panu np.:

  • ustanowienie prokurenta (jako zarząd jednoosobowy może Pan to uczynić) z prokurą pełną, jednoosobową dającą prokurentowi prawo do reprezentowania spółki samodzielnie i w pełnym zakresie;
  • zgłoszenie tego do KRS,
  • złożenie przez Pana rezygnacji z funkcji prezesa.

Spółka będzie bez zarządu, ale ma osobę, która może ją reprezentować.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Prawo kontroli spółki z o.o.

Jestem udziałowcem spółki z o.o. (mam 30% udziałów). Spółka ma siedzibę w Polsce, ale ja na stałe mieszkam w Anglii. Spotykam się jedynie ze wspólnikiem...

 

Zaciąganie zobowiązań przez spółkę z o.o. z jedynym udziałowcem

Jestem 100% udziałowcem spółki z o.o., ale nie pełnię w niej żadnych funkcji, ani nie jestem w niej zatrudniony. Nowy kontrahent przy...

 

Egzekucja z majątku prezesa firmy

Czy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie fizycznej, która jest prezesem spółki z o.o., a zarazem udziałowcem, który...

 

Nabycie odziedziczonych udziałów w spółce z o.o.

Zmarł mój wspólnik i członek zarządu spółki z o.o., który posiadał 60% udziałów, ja mam 40% i też jestem w zarządzie. Spadek...

 

Nabycie udziałów przez zagraniczną spółkę

Zagraniczna spółka szwajcarska chce nabyć (objąć) udziały w polskiej spółce z o.o. Zakup dotyczy ok. 9% wartości udziałów, ale różnica...

 

Aresztowanie prezesa spółki

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. (100% udziałów). Prezes (zarząd jest jednoosobowy) został aresztowany w związku z działaniami innej...

 

Kto może zakwestionować rodzaj umowy z pracownikiem, jakie konsekwencje dla spółki z o.o.?

Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o dzieło 100 pracowników. Proszę o odpowiedź na pytania związane z kwestionowaniem umów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »