Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja wspólnika zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-05-13

Ja i wspólnik (członek zarządu, ja jestem prezesem – nie ma więcej członków) mamy spółkę z o.o. Wspólnik chce zrezygnować. Jakie będą tego konsekwencje? Wspólnik jest kierownikiem działu zatrudnionym na umowę o pracę. Obawiam się, że będzie chciał odzyskać kwotę rezerwy na jego wynagrodzenie (dostawał też prowizję za projekty). Jak bronić się przed jego zamiarami? Dodam, że mamy po 50% udziałów.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W spółce z o.o. są wspólnicy posiadający określone udziały (w przedmiotowej sprawie po 50%). Wszyscy wspólnicy tworzą organ spółki, jakim jest zgromadzenie wspólników.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niezależnie od tego wspólnik może być członkiem zarządu spółki z o.o. Co też ma miejsce w Pana przypadku – obaj wspólnicy są w zarządzie.

Powołanie w skład zarządu spółki oznacza tylko nawiązanie stosunku organizacyjnego (korporacyjnego) między spółką a osobą powołaną do zarządu. Nie oznacza to automatycznego nawiązania stosunku pracy (do tego potrzebna jest odrębna umowa o pracę) ani zawarcia innej umowy.

Bardzo często (jak w przypadku wskazanej spółki) z członkiem zarządu zawierana jest odrębna umowa o pracę na innym stanowisku niż członek zarządu. Jak wskazuje Kodeks spółek handlowych (art. 203 § 1), „członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.” Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Przepis ten wskazuje, że w razie odwołania danej osoby ze składu zarządu (lub wyjścia z zarządu w innej formie), jeżeli jest z nią zawarta umowa o pracę – osoba ta zachowuje wobec spółki roszczenia ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Jeżeli spółka nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec byłego członka zarządu z tytułu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu – osoba ta ma prawo do żądania ich spełnienia oraz dochodzenia na drodze sądowej.

Pan jest prezesem zarządu, a wspólnik jego członkiem. Według wpisów w KRS w zakresie reprezentacji – każdy członek zarządu samodzielnie reprezentuje spółkę. A jak wynika z przesłanego projektu umowy spółki, „do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie”; oraz „Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków”.

Odejście członka zarządu z jego składu (odwołanie, skutecznie złożona rezygnacja) spowoduje, że zarząd stanie jednoosobowy. Jest to sytuacja dopuszczalna tak przez prawo jak i projekt umowy spółki).

Spółka nadal będzie miała organ uprawniony do jej reprezentowania oraz prowadzenia jej spraw — z uwagi na jednoosobową reprezentację (według KRS).

Konieczne będzie tylko zgłoszenie przez Pana jako zarząd tego faktu do KRS – wykreślenie wspólnika jako członka zarządu.

Odchodzący członek zarządu przestanie teoretycznie odpowiadać za zobowiązania spółki powstałe po dacie jego odejścia (bez względu na ujawnienie tego faktu w KRS).

Z opisu wynika, że członek zarządu jako kierownik działu był zatrudniony na umowę o pracę i w tej umowie jest dodatkowe dla niego wynagrodzenie w postaci prowizji od projektów.

Teoretycznie prowizja ta powinna być więc wypłacona po zakończeniu projektu (uzyskaniu wynagrodzenia z tytułu jego realizacji) lub w innym wskazanym w umowie terminie. Jeżeli termin nie był ustalony – powstaje problem z ustaleniem tego terminu (dla potrzeb wymagalności roszczenia kierownika działu oraz terminu naliczania odsetek za zwłokę).

Można byłoby uznać, że skoro nie wypłacano tej prowizji, to kierownik działu w sposób dorozumiany (a być może w rozmowie z Panem) zgodził się na wypłacenie prowizji, gdy spółka osiągać będzie zyski. Lecz takie twierdzenie wymagałoby jego udowodnienia przez spółkę.

Odejście wspólnika z zarządu nie powoduje rozwiązania umowy o pracę z nim jako kierownikiem działu. Nadal będzie on pracownikiem spółki i zachowuje wszelkie uprawnienia pracownicze. A jednym z nich jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia w postaci prowizji od projektów.

Wskazane byłoby więc rozwiązanie umowy o pracę, najlepiej na mocy porozumienia stron. Należałoby przeanalizować sytuację pod kątem wypowiedzenia umowy, w taki sposób, by ewentualny proces sądowy nie został przegrany przez spółkę.

Były członek zarządu ma prawo żądać od spółki wypłacenia tej prowizji w całości wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Brak środków w spółce nie stanowi przeszkody do wysunięcia takiego żądania. Wypłata prowizji nie jest zapewne uzależniona od tego, czy spółka osiągnie zysk w danym roku w wysokości co najmniej owej prowizji, czy też nie.

Spodziewać należałoby się ze strony wspólnika, po jego odejściu z zarządu. wezwania do zapłaty ze wskazaniem kwoty oraz terminu zapłaty, ewentualnie odsetek ze wskazaniem daty początkowej ich naliczenia. Po bezskutecznym upływie terminu do zapłaty być może wspólnik wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku mogłaby wystąpić do komornika z wnioskiem o jej wyegzekwowanie z majątku spółki. Jeżeli spółka nie ma majątku ruchomego nadającego się do zbycia (wierzytelności u swoich kontrahentów znanych wspólnikowi) ani pieniędzy na koncie – to egzekucja okaże się bezskuteczna.

W razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki oznaczałoby to, że może ona wystąpić z żądaniem zapłaty wobec członków zarządu, którzy w nim byli, gdy powstawało to zobowiązanie. Prowizja ta stanowiłaby zobowiązanie spółki wobec byłego członka zarządu zatrudnionego jako kierownik działu. Zobowiązanie to powstało w czasie, gdy osoba ta była w zarządzie.

Udziały wspólników po 50% to w mojej ocenie najgorsza z możliwych opcji dla spółki z o.o. Powoduje to zablokowanie ZW – ponieważ według projektu dla ważności ZW konieczne jest bycie na nim co najmniej 51% kapitału (udziałów), a nadto uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych (nawet gdy dojdzie do ZW, to żadna uchwała nie będzie podjęta, ponieważ nie uzyska większości bezwzględnej głosów oddanych – 50% za, 50% przeciw – nie ma więcej niż połowy głosów oddanych „za”).

Układ kapitałowy w Pana spółce rodzi ryzyko powstania „pata decyzyjnego”. Nie będzie możliwe powołanie członków zarządu spółki, których mandaty wygasły wskutek powodu upływu kadencji. Kadencja twa 3 lata. Spółka może pozostać bez organu wykonawczego. Przy braku porozumienia i wzajemnych ustępstw – realne staje się ustanowienie dla spółki kuratora.

Temu, że wspólnik będzie „grał” przeciwko spółce, raczej nie da się uniknąć.

A Pan nie ma instrumentów pozwalających szybko i skutecznie temu zapobiec.

Według Kodeksu:

„Art. 266. § 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

§ 2. Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, o którym mowa w § 1, także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy.

§ 3. Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie. Cenę przejęcia ustala sąd na podstawie rzeczywistej wartości w dniu doręczenia pozwu”.

Ale Pan samodzielnie nie posiada więcej niż połowa kapitału zakładowego, co niweczy pomysł skorzystania z tego przepisu.

Po wyjściu wspólnika z zarządu pozostaje Panu np.:

  • ustanowienie prokurenta (jako zarząd jednoosobowy może Pan to uczynić) z prokurą pełną, jednoosobową dającą prokurentowi prawo do reprezentowania spółki samodzielnie i w pełnym zakresie;
  • zgłoszenie tego do KRS,
  • złożenie przez Pana rezygnacji z funkcji prezesa.

Spółka będzie bez zarządu, ale ma osobę, która może ją reprezentować.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Prawo kontroli spółki z o.o.

Jestem udziałowcem spółki z o.o. (mam 30% udziałów). Spółka ma siedzibę w Polsce, ale ja na stałe mieszkam w Anglii. Spotykam się jedynie ze wspólnikiem...

Zaciąganie zobowiązań przez spółkę z o.o. z jedynym udziałowcem

Jestem 100% udziałowcem spółki z o.o., ale nie pełnię w niej żadnych funkcji, ani nie jestem w niej zatrudniony. Nowy kontrahent przy...

Spółka z o.o. w organizacji a biuro rachunkowe

Posiadam spółkę z o.o. w organizacji. Czy w związku z tym od razu obowiązuje mnie obsługa biura rachunkowego? Czy też dopiero po wpisie...

Egzekucja z majątku prezesa firmy

Czy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przeciwko osobie fizycznej, która jest prezesem spółki z o.o., a zarazem udziałowcem, który...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}