Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z udziału kapitałowego na rzecz spółki

Michał Soćko • Opublikowane: 2018-08-10

Czy występujący wspólnik może zrezygnować z udziału kapitałowego na rzecz spółki lub nabywcy ogółu praw i obowiązków przekazanych w formie darowizny? Wycofał wszystkie swoje zyski do zera, a spółka funkcjonuje z kumulacji niewybranych zysków pozostałych wspólników.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazuję, że z uwagi na Pana opis rozumiem, że chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka kapitałowa, udział, wspólnik). Na początek należy do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), zwanej dalej także. Kwestię zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 180:

„Art. 180. § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP”.

Wyjaśniać przy tym należy, że zbycie udziału jest pojęciem ogólnym i może mieć ono charakter odpłatny (np. na podstawie umowy sprzedaży), jak i nieodpłatny (np. na podstawie umowy darowizny). Możliwość darowania udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością aprobuje także orzecznictwo sądowe (zb. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 283/14).

Pamiętać jednak należy, że darowizna taka powinna być sporządzona w odpowiedniej formie. Zgodnie z art. 180 § 1 powinna być to forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w Krakowie, „regulacja zawarta w art. 180 k.s.h. co do formy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter pełny. Uregulowanie to dotyczy zbycia pod dowolnym tytułem i nie ma potrzeby odwoływania się poprzez przepis art. 2 k.s.h. do formy darowizny art. 890 k.c.” (wyrok z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt I ACa 283/14).

Ponadto, pewne ograniczenia w zbywaniu każdego udziału przewiduje art. 182:

„Art. 182. § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

§ 2. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się przepisy § 3–5, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

§ 5. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty”.

Zatem zbycie udziału, w tym w drodze darowizny, może być uzależnione od zgody spółki, jak również w umowie spółki mogą być przewidziane dodatkowe ograniczenia. Kwestię tę należałoby zweryfikować z treścią umowy spółki. Jeżeli takich przeszkód umownych nie ma albo spółka wyrazi zgodę na zbycie, to można dokonać darowizny udziału.

Na koniec odnieść należy się do kwestii, czy spółka może być nabywcą udziału. Zagadnienie to reguluje przede wszystkim art. 200:

„Art. 200. § 1. Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, nabycie w celu umorzenia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

§ 2. Jeżeli udziały, nabyte w drodze egzekucji zgodnie z § 1, nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia nabycia, powinny być umorzone według przepisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego, chyba że w spółce został utworzony, w celu umorzenia udziałów, specjalny kapitał rezerwowy.

§ 3. Udziały własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji aktywów.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do części udziału oraz ułamkowej części udziału”.

Przyjmuje się, co do zasady, że spółka nie może być swoim własnym wspólnikiem.

Od tego zakazu są pewne wyjątki, aczkolwiek nie można ich traktować rozszerzająco. Określa je art. 200 § 1 zd. 3, wskazując, że dopuszczalne jest nabycie własnych udziałów przez spółkę w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, nabycie w celu umorzenia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w ustawie (art. 515 § 2, art. 541 § 5).

Podkreślić również należy, że naruszenie powyższego zakazu może powodować odpowiedzialność karną z art. 588:

„Art. 588. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem, dopuszcza do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »