Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja wspólnika przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-12-01

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Jeden ze wspólników, posiadający 28% udziałów, nie wyraża zgody na wymianę swoich udziałów na akcje – nie przystępuje do S.A. Jakie są tego konsekwencje dla tego udziałowca i dla spółki? Czy spółka jest zobowiązana odkupić te 28% udziałów (akcji)?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 564 § 1. Spółka wezwie wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie dotyczy to wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały.

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”

Zatem wspólnik, o którym Pan pisze, faktycznie może nie złożyć oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (akcyjnej).

W praktyce jest to jednoznaczne nie z odmową na wymianę swoich udziałów na akcje, ale z odmową bycia akcjonariuszem w spółce przekształconej – był udziałowcem w spółce z o.o., ale nie chce być akcjonariuszem w spółce akcyjnej.

K.s.h. stanowi dalej, że wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 565 § 1).

Jako że przekształcana ma być spółka z o.o. – wspólnik ten ma prawo do otrzymania od spółki przekształconej (akcyjnej) kwoty stanowiącej wartość jego udziałów w spółce przekształcanej (z o.o.), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

W rachubę nie wchodzi jakiekolwiek odkupienie udziałów od wspólnika nieuczestniczącego w spółce przekształconej (akcyjnej). Jedyne dopuszczalne rozwiązanie to wypłacenie temu wspólnikowi odpowiedniej do przepisów kwoty. Obowiązek wypłaty przedawnia się po dwóch latach od dnia przekształcenia.

Spółka zobowiązana dokonuje wypłaty, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten (sześciomiesięczny) biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.

* * *

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w ustawie, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – źródłem przychodu są kapitały pieniężne prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jak wynika z treści w art. 17 ust. 1 pkt 4 o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

W myśl art. 24 ust. 5 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji);

1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

2) (uchylony);

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;

4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;

5) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;

6) w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

7) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1 f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;

9) odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d.”

Katalog dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż wymienione w przepisie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przykłady nie stanowią wszystkich kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest przy tym, aby dochody takie były faktycznie uzyskane przez podatnika (otrzymane lub postawione do dyspozycji).

Wypłaty otrzymane przez wspólnika spółki przekształconej, który nie złoży oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, uzyskane na podstawie art. 565 Kodeksu spółek handlowych odpowiadają wartości jego udziałów lub akcji w spółce przekształcanej. Kwoty te pochodzą z wartości bilansowej majątku tej spółki. Dochody te stanowią dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ww. ustawy.

W tym przypadku dochodem „faktycznie uzyskanym z udziału w zyskach osób prawnych”, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ww. ustawy, jest kwota uzyskana z realizacji roszczenia, o którym mowa w art. 565 Kodeksu spółek handlowych (przychód), pomniejszona o wydatki poniesione na nabycie udziałów (koszty uzyskania przychodu).

Zasady opodatkowania dochodu (przychodu), o którym mowa powyżej, zostały określone w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W przypadku wypłaty z tytułu roszczeń z art. 565 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobiera się od otrzymanej kwoty, pomniejszonej o wydatki poniesione na nabycie udziałów. Wprawdzie z przepisu art. 30a ust. 6 wynika, że zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, jednakże z powołanego już art. 24 ust. 5 ustawy – stanowiącego normę szczególną w odróżnieniu do powołanych przepisów – wynika, iż w tym przypadku opodatkowaniu podlega uzyskany przez podatnika dochód, a nie otrzymany przychód.

Zaliczenie uzyskanych kwot przez wspólników, którzy nie przystąpili do przekształconej spółki do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powoduje, że na podmiotach dokonujących wypłaty świadczeń z tytułów, o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ciążą obowiązki płatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1. Wypełniając obowiązki płatnika, spółka jest obowiązana nie tylko ustalić przychód do opodatkowania, lecz również do ustalenia wielkości kosztów uzyskania przychodów. Płatnicy, zgodnie z art. 42 ust. 1 i 1a ww. ustawy, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa wyżej, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Dochód z tytułu wypłaty kwoty stanowiącej równowartość udziałów w spółce przekształcanej będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W przypadku dokonania wypłaty po stronie spółki przekształconej nie powstanie żaden przychód podlegający opodatkowaniu. Kwota wypłacona nie będzie także kosztem uzyskania przychodu w tejże spółce.

W przypadku dokonania wypłaty po stronie akcjonariuszy spółki przekształconej nie powstanie żaden przychód podlegający opodatkowaniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Szacunek do syna zastępującego ojca

Wraz ze znajomymi prowadzimy zakład (spółka 4-osobowa). Mąż ma kłopoty zdrowotne i w sumie zastępuje go nasz 30-letni syn. Wspólnicy nie mają...

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny...

Warunki założenia agencji ochrony mienia

Chciałbym założyć agencję ochrony mienia – ochrona zakładów przemysłowych. Podobno trzeba zdobyć koncesję. Czytałem też, że są też wyjątki....

Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam w niej żonę. Ze względu na koszty nie było dla nas zasadne zakładanie spółki....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}