Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja prezesa zadłużonej spółki z o.o. - co grozi udziałowcom?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-05-13

Prezes spółki z o.o złożył rezygnację do KRS i oddzielnie od 2 wspólników (udziałowców). Spółka miała zarząd jednoosobowy, jest zadłużona, nie ogłosiła upadłości spółki, nie ma prokurenta. Co w tej sytuacji grozi udziałowcom i co powinni zrobić?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Kodeks spóle handlowych w art. 151  ustanawia dwie istotne różnice które odróżniają spółkę kapitałową od spółki osobowej. Po pierwsze w §  3. Stwierdza, iż wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki a w §  4, iż  wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wyjątkowo wspólnicy mogą ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko kilku określonych przypadkach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Warto także przypomnieć, że jeśli wspólnik pełni równolegle funkcję członka zarządu spółki z o.o., status wspólnika nie wyłącza jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki przewidzianej w art. 299 Kodeksu spółek handlowych, co zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z 14 lutego 2003 (sygn. akt IV CKN 1779/00). Jeżeli wspólnik jest członkiem zarządu, wówczas w grę wchodzi odpowiedzialność na mocy art.  299 (bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce). Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Warunkiem koniecznym jest tutaj, by wspólnik pełnił funkcje w zarządzie spółki, inaczej takiej odpowiedzialności nie można na niego „przerzucić”.

Drugi przypadek to odpowiedzialność za długi spółki, które powstały w okresie gdy spółka była tworzona:

„Art. 13. [Zobowiązania spółki w organizacji]

§ 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji”.

I najbardziej odczuwalny rodzaj odpowiedzialności, czyli kwestie podatkowe. Ordynacja podatkowa przewiduje bowiem w art.  116:[

„Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych]

§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części”.

Tak więc sytuacja przez Panią opisywana nie wyczerpuje żadnej z opisanych podstaw prawnych, która mogłaby skutkować odpowiedzialnością wspólników za istniejące długi spółki (chyba że jakieś z nich pochodzą z czasów gdy spółka była w organizacji).

Co w takiej sytuacji powinni Państwo zrobić? Korzystając z uprawnień wspólnicy winni powołać nowy zarząd w drodze uchwały, chyba że umowa spółki stanowi o innym sposobie wybierania członków zarządu. Uchwała zgodnie z art. 245 powinna zapaść bezwzględną większością głosów oraz zgodnie z art. 247 § 2 w tajnym głosowaniu.

Jeżeli nie uda się powołać zarządu w takiej formie, będą Państwo mogli wystąpić do sądu o powołanie kuratora dla spółki. Zgodnie z art. 42 Kodeksu cywilnego „w sytuacji, gdy osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator taki powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację”. Stosownie do treści art. 603 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy w postępowaniu nieprocesowym, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę”.

Postępowanie takie może być wszczęte na wniosek każdej osoby, która ma interes prawny, a więc zarówno wierzyciela jak i wspólnika. Nic więcej Państwu nie grozi i nie ciążą na Państwu żadne dodatkowe obowiązki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana spółki jawnej na z o.o.

Jestem wspólnikiem spółki jawnej i wraz z wspólnikami chcemy przekształcić tę spółkę w spółkę z o.o. Jak tego dokonać, by majątek...

Wypłacenie dywidendy dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. ma wspólnika, który jest zarazem jedynym członkiem zarządu. Pytanie dotyczy wypłaconej dywidendy z wypracowanego zysku...

Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów

W ubiegłym roku sprzedałam 100% udziałów w jednoosobowej spółce z o.o., jednak w KRS uważają, iż jestem prezesem zarządu sprzedanej przeze...

Zakup przez spółkę z o.o. owoców i warzyw na targowisku a udokumentowanie wydatku

Czy spółka z o.o. może zakupić i wprowadzić do obrotu (do odsprzedaży) owoce i warzywa nabyte na targowisku, nie posiadając danych sprzedawcy,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}