Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentowanie zagranicznej spółki akcyjnej w Polsce

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-28

Jestem właścicielem firmy X w USA.Czy przebywając na terenie Polski, mogę pracować na rzecz tej spółki, czy też musze otworzyć polską działalność gospodarczą, aby to moc robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładając, że mówimy tu o Pana firmie jako o osobie prawnej będącej czymś w rodzaju zamkniętej spółki akcyjnej (charakteryzującej się zmniejszeniem odpowiedzialności), podstawą do reprezentowania spółki i wykonywania prac na jej rzecz jest odpowiednie Pana umocowanie. Bez znaczenia, czy było ono w akcie założycielskim (Founding Statement), czy późniejszych uchwałach, musi Pan być odpowiednio umocowany do takiego działania zgodnie z prawem USA. Nie jestem ekspertem od gospodarczego prawa wewnętrznego USA, jednak nawet w firmie X samo posiadanie akcji spółki (jeśli mamy tu do czynienia ze „stock holder”) lub jej udziałów (shareholders) nie zawsze daje możliwość reprezentowania spółki czy też działania na jej rzecz w pełnym zakresie.

Jeśli jest Pan odpowiednio umocowany, może Pan w ramach tego umocowania, prowadzić w Polsce prace na rzecz spółki i nie musi Pan zakładać tu odrębnej działalności.

Niemniej jednak w zależności od charakteru tych prac i szczegółów działalności na terytorium polski może powstać oddział czy przedstawicielstwo, a ma to swoje konsekwencje podatkowo-rachunkowe.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Warto też pamiętać, że:

 • przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców;
 • należy używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej ”przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce";
 • trzeba prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • należy również zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Inaczej jest z przedstawicielstwem, gdzie zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Niemniej jednak, również przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”;
 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97, oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 97 wymienionej ustawy.

Nie sposób również uciec od pojęcia zakładu, co ma znaczenie podatkowe, bowiem zgodnie z art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zagraniczny „zakład jako pojęcia oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej”.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.) definiuje pojęcie zakładu w art. 6. Zgodnie z nim określenie „zakład” oznacza co do zasady stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 1. filię,
 2. biuro,
 3. fabrykę,
 4. warsztat,
 5. kopalnię , kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 6. plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Nie stanowią na mocy ust. 3 art. 6 zakładu następujące stałe miejsca działalności gospodarczej używane wyłącznie w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

 1. placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa,
 2. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji,
 5. stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla badań naukowych lub dla podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsiębiorstwa.

Z Pana punktu widzenia ust. 4 art. 6 może mieć największe znaczenie, bowiem zgodnie z nim, „jeżeli osoba [z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5 tego artykułu], działa w Polsce dla przedsiębiorstwa USA, to uważa się, iż w Polsce istnieje zakład wtedy, kiedy osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr i towarów”.

Kwestia zakładu jest tak istotna, bowiem gdy przedsiębiorstwo USA prowadzi działalność w Polsce przez położony tam zakład, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Polsce, w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »