Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentowanie zagranicznej spółki akcyjnej w Polsce

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-28

Jestem właścicielem firmy X w USA.Czy przebywając na terenie Polski, mogę pracować na rzecz tej spółki, czy też musze otworzyć polską działalność gospodarczą, aby to moc robić?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zakładając, że mówimy tu o Pana firmie jako o osobie prawnej będącej czymś w rodzaju zamkniętej spółki akcyjnej (charakteryzującej się zmniejszeniem odpowiedzialności), podstawą do reprezentowania spółki i wykonywania prac na jej rzecz jest odpowiednie Pana umocowanie. Bez znaczenia, czy było ono w akcie założycielskim (Founding Statement), czy późniejszych uchwałach, musi Pan być odpowiednio umocowany do takiego działania zgodnie z prawem USA. Nie jestem ekspertem od gospodarczego prawa wewnętrznego USA, jednak nawet w firmie X samo posiadanie akcji spółki (jeśli mamy tu do czynienia ze „stock holder”) lub jej udziałów (shareholders) nie zawsze daje możliwość reprezentowania spółki czy też działania na jej rzecz w pełnym zakresie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli jest Pan odpowiednio umocowany, może Pan w ramach tego umocowania, prowadzić w Polsce prace na rzecz spółki i nie musi Pan zakładać tu odrębnej działalności.

Niemniej jednak w zależności od charakteru tych prac i szczegółów działalności na terytorium polski może powstać oddział czy przedstawicielstwo, a ma to swoje konsekwencje podatkowo-rachunkowe.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Warto też pamiętać, że:

 • przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców;
 • należy używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej ”przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce";
 • trzeba prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • należy również zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Inaczej jest z przedstawicielstwem, gdzie zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Niemniej jednak, również przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”;
 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, o których mowa w art. 97, oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 97 wymienionej ustawy.

Nie sposób również uciec od pojęcia zakładu, co ma znaczenie podatkowe, bowiem zgodnie z art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zagraniczny „zakład jako pojęcia oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej”.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.) definiuje pojęcie zakładu w art. 6. Zgodnie z nim określenie „zakład” oznacza co do zasady stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 1. filię,
 2. biuro,
 3. fabrykę,
 4. warsztat,
 5. kopalnię , kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 6. plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Nie stanowią na mocy ust. 3 art. 6 zakładu następujące stałe miejsca działalności gospodarczej używane wyłącznie w jednym lub więcej z niżej wymienionych celów:

 1. placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa,
 2. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsiębiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji,
 5. stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla badań naukowych lub dla podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsiębiorstwa.

Z Pana punktu widzenia ust. 4 art. 6 może mieć największe znaczenie, bowiem zgodnie z nim, „jeżeli osoba [z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5 tego artykułu], działa w Polsce dla przedsiębiorstwa USA, to uważa się, iż w Polsce istnieje zakład wtedy, kiedy osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr i towarów”.

Kwestia zakładu jest tak istotna, bowiem gdy przedsiębiorstwo USA prowadzi działalność w Polsce przez położony tam zakład, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Polsce, w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opodatkowanie sprzedaży akcji spółki akcyjnej

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży (czerwiec 2014 r.) akcji spółki akcyjnej, które syn zakupił ze środków pieniężnych uzyskanych w maju 2011 r....

Akcjonariusz spółki akcyjnej - odliczenie podatku

Od kilku lat jestem polskim inwestorem giełdowym i mając rachunek w biurze maklerskim, za pośrednictwem maklera, kupuję i sprzedaję akcje. Co...

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały

Pytanie dotyczy głosowania nad uchwałą na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. Akcjonariusz (spółka z o.o.) jest reprezentowany przez dwóch członków...

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Spółka akcyjna posiada kilka miejsc prowadzenia działalności na terenie kraju poza siedzibą spółki, skąd prowadzi sprzedaż towarów. Umownie nazwała te...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}