Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentowanie spółki do określonej wysokości

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-04-14

Spółka jawna ma trzech wspólników, w umowie spółki jest zapis o reprezentowaniu spółki przez każdego wspólnika do wysokości 10 tys. zł, powyżej zgodę muszą wyrazić wszyscy wspólnicy. Jeden z wspólników zawarł umowy leasingu aut na kwoty przewyższające 10 tys. bez uzgodnienia nawet ustnego z pozostałymi wspólnikami. Proszę o potwierdzenie, że do wysokości zobowiązania określonego w umowie spółki liczy się wartość przedmiotu umowy leasingu, a nie wysokość raty lub faktury? Zobowiązania zaciągnięte przez tegoż wspólnika spowodowały istotne obciążenie budżetu spółki, dlatego pozostali wspólnicy utracili zaufanie do wspólnika i oczekują wydalenia go ze spółki. Wyrażają wolę złożenia pozwu do sądu gospodarczego w tym zakresie i tutaj pytania. Jak długo trwa proces orzekania sądowego? Czy wspólnik zachowuje swoje prawa reprezentowania spółki do czasu wyroku, czy też ma je ograniczone od momentu złożenia pozwu? Jak się przed tym zabezpieczyć? Jak zabezpieczyć konta bankowe, aby wspólnik nie zdefraudował środków bieżących?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie prawa spółek zasadniczo wskazać można dwa rozwiązania opisanego problemu. Obydwa zakładają jednak wystąpienie z powództwem do sądu. W grę może wejść żądanie wyłączenia wspólnika ze spółki na podstawie art. 63 § 2 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) albo pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki na podstawie art. 30 § 2 K.s.h. Ten pierwszy sposób łączyć się będzie z koniecznością spłacenia wyłączonemu wspólnikowi kwoty odpowiadającej jego udziałowi kapitałowemu według wartości na dzień wniesienia pozwu (art. 65 § 2 pkt 3). Przesłanką skuteczności obu pozwów jest istnienie „ważnej przyczyny” po stronie wspólnika. Wydaje się że okoliczność opisana przez klienta – tj. zawarcie umowy leasingu z przekroczeniem umocowania wynikającego z zapisów umowy spółki – może być za taką ważną przyczynę uznana. Odrębną kwestię stanowi natomiast ewentualne podjęcie próby zakwestionowania skuteczności tej czynności prawnej – np. na podstawie art. 63 Kodeksu cywilnego – jest to jednak zagadnienie wymagające przedstawienia osobnej opinii.

Wniesienie powództwa nie pozbawia wspólnika, którego pozew dotyczy, praw związanych z uczestnictwem w spółce. Taki skutek wywoła dopiero prawomocny wyrok wyłączający wspólnika ze spółki lub pozbawiający go prawa reprezentacji. Sam fakt wniesienia pozwu nie zawiesza również z mocy prawa praw wspólnika – aby osiągnąć taki skutek konieczne byłoby zamieszczenie w pozwie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, polegającego na zawieszeniu praw wspólnika, którego dotyczy pozew w prawie reprezentowania i prowadzenia spraw spółki. Dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia wynika z ogólnych przepisów postępowania cywilnego (art. 730 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), a może też wynikać pośrednio z zastosowania poprzez analogię – regulacji tej kwestii dotyczącej spółki z o.o. Przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają przepis art. 268, który dla spółek z o.o. wprost dopuszcza możliwość zawieszenia wspólnika w wykonywaniu praw udziałowych w drodze wydanie postanowienia w sprawie zabezpieczenie roszczenia. M.in. z treści wyroku Sądu Najwyższego o sygn. IV CSK 228/12 w kontekście zawieszenie wspólnika spółki z o.o. w prawie do reprezentacji spółki wynika, że zawieszenie tego prawa może być orzeczone jako zabezpieczenie roszczenia, gdyż nie pozbawia to wspólnika praw służących do obrony jego indywidualnych interesów związanych z uczestnictwem w spółce, czyli nie zmierza do zaspokojenia roszczenia. Jednakże wskazać należy na dużą rolę sądu w ocenie dopuszczalności takiego zabezpieczenia – gdyż przepisy o spółce jawnej nie wspominają o zabezpieczeniu roszczenia.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia wymagałby uprawdopodobnienia w nim roszczenia o wyłączenie wspólnika lub pozbawienie go prawa reprezentacji poprzez wskazanie, że działalność wspólnika zagraża spółce z uwagi na utratę zaufania do niego pozostałych wspólników w efekcie zawarcia umów z naruszeniem postanowień o zakresie reprezentacji spółki. Wniosek musiałby również zawierać uprawdopodobnienie interesu prawnego w zawieszeniu praw wspólnika, co mogłoby polegać na wskazaniu, że sytuacja z zawieraniem niekorzystnych dla spółki umów mogłaby się powtórzyć.

Czysto hipotetycznym sposobem rozwiązania opisanego problemu, który jednak wymaga zgody wspólnika, jest zmiana umowy spółki polegająca na pozbawieniu go prawa do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki lub wyłączenia go ze spółki. Takie rozwiązanie będzie dla niego o tyle korzystne, że nie poniesie kosztów sądowych związanych z ewentualnym uwzględnieniem pozwu przez sąd – tzn. przegraniem przez niego sprawy (zgodnie z zasadą procesu cywilnego „przegranego obciążają koszty sądowe”).

W kwestii długotrwałości postępowania sądowego to trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi – wiele zależy bowiem od tego, w jakiej części kraju znajduje się sąd właściwy do rozpoznania sprawy oraz od ilości spraw jakie dany sędzia ma w swoim referacie.

Co do kwestii zablokowania wspólnikowi dostępu do konta bankowego spółki – wiele zależy od tego, czy sąd przychyli się do wniosku o udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie wspólnika. Wniosek ten powinien zawierać wzmiankę o zablokowaniu dostępu do konta/kont spółki. Jeśli sąd wyda korzystne orzeczenie w tej kwestii, to postanowienie po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności bezie mogło być egzekwowane. Warto w tym kontekście zapoznać się dokładnie z treścią umowy z bankiem – pod kątem treści zapisów dotyczących przedmiotowej kwestii.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Dwie spółki jako komplementariusz a komandytariusz

Mamy działalność gospodarczą. Chcemy przekształcić ją w spółkę z o.o. jako komplementariusza i dodatkowo utworzyć spółkę komandytową...

 

Dochodzenie wierzytelności na drodze cywilnej mimo upadłości spółki

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, którą prowadziłem z kuzynem. W 2011 roku spółka zaczęła mieć kłopoty finansowe. Zaczęły pojawiać się...

 

Sprzedaż własnej książki w formacie PDF

Mam 18 lat, jeszcze się uczę. Chciałbym móc w legalny sposób sprzedawać książkę swojego autorstwa. Problem w tym, że chciałbym sprzedawać ją...

 

Zezwolenie na pracę dla obywatela Turcji

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zatrudniłam na umowę-zlecenie obywatela Turcji, który w innej firmie w Polsce jest również...

 

Zmniejszenie udziału w firmie

Posiadam ponad 5% akcji firmy. Zamierzam sprzedać część akcji, co spowoduje spadek mojego udziału poniżej 5%. Czy o tym fakcie powinienem zawiadomić...

 

Skompletowanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Jeżeli sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu, a przebywają oni na terenach czterech rożnych krajów, to...

 

Przedszkole we własnym lokalu a wydatkowanie dotacji

Mamy zamiar we troje założyć i prowadzić przedszkole, które będzie miało siedzibę w lokalu, którego jesteśmy wspólnie właścicielami....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »