Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Realizacja zlecenia mimo zamknięcia spółki i otwarcia działalności

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-11-07

Prowadziliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną przez 2 miesiące, w tym czasie wpłynęły na konto firmowe zaliczki od klientów na realizację pewnej usługi. Kolega postanowił się wycofać i rozwiązaliśmy spółkę, zaliczki pozostały na koncie firmowym, a ja chciałabym samodzielnie zrealizować tę usługę z wpłaconych przez klientów środków. Zarejestrowałam nową działalność. Jak mogę skorzystać z już zgromadzonych środków? Konsultowałam się w US i otrzymałam odpowiedź, że mogę pieniądze wypłacić z konta byłej spółki i zaksięgować w nowej firmie jako środki na realizację celów i zobowiązań z byłej spółki. Co Państwo o tym sądzą? Czy to jest zgodne z prawem? Czy coś jeszcze powinnam wiedzieć, zanim cokolwiek zrobię?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Według opisu doszło do tego, że spółka uległa rozwiązaniu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zarówno Pani, jak i kolega byliście przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

„Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

Spółka cywilna uznawana jest za podatnika w zakresie podatku VAT. W zakresie podatku dochodowego podatnikami są wspólnicy.

W przypadku spółki cywilnej za dopuszczalne w świetle prawa uznaje się postępowanie przy rozwiązaniu spółki cywilnej polegające na tym, że jeden ze wspólników kontynuuje działalność spółki i przejmuje w tym celu jej majątek lub jego część.

Aby korzystać z już zgromadzonych w spółce cywilnej środków, musi Pan posiadać tytuł prawny do wykonania kontraktu jako samodzielny przedsiębiorca. W tym celu powinien Pan:

 • mieć samodzielna działalność gospodarczą – czyli dokonać zmiany wpisów do CEIDG z działalności w formie spółki cywilnej na działalność samodzielną,
 • dokonać rozliczenia ze wspólnikiem,
 • zawrzeć ze wspólnikiem porozumienie, na mocy którego przejmie Pan wykonanie usługi oraz środki, jakie wpłacili na ten cel klienci (cesja kontraktów),
 • poinformować o tym klientów, bowiem zdarzyć się może, że dany klient zechce się wycofać i konieczny będzie zwrot pieniędzy,
 • przelać pieniądze na rachunek własnej działalności.

Powinna Pani mieć na uwadze obowiązki w zakresie:

 • zgłoszenia zmian do ZUS, GUS i US – przy dokonywaniu zmian wpisu w CEIDG,
 • ewentualnej samodzielnej rejestracji dla celów podatku VAT jako czynny podatnik VAT,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych związane z zakończeniem działalności w formie spółki cywilnej: spis końcowy z natury,
 • przechowywania dokumentacji spółki przez co najmniej 5 lat [regulowania odnośnie do przechowywania dokumentacji podatkowej zostały zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej. Podatnicy obowiązani są do przechowywania ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (przyjęte rozwiązania oznaczają, że dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres niemal sześciu lat, ponieważ termin płatności podatku za dany rok przypada dopiero w roku następnym, np. podatku dochodowego od osób fizycznych – 30 kwietnia roku następnego); jeżeli nastąpi wydłużenie okresu przedawnienia, wówczas dokumentację należy przechowywać odpowiednio dłużej – aż do faktycznego przedawnienia się zobowiązań podatkowych za dany okres],
 • zawiadomienia urzędu skarbowego o miejscu przechowywania dokumentacji spółki- ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem. W razie likwidacji lub rozwiązania jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej podmiot dokonujący jej likwidacji lub rozwiązania zawiadamia pisemnie właściwy organ podatkowy, nie później niż w ostatnim dniu istnienia tej jednostki organizacyjnej, o miejscu przechowywania,
 • jeżeli spółka była podatnikiem VAT- zgłoszenie zakończenia wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto:

 • odpowiada Pani za zobowiązania spółki; za zobowiązania spółki wspólnicy są odpowiedzialni solidarnie. Solidarność dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych,
 • jako wspólnik spółki cywilnej odpowiada Pani za jej zobowiązania całym swoim majątkiem,
 • należy ocenić to pod kątem powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, tak po Pani jak i po stronie wspólnika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}