Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-08-17

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika, żona pracuje na etacie. Chciałbym obniżyć koszty ZUS, zakładając spółkę z o.o. z małżonką. Działalność to transport. Jakie kroki muszę podjąć, żeby otworzyć bądź przekształcić dotychczasową działalność w sp. z o.o.? Jak wygląda sprawa np. leasingu (jeden pojazd aktualnie jest w leasingu), co z licencją na wykonywanie transportu, która jest wydana na mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty prawne:

1. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”)

2. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („K.c.”)

Ustawodawca w 2011 roku wprowadził do Kodeksu spółek handlowych szczególną procedurę przekształcenia działalności gospodarczej („dg”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tego czasu możliwe to było wyłącznie poprzez aport lub tzw. przekształcenie organizacyjne (tj. przeniesienie działalności operacyjnej na nowy podmiot). Wprowadzenie nowych regulacji do K.s.h. umożliwiło zastosowanie tzw. sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków z podmiotu przekształcanego (czyli dg) na rzecz podmiotu przekształconego (spółka z o.o.). Sukcesja ta prowadziła do ciągłości prowadzonej działalności, a tym samym na spółkę przechodziły zobowiązania cywilnoprawne, umowy oraz te koncesje, licencje i pozwolenia, które w swojej treści nie zastrzegały wygaśnięcia przy przekształceniu.

Przekształcenie dg w sp. z o.o. jest sposobem najkorzystniejszym, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. Polega na założeniu spółki jeszcze przed likwidacją działalności. W ten sposób można uniknąć konieczności zapłaty podatku VAT od spisu z natury. Wniesie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki możliwe jest na podstawie art. 55 zn. 1 i n. Kodeksu cywilnego.

„Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Art. 552. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Art.553.Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Art. 554. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności.”

Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

W związku jednak ze zwolnieniem z VAT, jeżeli poprzez aport przechodzi do spółki majątek, przy którego nabyciu przedsiębiorca korzystał z odliczenia VAT, w momencie przeniesienia musi on dokonać korekty VAT. Wniesienie wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce stanowi odpłatne zbycie i powoduje powstanie przychodu, który jednak jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jedynym podatkiem, jaki przedsiębiorca będzie musiał w takim przypadku zapłacić, to podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych). Jego zapłata powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia przeniesienia aportu, a druk, jaki należy w związku z tą opłatą wypełnić, to PCC-3.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz K.s.h. tak zwaną III ustawą deregulacyjną wprowadziła sukcesję uniwersalną, co oznacza, iż spółka przekształcona wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej dg. Dotyczy to również otrzymanych wcześniej ulg podatkowych, ustawodawca usunął bowiem ostatnie zdanie art. 5842 § 2 K.s.h. Przyjąć zatem należy, że w sytuacji otrzymania ulgi podatkowej przez dg związanej z np. prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, przejdzie ona na przekształconą spółkę. Wciąż jednak pozostaje problemem przejścia numeru NIP. Numer ten bowiem dotyczy osoby fizycznej i nie może przejść na spółkę, a zatem pozostaje oczekiwanie na jego wydanie, co może istotnie wpływać na prowadzoną działalność w procesie przekształcenia.

Obecnie treść art. 5842 § 3 K.s.h. wskazuje, że „jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania”. Ponieważ z Pana działalnością gospodarczą związane jest istnienie leasingu, należy uznać że dg należy przekształcić bezpośrednio.

Przekształcenie bezpośrednie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się ściśle według zasad określonych w K.s.h. Owo przekształcenie ma na celu zachowanie substancji przedsiębiorstwa, jego składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, praw odrębnych oraz zobowiązań przy zmianie formy prawnej.

Wskazana forma zalecana jest przedsiębiorcom związanym kontraktami niepodlegającymi cesji, posiadającymi wartości niematerialne i prawne, których przeniesienie może być utrudnione lub jest niemożliwe lub obciążonymi zobowiązaniami, co do których wierzyciele nie wyrazili zgody na ich przeniesienie na podmiot trzeci.

Przekształcenie bezpośrednie jest również zalecane dla zachowania firmy przedsiębiorstwa wraz z posiadanymi rekomendacjami czy historią realizacji inwestycji i przedsięwzięć.

Poprzez takie przekształcenie działalności następuje sukcesja tylko niektórych praw i obowiązków działalności na spółkę. Należy pamiętać, że takie dane identyfikacyjne jak NIP czy nazwa nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę. Spółce podczas rejestracji zostanie nadany nowy numer NIP. W związku z tym może nastąpić problem z wykorzystaniem m.in. kas rejestrujących używanych wcześniej w działalności. Aby móc je wykorzystywać w spółce należałoby dokonać wymiany ich pamięci.

Jeżeli chodzi o amortyzację środków trwałych przeniesionych do spółki, należy uwzględnić ich dotychczasową amortyzację w prowadzonej wcześniej działalności. Jeżeli były w 100% zamortyzowane w działalności, w spółce nie mogą podlegać już amortyzacji.

Przekształcenie to następuje od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym momencie również działalność jest automatycznie wyrejestrowywana z CEIDG.

Aby przekształcić dg w sp. z o.o. należy:

 • Przygotować ć plan przekształcenia –- w formie notarialnej zawierający informacje na temat wartości bilansowej przedsiębiorcy przekształcanego (na wybrany dzień miesiąca poprzedzającego sporządzenie planu), wraz opinią biegłego rewidenta i załącznikami:
  – projektem oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
  – projektem aktu założycielskiego spółki,
  – wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
  – sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.
 • Złożyć oświadczenie o przekształceniu – w tym samym momencie można podpisać akt założycielski spółki, bowiem dokumenty powinny być sporządzone w formie aktu notarialnego.
 • Powołać członków organów spółki przekształconej.
 • Zawrzeć umowę spółki (sp. z o.o.) lub stworzyć jej statut (spółka akcyjna) w zależności od rodzaju spółki.
 • Dokonać wpisu przekształconej spółki do KRS.

W tym momencie Pana działalność gospodarcza stanie się spółką kapitałową. Jeżeli zdecydowałby się Pan na nową nazwę spółki przez 12 miesięcy od przekształcenia wraz z nią będzie Pan musiał również podawać starą nazwę. Można natomiast pozostać przy nazwie obowiązującej byłą działalność, dodając jedynie odpowiednią końcówkę identyfikującą formę prawną spółki tzn. sp. z o.o. lub s.a.

W efekcie następuje przeniesienie praw i obowiązków działalności na powstałą spółkę. Spółka będzie podmiotem tych samych praw i obowiązków w sprawach: administracyjnych; cywilnoprawnych oraz związanych z prawem pracy. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, iż pomimo wprowadzenia nowego przepisu w zakresie K.s.h. nie stworzono równoczesnych zmian w zakresie prawa podatkowego. W związku z tym prawa podatkowe nie przechodzą po przekształceniu na powstałą spółkę. Oznacza to, że tak jak przy wniesieniu działalności aportem do nowej spółki, nowa forma przedsiębiorstwa nie może korzystać ze „starego” numeru NIP oraz ulg podatkowych przysługujących wcześniej przedsiębiorcy.

Podsumowując, takie przekształcenie łączy się z sukcesją generalną – a więc w skład nowej spółki będzie wchodzić leasingowany pojazd, Pana uprawnienia itp.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych:

„Art. 5841. § 1. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia.

Art. 5842. § 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§3.Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Art. 5843. W przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Art. 5844. Do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 5845. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 5846. Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego.

Art. 5847. § 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

§ 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć:

1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2) projekt aktu założycielskiego (statutu);

3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1.

§ 3. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

Art.5848.§ 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

§ 2. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.

§ 3.Na pisemne żądanie biegłego rewidenta przedsiębiorca przekształcany przedłoży mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

§ 4. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

§ 5. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli przedsiębiorca przekształcany dobrowolnie tych należności nie uiści w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Art. 5849. Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:

1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;

2) wysokość kapitału zakładowego;

3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Art. 58410. § 1. Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają solidarnie wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

§ 2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

§ 3.Biegły rewident odpowiada wobec przedsiębiorcy przekształcanego za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność jest solidarna.

§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1-3, przedawniają się po upływie trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Art. 58411. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.

Art. 58412. Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej.

Art. 58413. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez prezesa spółki z o.o.

Jestem prezesem i udziałowcem małej spółki z o.o. (podział udziałów 50/50). Kilka miesięcy temu otworzyłem własną działalność gospodarczą....

 

Jak odkupić udziały w spółce z o.o.?

Wspólnik (5% udziałów) na skutek nieporozumień w firmie odciął się od działalności, od kilku miesięcy nie pokazuje się w firmie, nie pracuje...

 

Pozwanie członka zarządu spółki z o.o.

Spółka z o.o. wzięła kredyt na rozwinięcie działalności w 2013 r., ale po roku przestała go spłacać. Jako wspólnik spółki zostałem...

 

Kto może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki?

Spółka z o.o. mająca dwóch wspólników chce podpisać umowę o pracę z jednym z nich. Nie została powołana rada nadzorcza. Kto może...

 

Zadłużona spółka z o.o.

Przejąłem kilka lat temu zadłużoną firmą, tworząc spółkę z o.o. z pewną osobą. Przez kilka miesięcy wszystko działało dobrze, ale potem...

 

Spółka w likwidacji, która otrzymuje dokumenty zakupu

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Spółka otrzymuje dokumenty zakupu jeszcze bez dopisku w swojej nazwie...

 

Ujęcie tematu spółki z o.o. w testamencie

Jestem właścicielką 100% udziałów w spółce z o.o. W zarządzie jest prezes. Praktycznie sprawy gospodarcze spółki prowadzi prokurent. Firma...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »