Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną a koncesja na prowadzenie apteki

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-01-25

Rok temu*, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej prowadzącej aptekę, przekazałam swoje udziały nowej osobie wchodzącej do tej spółki. Wcześniej ta spółka jawna była spółką cywilną dwóch osób – technika farmacji i magistra farmacji. Po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną nie wystąpiono o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki – dalej było wystawione imiennie na wspólników spółki cywilnej. Po przeniesieniu moich udziałów na nowego wspólnika spółki jawnej, który nie jest farmaceutą (ja jestem), i zmianie w KRS – zezwolenie na prowadzenie funkcjonuje dalej w starej wersji, czyli z czasów spółki cywilnej. Przekazanie moich udziałów w spółce jawnej nastąpiło już po uprawomocnieniu się nowego Prawa farmaceutycznego. Obecnie apteka działa jako spółka jawna z nowymi wspólnikami, z których żaden nie jest mgr farmacji, w oparciu o zezwolenie wystawione między innymi na moje nazwisko. Taki stan rzeczy trwa już ponad rok. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Nie chcę, aby apteka dalej działała na moim zezwoleniu – w KRS co innego i na zezwoleniu co innego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do 25 czerwca 2017 r. prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego (art. 99.4 Prawa farmaceutycznego we wcześniejszym brzmieniu). Po tym dniu:

Art.99.4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

1. farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
2. spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

Spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia w nią spółki cywilnej. W spółce cywilnej zezwolenie było na wspólników.

Spółka jawna pozostała podmiotem koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 K.s.h. w zw. z art. 26 § 5 K.s.h.).

Tak też się stało w opisywanym przypadku.

Na tle dotychczasowych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne (do 25.06.2017 r.) w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony został pogląd, że spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia na prowadzenie apteki, pozostaje w rozumieniu art. 553 § 2 K.s.h. podmiotem tego zezwolenia (por. uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. akt II GPS 6/08).

Jednakże po dokonaniu wpisu w KRS dotyczącego przekształcenia konieczne jest co najmniej, aby spółka przekształcona (jawna) zgłosiła zaistniałą zmianę (w tym nową nazwę – firmę) do organu koncesyjnego lub organu prowadzącego rejestr danej działalności regulowanej. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany (por. art. 49 i 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

W znowelizowanym art. 99 Prawa farmaceutycznego dodany został ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów:

1) art. 494 § 2 i art. 531 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791);

2) art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w przypadku przekształcenia spółki, o której mowa w art. 860 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933) w spółkę handlową, oraz przekształcenia, o którym mowa w art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, chyba że spółka powstała w wyniku przekształcenia spełnia warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 2, a nie zachodzą przesłanki z ust. 3a., (…).”

Lecz ten przepis ma zastosowanie do przekształceń po 25 czerwca 2017 r.

Zgodnie z tą regulacją zezwolenie na prowadzenie apteki nie będzie przysługiwało spółce przekształconej, z wyjątkiem transformacji w spółkę jawną bądź partnerską spełniającą nowe wymagania Prawa farmaceutycznego.

Dla sprawy ważny jest art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej przewidujący, że zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem jej wejścia w życie zachowują ważność. Tyle tylko, że:

  1. zezwolenie było wydane na wspólników spółki cywilnej, przed zmianą przepisów,
  2. spółka jawna przejęła zezwolenie na mocy przekształcenia, przed zmianą przepisów,
  3. po przekształceniu wspólnicy spółki cywilnej przestali być przedsiębiorcami prowadzącymi aptekę, takim przedsiębiorcą stała się spółka jawna,
  4. po przekształceniu zmianie uległa co najmniej forma prawna prowadzenia apteki, jej nazwa,
  5. spółka jawna nie zgłosiła zaistniałej zmiany do właściwego organu.

Po zmianie Prawa farmaceutycznego miało miejsce zdarzenie w postaci Pani wyjścia ze spółki jawnej i przekazania swoich udziałów innej osobie. W takim przypadku obowiązywały już zasady uzyskiwania zezwolenia wg prawa zmienionego. Zatem nabywcą mogła być formalnie tylko osoba spełniająca warunki wskazane w art. 99i ust. 4 zmienionego Prawa farmaceutycznego.

De facto spółka jawna w swej działalność wykorzystuje:

  1. zezwolenie na prowadzenie apteki wydane dla Pani jako wspólnika spółki cywilnej,
  2. dokumenty potwierdzające dokonanie przekształcenia.

Nie było kontroli, a więc nikt nie kwestionuje takiego postępowania.

Jeżeli Pani celem jest doprowadzenie do tego, by apteka nie działała dalej wykorzystując zezwolenie, jakie Pani miała, a przeszło ono na spółkę jawną – wystarczy zawiadomienie organu koncesyjnego ze wskazaniem nieprawidłowości. Organ z urzędu rozpocznie postępowanie, które zakończy się decyzją.

Najlepiej jednak przed tym zawiadomieniem należałoby pisemnie wezwać spółkę jawną do podjęcia działań mających na celu zgłoszenie zaistniałej zmiany do organu koncesyjnego.

Przy podejmowaniu decyzji o dalszych działaniach musi Pani brać pod uwagę to, że po przekształceniu była Pani wspólnikiem spółki jawnej. Miała Pani prawo do jej reprezentowania oraz prowadzenia jej spraw.

Według aktualnych i poprzednich przepisów:

„Art. 102. Zezwolenie na prowadzenie apteki powinno zawierać:

1) nazwę i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko i adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza; (…).”

Niewątpliwie więc zezwolenie na wspólników spółki cywilnej nie spełnia tego wymogu. Według ustawy – karze pieniężnej podlega ten, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom wykonuje działalność w zakresie prowadzenia apteki ogólnodostępnej, a karę pieniężną wymierza się w wysokości do 500 000 zł, uwzględniając okoliczności oraz zakres naruszenia przepisów ustawy.

Przepisy ustawy zmieniającej stanowią, że zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność. Można mniemać, że tak byłoby to ocenione w opisywanym przypadku. Jednak nie należy oczekiwać takiej samej oceny w sytuacji, gdy doszło do zmiany składu osobowego spółki jawnej.

* Opis sprawy z lipca 2018 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wyjście wspólników ze spółki jawnej i nowa spółka z o.o.

Jesteśmy wspólnikami w 4-osobowej spółce jawnej. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w dwóch oddzielnych sklepach (po 2 wspólników...

 

Utrzymanie działalności spółki jawnej w momencie wycofania się wspólnika

Tworzę z synem spółkę jawną zajmującą się wynajmem lokali. Syn jako wspólnik chce wycofać się ze spółki, ja natomiast chcę utrzymać...

 

Jak przenieść na spółkę jawną prawo własności?

W roku 2005 założyliśmy spółkę jawną w składzie 3 wspólników. Ojciec wniósł do spółki gotówkę, a ja i brat działkę budowlaną,...

 

Zmiana warunków likwidacji spółki jawnej

Umowa spółki jawnej wyraźnie precyzuje, co się dzieje ze spółka w razie wypowiedzenia umowy chociaż przez 1 wspólnika, obecnie w ustawowym...

 

Obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Chciałbym zbyć ogół praw i obowiązków swojemu wspólnikowi lub innej osobie trzeciej. Jakie wystąpią...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »