Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie rodzinnej spółki jawnej w spółkę komandytową

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-05-06

Reprezentuję rodzinną spółkę jawną. Wspólnikami są: ja, żona, syn i córka o równych udziałach. Zamierzamy przekształcić się w spółkę komandytową, ponieważ w najbliższym czasie do spółki ma przystąpić jeszcze kilku wspólników, a córka, w tym momencie, woli pozostać komandytariuszem. Firma ma już ponad 25 lat i prowadziłem ją z myślą o przekazaniu jej dzieciom. Zdaniem kancelarii, która zajmuje się przekształceniem, w umowie spółki musi być zapis „ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę”,€ aby możliwe było przenoszenie udziałów na inne osoby. Z tym się zgadzam. Następnie kancelaria proponuje taki zapis: „Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wymaga pisemnej zgody pozostałych wspólników”€. To blokuje mi możliwość swobodnego dysponowania moimi udziałami w zyskach i stratach, które chcę przekazać dzieciom. Zmiana tego zapisu na „przeniesienie ogółu praw i obowiązków nie wymaga pisemnej zgody pozostałych wspólników”€ otwiera możliwość wprowadzania osób trzecich do spółki, a tego chcemy uniknąć. Na moje pytanie, czy możemy do umowy spółki dodać zapis „przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na innego wspólnika nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników”,€ otrzymałem odpowiedź, że nie ma takiej konstrukcji prawnej jak „inny wspólnik”. Zastąpienie ”€žinnego wspólnika” zstępnym też nie rozwiązuje problemu, ponieważ zdaniem kancelarii, jeśli zstępny już jest wspólnikiem, to trzeba zmienić umowę spółki, a co za tym idzie, otrzymać zgodę innych wspólników. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W spółce jawnej oraz w spółce komandytowej nie ma udziałów rozumianych tak jak udziały w spółce zoo. Jest tylko ogół praw i obowiązków, z którym związane są udziały w zyskach i stratach spółki jawnej/komandytowej. W praktyce oraz doktrynie używane jest pojęcie „udział spółkowy".

 

Zasadą kodeksową (Kodeks spółek handlowych) jest, że:

 

  1. ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi;

  2. ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.

 

W pierwszym przypadku bez takiego zapisu nie ma możliwości przekazania ogółu praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej. W drugim przypadku zasada kodeksowa nie jest zasadą bezwzględnie obowiązującą. Kodeks zawiera regulację, że przeniesienie na inną osobę ogółu praw i obowiązków możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników – ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy umowa spółki milczy w tym zakresie.

 

„Art. 10. § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. (…)”

 

W spółce osobowej nie ma możliwości dysponowania odrębnie ogółem praw i obowiązków oraz udziałem w zyskach i stratach. Pod pojęciem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej należy rozumieć wszystkie – przysługujące mu w niej – prawa (np. do reprezentacji, udziału w zyskach) i obowiązki (np. uczestnictwo w stratach, powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej). W przypadku spółki osobowej nie występują zbywalne jednostki, jakimi są udziały w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcje w przypadku spółki akcyjnej (i spółki komandytowo-akcyjnej).

 

Kodeks w art. 10 posługuje się w odniesieniu do spółki osobowej pojęciem „inna osoba” oraz „wspólnik”. Nie ma tam pojęcia „inny wspólnik”. Ale jest pojęcie „pozostałych wspólników”. Zatem dopuszczalne jest posługiwanie się tym pojęciem i pojęciem „pozostały wspólnik” oraz „pozostali wspólnicy”.

 

Skoro pojęcie „pozostali wspólnicy” funkcjonuje przy okazji wskazania podmiotów wyrażających zgodę na zbycie ogółu praw i obowiązków, to tym bardziej może funkcjonować przy wskazaniu podmiotów/osób. na rzecz których zbycie ogółu praw i obowiązków może być niezależne od zgody „pozostałych wspólników” lub zależne w sposób inny niż zgoda wszystkich pozostałych wspólników.

 

Umowa spółki osobowej może jednak przewidywać, zgodnie z powołanym § 2 art. 10, iż zbycie ogółu praw i obowiązków spółki nie wymaga pisemnej zgody pozostałych wspólników – wtedy niezależnie od osoby nabywcy zgoda nie będzie wymagana; spółka utraci kontrole nad osobami/podmiotami jakie mogą stać się jej wspólnikami.

 

Może stanowić, iż wymaga jedynie określona większości „głosów" pozostałych wspólników – pozwala to przyjąć taką większość, która nie przeszkadzałaby Panu w zbyciu na rzecz dzieci. Ale z drugiej strony uwalnia także innych wspólników. Dochodzi niejako do takiej samej sytuacji jak przy braku zgody.

 

Umowa może stanowić, iż wymaga zgody jedynie niektórych wspólników i to niezależnie do wspólnika zbywającego. Może stanowić, że wymaga zgody konkretnego wspólnika. Byłby jeden wspólnik wyrażający zgodę. I tak naprawdę od niego zależałyby zmiany w gronie wspólników. Problem w tym, aby ten wspólnik był „nasz”. Dodatkowo należałoby przewidzieć sytuację, w jakiej to tenże wspólnik chce zbyć swój ogół praw i obowiązków – wtedy zgody musiałby udzielać inny wspólnik.

 

Skoro „ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”, to możliwe są zapisy w umowie spółki, na mocy których do takiej operacji wymagana jest zgoda osoby trzeciej (spoza grona wspólników).

 

Celem Pana jest to, by nie była blokowana możliwość swobodnego dysponowania przez Pana swoimi „udziałami” przy przekazaniu ich przekazaniu dzieciom, a jednocześnie aby nie była możliwa swoboda we wprowadzaniu do spółki jako wspólników osób trzecich.

 

Zapis, o jakim Pan wspomina, tj. „przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na innego wspólnika nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników” – w mojej ocenie jest dopuszczalny. Wymagałby jednak uściślenia pojęcia „inny wspólnik”. Należałoby dodać zapis o tym, że przez „innego wspólnika” rozumie się osobę/podmiot. która/który jest wspólnikiem w chwili nabywania ogółu praw i obowiązków; inaczej mówiąc – nabywcą jest ktoś z grona pozostałych wspólników. Na przykład: „przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika, w przypadku, gdy nabywcą jest ktoś spośród pozostałych wspólników, nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników”.

 

Dodatkowo należałoby rozstrzygnąć, co z przypadkami zbywania na rzecz osób trzecich niebędących wspólnikami? Zapis jak wskazany powyżej eliminuje zgodę, tylko gdy nabywcą jest ktoś z pozostałych wspólników (niezależnie od powiązań rodzinnych). Ale zgoda taka byłaby wymagana, jeżeli nabywcą byłaby osoba trzecia spoza grona dotychczasowych wspólników.

 

Obecnie spółka ma 4 wspólników. A planowane jest powiększenie ich grona. W drodze zmiany umowy (jeszcze przed przyjęciem do spółki nowych wspólników) można wprowadzić do niej zapis o tym, że zbycie ogółu praw i obowiązków wymaga zgody wspólników skazanych z imienia i nazwiska. Byłby to Pan, żona oraz dzieci. Konieczne byłoby wskazanie, że zgoda na zbycie jednego ze wskazanych wspólników nie jest wysmagana od tego wspólnika, w sytuacji, gdy to ten wspólnik zbywa ogół praw i obowiązków. Niezależnie od tego, kto byłby nabywcą (rodzina, pozostały wspólnik, osoba trzecia spoza grona wspólników), zawsze wymagana byłaby zgoda tylko wspólników wskazanych w umowie spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki