Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie sklepu córce

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-01-09

Muszę przepisać jeden sklep na córkę (jestem matką). Jak to zrobić najtaniej i/lub najprościej? Córka jest absolwentką i nie prowadziła działalności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisze Pani o przekazaniu córce jednego sklepu. Stąd zasadny wniosek, że sklepy są co najmniej dwa. W tej sytuacji ze względów podatkowych należałoby rozważyć, czy udałoby się zorganizować działalność tak (a może już tak jest), by możliwe było uznanie, że tenże sklep to zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP). Operacje na ZCP są wolne od podatku VAT (a to 23%).

Generalnie Pani firma to przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego (K.c.). Stosownie do art. 551 K.c. „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Tak rozumiane przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część mogą być przedmiotem obrotu prawnego.

W przypadku, gdy możliwe jest wydzielenie z niego w sposób organizacyjny i funkcjonalny, a także finansowy części tego majątku – stanowić ona może zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) i operacja gospodarcza z nią związana nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

Jak wskazuje ustawa o podatku od towarów i usług:

„Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Przepisy ustawy nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu tego pojęcia wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT): „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel […]”. Przez towary zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Wyłączenie stosowania ustawy o VAT przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy część majątku przedsiębiorcy mająca być przedmiotem zbycia stanowi zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przeznaczony do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych (jest wydzielony w sposób organizacyjny i funkcjonalny, a także finansowy), jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

W art. 2 pkt 27e ustawy o VAT ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy tym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których wykonywaniu służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy których pomocy będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest tylko zestawianiem sumarycznym poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić zorganizowany zespół składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2222/09) w uzasadnieniu stwierdził, że „definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby dla uznania aportu za taką część, w jej skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania”. Ponadto zdaniem sądu zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna odznaczać się taką cechą jak „autonomiczność”.

W stosunku natomiast do wyodrębnienia organizacyjnego przepisy ustawy o VAT nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. W praktyce organów podatkowych wskazuje się:

„Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące »część przedsiębiorstwa« powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w »istniejącym przedsiębiorstwie«, a więc w ramach działalności prowadzonej przez Podatnika i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa. […] Aspekt finansowy wyodrębnienia oznacza, że powinno być możliwe przypisanie przedmiotowi aportu, w strukturach Podatnika, określonych wskaźników finansowych, w tym zwłaszcza przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań realizowanych (»osiąganych«) przez przedmiot aportu. Takie przypisanie ww. wielkości powinno być możliwe w szczególności przy wykorzystaniu komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem lub systemu księgowo-rachunkowego” (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z 11 lipca 2008 r., sygn. IPPB3-423-816/08-2/MB).

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z 7 kwietnia 2009 r. (sygn. IPPP3/443-29/09-4/SM):

„Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową”.

Podobną tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 13 sierpnia 2009 r. (sygn. I SA/KE 226/09).

Warto wskazać również na interpretację indywidualną z 18 lipca 2011 r. (sygn. IPPP1/443-996/11-2/AS) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której stwierdził:

„Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika. Należy jednak zauważyć, iż wyodrębnienie organizacyjne nie jest tożsame z wyodrębnieniem formalno-prawnym. Oznacza to, iż aby określona część przedsiębiorstwa mogła być wyodrębniona organizacyjnie, nie musi stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej lub oddziału.

Wyodrębnienie finansowe wymaga posiadania takiego systemu ewidencji, który umożliwia przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przez taki system należy rozumieć odrębne plany finansowe, odrębne budżety oraz prowadzenie zakładowych planów kont, na których księgowane są wyłącznie zdarzenia gospodarcze związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W praktyce w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe musi być (i jest) oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Przenoszone zobowiązania i należności powinny być wyodrębnione i przyporządkowane organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze”.

Spełniona jest przesłanka wyodrębnienia finansowego poprzez zapewnienie możliwości przyporządkowania dodanej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów w ewidencji księgowej.

W szczególności nie jest istotny sam fakt prowadzenia odrębnych kont, na których księgowane są np. przychody związane z określonym zespołem składników, ale musi istnieć zespół narzędzi rachunkowych umożliwiających określenie wyniku finansowego osiągniętego przez dany zespół składników majątkowych. W Pani przypadku byłby top wynik finansowy dla danego sklepu lub kliku sklepów.

Odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością. W ten sposób finansowe wyodrębnienie danego zespołu składników majątkowych wykraczać będzie poza wymiar ewidencyjny, co oznaczać będzie, że zapewniona zostanie faktyczna możliwość zarządzania danym zespołem składników majątkowych, ewidencyjne wyodrębnienie kont będzie miało wymiar nie tylko informacyjny.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT zespół składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinien być na tyle wyodrębniony, aby mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Jak wskazuje się w praktyce organów podatkowych, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się do kwestii, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot.

W sytuacji, gdy nabyciu podlegają składniki majątkowe, na których opierała się działalność gospodarcza sprzedającego (przekazującego) i które zarazem umożliwiają przejęcie funkcji spełnianej za pomocą tego majątku, zachodzą podstawy do przyjęcia, że przedmiotem umowy jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Składniki majątkowe, materialne i niematerialne, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Pomimo funkcjonowania w ramach jednego podmiotu każda z komórek organizacyjnych (sklepów internetowych lub ich zespół) powinna być samodzielnym przedsiębiorstwem, powiązanym z pozostałymi jedynie strukturą własnościową.

Aby uznać wyodrębnione działy (komórki, części) przedsiębiorstwa za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, powinny być łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie polegające na istnieniu odrębnych kont dotyczących działalności zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • organizacyjne wyodrębnienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp.;
 • przyporządkowanie majątku do zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
 • możliwość kontynuacji dotychczasowych zadań zorganizowanych części przedsiębiorstwa w przypadku przeniesienia własności składników wchodzących w ich skład do nowego podmiotu;
 • istnienie w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa składników materialnych i niematerialnych;
 • niekiedy wskazuje się, że dla istnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa konieczne jest również istnienie zobowiązań przypisanych do danej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które powinny „przejść” razem z tą zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Jeżeli:

 • wyodrębnione zorganizowane części przedsiębiorstwa będą posiadały zespoły składników materialnych i niematerialnych; będą one funkcjonowały przy pomocy wyodrębnionych składników materialnych (nieruchomości, budynki), a także składników niematerialnych ściśle z nimi powiązanych (np. licencje na oprogramowanie);
 • zorganizowane części przedsiębiorstwa (sklepy lub ich zespoły) będą prowadziły odrębne rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe będzie zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów oddziału/sklepu; również rachunkowość w drodze wyodrębnienia kont ewidencyjnych dotyczących wyłącznie gospodarki finansowej poszczególnych sklepów, rodzajów działalności pozwala na taką identyfikację (przyporządkowanie);
 • składniki majątkowe wyodrębnionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa służą realizacji określonych zadań gospodarczych, które zostały wskazane w opisie stanu faktycznego;
 • zespół składników należących do części przedsiębiorstwa potencjalnie może stanowić niezależne przedsiębiorstwa, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze, gdyż po aporcie do spółki osobowej będą one mogły samodzielnie prowadzić działalność, jak również będą prowadziły samodzielną gospodarkę finansową (w szczególności ponoszone koszty działania tej części Pani przedsiębiorstwa będą pokrywane w pierwszej kolejności z uzyskiwanych przez wyodrębnioną cześć przychodów) wyodrębnioną z gospodarki finansowej Pani firmy;
 • w skład wyodrębnionych części przedsiębiorstwa będą wchodziły zarówno aktywa (środki trwałe, wartości materialne i prawne), jak i zobowiązania związane z działalnością danej części; na moment wniesienia aportem do spółki osobowej części przedsiębiorstwa zobowiązania związane z wyodrębnionymi częściami zostaną przeniesione na spółkę osobową

  – to będą spełniały warunki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl definicji z art. 2 ust. 27e ustawy o VAT.

Fakt, iż prowadzone są indywidualne ewidencje sprzedaży dla sklepów (części firmy) i tylko takie ewidencje – nie daje możliwości uznania, że spełniają one kryteriów zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Musiałby zostać przeprowadzone zmiany organizacyjne, finansowo- księgowe tak by dany zespół składników mógł być traktowany jak zorganizowana część przedsiębiorstwa (oddzielne przedsiębiorstwo). Wtedy nie byłoby podatku VAT przy przekazywaniu sklepu córce jako przedsiębiorcy.

Podatek dochodowy przy darowiźnie ZCP

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, zatem ani otrzymanie, ani darowanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

„Art. 2.

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: (…)

3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”.

Po stronie córki nie wystąpi podatek dochody z tytułu przekazania przedsiębiorstwa. Po Pani stronie także nie będzie to stanowiło żadnego przychodu jak i kosztu.

W konsekwencji darowizny córce w trakcie roku na koniec roku zobowiązana ona będzie wykazać otrzymane towary w remanencie końcowym i dojdzie do sytuacji, że będzie on wyższy niż początkowy (zerowy), a zatem podlegać będzie to opodatkowaniu podatkiem dochodowym u córki. Taka sytuacja będzie mieć miejsce niezależnie od tego, czy będzie to darowizna przedsiębiorstwa, ZCP, czy zwykła darowizna.

W przyszłości zbycie towarów przez córkę jako przedsiębiorcę wygeneruje przychód podlegający co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ale w międzyczasie czynione będą także wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, czym może zmniejsza się obciążenie podatkiem dochodowym.

W takiej sytuacji zbycie przez córkę otrzymanych towarów jest prowadzeniem działalności i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od darowizny ZCP

Darowizna jest umową dwustronną podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatek płaci osoba obdarowana w wysokości 2% od wartości związanych z darowizną i przejętych przez obdarowanego długów. Stosownie do ustawy o podatku PCC:

„Art. 1.1. Podatkowi podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne: (…)

d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy”.

„Art. 4. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży: (…)

3) przy umowie darowizny – na obdarowanym”.

„Art. 6.1. Podstawę opodatkowania stanowi: (…)

3) przy umowie darowizny – wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego”.

Oznacza to, że podatek PCC płaci się od długów, jakie syn przejąłby wraz z przedsiębiorstwem (długów związanych z tym przedsiębiorstwem). Są to z reguły zobowiązania wobec kontrahentów. Jeżeli syn nie będzie przejmował żadnych zobowiązań ani innych Pani zobowiązań osobistych, to podatek PCC nie wystąpi. Przy umowie darowizny na obdarowanych ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jednakże jedynie w zakresie, w jakim doszło do przejęcia długów i ciężarów.

Ciężarami i długami będą zobowiązania Pani firmy w chwili dokonywania darowizny i od ich wartości naliczony będzie podatek od czynności cywilnoprawnych. O ile córka nie przejmie Pani zobowiązań związanych z darowanym sklepem, o tyle podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi. Podatek ten wynosi dla darowizny:

 • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%.

Liczony jest on od wartości przejmowanych ciężarów i długów.

Przed dokonaniem darowizny córka powinna zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Darowizna powinna być dokonana z wyraźnym wskazaniem, że następuje ona do majątku odrębnego córki, w przypadku gdy jest zamężna.

Według Kodeksu cywilnego:

„Art. 890 § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron”.

Niezależnie od podatku PCC darowizna związana jest jeszcze z opłatami notarialnymi – w razie jej sporządzenia w formie aktu notarialnego. Wysokość opłat zależy od podanej wartości darowizny. Wynagrodzenie notariusza jest możliwe jak niżej:

 • do 3000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do tego należy doliczyć podatek VAT (23%) od wynagrodzenia notariusza.

O ile w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą nieruchomości, możliwe jest zawarcie umowy darowizny w zwykłej formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz jej wykonanie. Ten ciąg zdarzeń powoduje, że umowa jest ważna. Unika się opłat notarialnych. Wynika to z Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 751 § 1 K.c. zbycie przedsiębiorstwa (w tym w drodze darowizny) powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nie ma więc wymogu aktu notarialnego.

Koszt poświadczenia to 40–80 zł netto za jeden podpis.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Realizacja zlecenia mimo zamknięcia spółki i otwarcia działalności

Prowadziliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną przez 2 miesiące, w tym czasie wpłynęły na konto firmowe zaliczki od klientów na realizację pewnej...

Czy mogę sprzedawać przedmioty po kilka sztuk jednemu nabywcy po niższej cenie?

Czy zgodne z prawem jest założenie sklepu internetowego sprzedającego osobom prywatnym po kilka sztuk danego przedmiotu taniej niż w innych sklepach?...

Sporadyczne wykonywanie usług podczas urlopu macierzyńskiego

Jestem mamą dwójki dzieci aktualnie na urlopie macierzyńskim. W domu sporadycznie „dorobię”, sobie wykonując zabiegi przedłużania rzęs lub...

Czy szkolenia są obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?

Prowadzę jednoosobowa działalność i chciałbym wiedzieć, czy wymagane są szkolenia prowadzone przez prywatną firmę, która od jakiegoś czasu wydzwania...

Umowa o dzieło między dwoma osobami fizycznymi

Mam teoretyczną możliwość otrzymania zlecenia na wykonanie projektu architektonicznego. Czy architekt bez prowadzonej działalności gospodarczej może jako...

Umowa-zlecenie dla żony

Prowadzę jednoosobowa działalność. Chciałbym, żeby żona mi pomagała i dostałem propozycję od firmy, która świadczy usługi pracy tymczasowej, że...

Przekazanie firmy żonie

Chciałbym przekazać (np. w formie darowizny) firmę mojej żonie, która już prowadzi działalność gospodarczą o tym samym charakterze. Co...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}