Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie majątku firmowego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-01-12

Mój mąż od dwóch lat choruje na nieuleczalną chorobę. Prowadzi swoją firmę. Podczas jego pobytów w szpitalu to ja, czyli żona, pracuję w jego firmie. Czy w razie śmierci męża będę mogła bez problemów przejąć działalność, czy lepiej, by mąż sporządził za życia testament? Czy przejęcie majątku po zmarłym wiąże się z kosztami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że mąż prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (jest jednoosobowym przedsiębiorcą).

W skład masy spadku wchodzi przedsiębiorstwo, czyli zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o koszty przejęcia majątku po zmarłym, to nie ma znaczenia, czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy, czy na podstawie testamentu notarialnego, gdyż są takie same. Natomiast należałoby rozważyć, czy nie zachodzi potrzeba zmodyfikowania w testamencie kręgu spadkobierców ustawowych.

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) powołanie do spadku wynika z ustawy (dziedziczenie ustawowe) albo z testamentu (dziedziczenie testamentowe). Pierwszeństwo ma testament.

Dopiero jeśli zmarły (zmarła) nie pozostawi testamentu, w grę wejdzie dziedziczenie na podstawie ustawy. Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 K.c.).

Tym samym warto, by przyszły spadkodawca rozważył, czy nie zachodzi potrzeba zmodyfikowania kręgu spadkobierców ustawowych. Koszt sporządzenia testamentu notarialnego wynosi 50 zł. Jednakże w przypadku pominięcia w testamencie spadkobierców ustawowych – należy liczyć się z dochodzeniem przez pominiętych zachowku, chyba że spadkodawcy w testamencie ich wydziedziczył.

Nabycie spadku przez spadkobierców następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie jest to jednak nabycie definitywne. W terminie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swojego powołania (z reguły będzie to chwila śmierci spadkodawcy) spadkobierca może złożyć oświadczenie co do spadku, mianowicie:

  • przyjąć spadek wprost,
  • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza,
  • spadek odrzucić.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (1020 K.c.). W jego miejsce wejdą jego zstępni (dzieci, wnuki).

Przyjęcie spadku wprost oznacza, iż spadkobierca przyjął spadek bez ograniczenia za długi spadkowe. W skład spadku obok korzyści spadkowych wchodzą także długi, które ciążyły na spadkodawcy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości korzyści uzyskanych we spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku. Oznacza to, że spadkobierca taki odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem ale tylko do wartości tego co przypadło mu we spadku. Przykładowo, jeśli udział spadkowy jest warty 50 000 zł, to spadkobierca odpowiada za ewentualne długi tylko do wysokości 50 000 zł.

Stan czynny spadku ustalany jest w spisie inwentarza. Spis inwentarza obejmuje zarówno aktywa (stan czynny spadku), jak i pasywa (stan bierny spadku). Stan czynny spadku, jest to zatem wartość należących do spadku aktywów (tj. korzyści spadkowych). W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza sąd powinien wydać postanowienie o sporządzeniu takiego spisu. Jeśli tego nie uczyni, warto złożyć wniosek o sporządzenie spisu w sądzie. Według art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”. Zgodnie z art. 53 z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji „za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę”. Aktualnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 3713 zł.

Komornika opłaca najczęściej osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (koszt sporządzenia spisu inwentarza jest długiem spadkowym). Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z tych kosztów. Wówczas komornik koszty sporządzenia spisu inwentarza ściągnie z majątku spadkowego. Wniosek o zwolnienie z kosztów należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu działa komornik. Do wniosku należy załączyć wypełniony formularz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz dostępny jest w sekretariacie sądu lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Koszt złożenia oświadczenia co do spadku wynosi 50 zł. Opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza – 50 zł.

Niezłożenie żadnego oświadczenia co do spadku w terminie 6 miesięcy skutkuje uznaniem, iż spadkobierca przyjął spadek wprost bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (a więc osoba niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona) albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku albo po złożeniu przez wszystkich spadkobierców oświadczenia co do spadku – należy przeprowadzić postępowania spadkowe. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł.

Jeśli jest co najmniej 2 spadkobierców – należy liczyć się jeszcze z kosztami dokonania działu spadku. Opłatę w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się 300 złotych.

Jeśli dział spadku musi być połączony ze zniesieniem współwłasności z innego jeszcze tytułu niż spadkobranie – pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Dział spadku odpada, jeśli spadek nabędzie tylko jedna osoba.

Obecnie postępowanie spadkowe może być przeprowadzone także przed notariuszem – koszty będą nieznacznie wyższe. Natomiast jeśli chodzi o dokonanie działu spadku – to taniej jest dokonać tych czynności przed sądem.

Informuję, iż Pani jako żona może skorzystać ze zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że zgłosi Pani nabycie spadku do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Nadto zwracam uwagę, że spadkobierca staje się właścicielem praw i rzeczy spadkodawcy dopiero po jego śmierci. Jeśli natomiast chciałaby Pani stać się właścicielem jakiegoś prawa czy rzeczy jeszcze za życia męża, to należy rozważyć dokonanie darowizny, co wiąże się z kolei z kosztami sporządzenia aktu notarialnego. Koszty te zależą od wartości przedmiotu darowizny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Skutki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej

Mój bratanek prowadzi działalność gospodarczą, ma długi wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do sądu z wnioskiem o...

 

Gmina nie zgadza się na warsztat samochodowy ze względu na uciążliwość

Jestem właścicielką działki w miasteczku z pobudowanym na niej budynkiem gospodarczym. Chciałam ten budynek przekształcić na mały warsztat...

 

Umowy cywilnoprawne w jednoosobowej firmie – ograniczenia

Posiadam jednoosobową firmę, która współpracuje z kilkoma osobami w ramach umów cywilnoprawnych, czyli „zatrudniam” osoby na umowę o dzieło,...

 

Działalność gospodarcza na urlopie macierzyńskim

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze całego etatu. Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim do dnia 2...

 

Przejęcie firmy po ojcu i pozostawienie nazwy dotychczas używanej

Niedługo mam przejąć od taty rodzinną firmę. Przedsiębiorstwo funkcjonuje od wielu lat, ma świetną renomę. Co w tej sytuacji z nazwą firmy...

 

Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce

Czy nie mając miejsca zamieszkania i zameldowania w Polsce, mogę tu założyć i prowadzić działalność gospodarczą? Czy mogę podać adres...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »