Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie spółki cywilnej małżeńskiej wraz z pracownikami

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-06-01

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej małżeńskiej, z uwagi na chorobę męża założyłam firmę na własne nazwisko. Spółka całe swoje przedsiębiorstwo przeniesie nieodpłatnie do mojej jednoosobowej firmy, która będzie kontynuowała działalność spółki. Po dokonaniu przeniesienia spółka zostanie rozwiązana z ostatnim dniem miesiąca, czyli za 2 tygodnie. Problem w tym, że spółka zatrudnia 7 pracowników, których również przejmę. Nie wiem, jak „przenieść” pracowników. Jakich formalności muszę dopełnić względem ZUS i urzędu skarbowego?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

 Bardzo dziękuję za pomoc - jestem usatysfakcjonowany.
Stanisław, nauczyciel, 57 lat
 Przede wszystkim bardzo przepraszam, że nie wystawiłam opinii od razu, ale wystawiłam bardzo pozytywną opinię na temat odpowiedzi Państwa na moje pierwsze pytanie i wydawało się mi ,że ona wystarczy. Otóż jestem nadal bardzo zadowolona i z drugiej odpowiedzi na moje pytanie uzupełniające. Odpowiedź nadeszła szybko, była udzielona bardzo precyzyjnie a udzielająca odpowiedzi Pani mecenas podeszła do tematu wielopłaszczyznowo. Bardzo dziękuję . Państwa odpowiedź i informacja bardzo pomogła mi w szybkim podjęciu mojej decyzji. Oby wszystko tak działało w naszym kraju jak Państwa portal. 
Małgorzata, ekonomistka
Profesjonalizm, szybkość
Anna
Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr

To, co jest planowane, w świetle prawa nazwać trzeba „przejściem zakładu pracy”. Tylko takie potraktowanie zaistniałej sytuacji pozwoli na to, co Pani chciałaby uzyskać. Co należy zrobić, wskazuje Kodeks pracy (K.p.) w art. 231. Nie przytaczam go w całości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stosownie do § 1 tego przepisu – „w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy”.

Przepisy K.p. wskazują, że przez zakład pracy należy rozumieć wyodrębnioną jednostkę organizacyjną tworzącą pewną zorganizowaną całość i zatrudniającą pracowników. Nie ma znaczenia forma prawna pracodawców, to znaczy, czy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czy też spółka prawa handlowego.

Zapewne w firmie spółki cywilnej nie ma związków zawodowych.

W chwili obecnej pracodawcami jest Pani i małżonek, a zakładem – przedsiębiorstwo spółki cywilnej. Po zmianie pracodawcą będzie tylko Pani, a zakładem – Pani firma powstała z przedsiębiorstwa przejmowanego (zakładu).

Dotychczasowy i nowy pracodawca w terminie co najmniej trzydziestodniowym przed przewidzianym przejściem winni byli przekazać pracownikom informacje dotyczące przewidywanego terminu przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, o jego przyczynach, skutkach prawnych, ekonomicznych czy też socjalnych dla przejmowanych pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Opisany stan faktyczny wskazuje, że nastąpi przejęcie pracowników spółki cywilnej na dotychczasowych warunkach i z wszystkimi przysługującymi uprawnieniami wynikającymi z zawartych umów (w tym prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego oraz innych świadczeń).

W Pani przypadku – aby wszystko było prawidłowo – niezbędne jest, by pisemne zawiadomienia dla pracowników pochodziły sprzed 30 dni przed datą przejęcia.

Wskażę, że:

 1. niewykonanie przez dotychczasowego pracodawcę obowiązku udzielenia informacji i pouczenia określonego w art. 231 § 3 K.p. nie wpływa na skutek przejęcia zakładu pracy i nie wywołuje negatywnych konsekwencji dla pracownika,
 2. niedopełnienie obowiązku powiadomienia pracownika o zmianie pracodawcy nie stanowi również ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika.

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić także przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Tak więc stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w zakładzie spółki cywilnej w chwili przejęcia zakładu przez Panią jako samodzielnego przedsiębiorcę trwają nadal z tą różnicą, że w miejsce dotychczasowego pracodawcy wstępuje nowy podmiot posiadający zdolność zatrudniania pracowników w charakterze pracodawcy.

Pani jako nowy pracodawca nabywa na zasadzie następstwa prawnego wszelkie prawa wynikające z nawiązanych stosunków pracy z poprzednim pracodawcą oraz przechodzą na Panią wszystkie obowiązki, które ciążyły na poprzednim pracodawcy wobec pracowników przejętego zakładu.

Pracownicy zakładu spółki cywilnej (przejętego) zachowują prawa przysługujące im przed przejściem tego zakładu pracy na nowego pracodawcę i wiążą ich te same obowiązki, jakie byli obowiązani wykonywać wobec poprzedniego pracodawcy.

Pracodawcę przejmującego zakład pracy wiążą dotychczasowe warunki umów o pracę, poprzedni zaś pracodawca obowiązany jest przekazać nowemu pracodawcy akta osobowe pracowników i pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkami pracy.

Jak wskazałem – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on, z mocy prawa, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z wyjątkiem stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę (art. 231 K.p.).

Dotychczasowy stosunek pracy ulega jedynie przekształceniu. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa (wyrok SN z 17 maja 1995 r., I PRN 15/95; OSNAP z 1995 r. nr 21, poz. 264).

Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną stosunków pracy. Nie musi zatem wypowiadać dotychczasowych umów o pracę oraz zawierać nowych czy dodatkowych umów.

Nie jest potrzebne składanie jakichkolwiek oświadczeń woli przez pracowników oraz dotychczasowego i nowego pracodawcę (uchwała SN z 19 stycznia 1993 r., I PZP 70/92; OSNC z 1993 r. nr 6, poz. 100).

Firma przejmowana przez inną spółkę jako płatnik składek powinna złożyć w ZUS najpóźniej siedem dni od daty przejęcia:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego pracowników,
 • Wyrejestrowanie płatnika składek od daty przejęcia.
 • Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek:
  – ze wskazaniem danych identyfikacyjnych, tzn. przejmowanego płatnika,
  – ze wskazaniem danych nowego płatnika (czyli podmiotu przejmującego).

Wyrejestrowując pracowników z ubezpieczeń, należy pamiętać również o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego członków ich rodziny, jeżeli wcześniej zostali do tego ubezpieczenia zgłoszeni.

Z kolei firma będąca podmiotem przejmującym musi najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty przejęcia złożyć w ZUS następujące dokumenty:

 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich osób podlegających tym ubezpieczeniom, w tym pracowników przejętego podmiotu, z datą przejęcia.
 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika do tego uprawnionych.

Oprócz tego, jeżeli w stosunku do poprzednio przekazanych do ZUS danych ewidencyjnych, danych dotyczących adresów miejsc siedziby i prowadzenia działalności, danych dotyczących rachunków bankowych nastąpiły zmiany, podmiot przejmujący musi również przesłać do ZUS:

 • zgłoszenie płatnika składek w trybie zmiany, ze wskazaniem aktualnych danych ewidencyjnych,
 • wskazanie aktualnych danych adresowych płatnika,
 • aktualną informację dotyczącą rachunków bankowych.

W związku z przejęciem zakładu pracy zostaje zachowana kontynuacja stosunku pracy. Tym samym obowiązek poboru zaliczek nie ustaje, lecz przechodzi na nowego płatnika – nową spółkę, która to, przejmując pracowników, przejmuje także obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Skoro obowiązek pracy nie ustał, to należy uznać, iż nowa firma ma obowiązek kontynuować rozliczenia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych po firmie, w której dotychczas byli zatrudnieni przejęci pracownicy.

O ciągłości zatrudnienia z formalnego punktu widzenia świadczy także obowiązek kontynuowania przez nową firmę narastającego wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 32 ustawy o PIT wysokość pobieranych zaliczek zależy od wysokości dochodu uzyskanego w danym zakładzie przez danego pracownika od początku roku. Zatem wysokość wpłacanych zaliczek powinna być obliczana w oparciu o wysokość dochodu uzyskanego przez pracownika od początku roku – czyli także w ramach stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy.

Organy podatkowe jednomyślnie stwierdzają, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, tj. według ustalonego wzoru PIT-11 w ustawowym terminie nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane – por. m.in. pismo Dyrektora Izba Skarbowej w Warszawie z dnia 11.05.2012 r., sygn. IPPB2/415-132/12-4/MS1 oraz w piśmie z dnia 13.07.2010r., sygn. IPPB2/415-414/10-2/AK.

W piśmie z 19 grudnia 2007 r., (nr IBPB2/415-188/07/CJS) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: „aktualny pracodawca powinien sporządzić deklaracje PIT-4R, obejmującą przychody z całego roku podatkowego. Wobec tego dotychczasowi pracodawcy nie mają obowiązku wystawiania cząstkowych informacji PIT-4R i PIT-11 i przesyłania ich do właściwego urzędu skarbowego, oraz nie dokonują rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40. Wszystkie te obowiązki obciążają aktualnego pracodawcę” (analogicznie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 9 marca 2009 r., nr ILPB1/415-310/9-2/AK; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 11 lutego 2011r. ,nr IPPB2/415-1049/10-4/AS).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Syn posiada prosperującą firmę, na wyposażeniu której są samochody i maszyny. Syn jest ich właścicielem. Niestety zanosi się na to, że małżeństwo...

Wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek

Jedną ze świadczonych dodatkowych usług przez moją firmę jest wynajem adresu dla celów rejestracyjnych spółek. Jednemu z klientów została...

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Po roku pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nabawiłam się ciężkiej nerwicy. Jak dyplomatycznie uzasadnić swoją rezygnację? Nie chcę...

Podpisanie umowy ze spółką z o.o. a odwołanie prezesa

Podpisałam umowę ze spółką z o.o. o usługowe prowadzenie ksiąg, ale osoba podpisująca z ramienia spółki została w dniu kilka dni...

Rachunkowość w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie dzierżawiące budynek od gminy jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną. Szkoła oraz stowarzyszenie posiadają odrębne numery NIP...

Zakaz handlu w niedziele i święta - czy wspólnicy spółki jawnej mogą pracować?

Prowadzę działalność gospodarczą handlową – 4 sklepy spożywcze w sieci franczyzowej. Wszystkie sklepy prowadzę pod jednym numerem NIP wraz...

Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza

Stowarzyszenie posiadające status OPP prowadzi szkołę niepubliczną, dochody szkoły pochodzą z subwencji oświatowej. Dodatkowo stowarzyszenie podnajmuje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}