Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie bloga w celach zarobkowych

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-01-11

Mam kilka pytań odnośnie prowadzenia własnego bloga w celach zarobkowych. Tematyka dotyczyłaby zdrowego odżywiania, psychodietetyki, jadłospisów. Na blogu pojawiałyby się wpisy, do których dostęp byłby możliwy po dokonaniu opłaty przez czytelnika. Część tekstów byłaby darmowa. Czy można prowadzić taką działalność w ramach działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej)? Oczywiście po przekroczeniu kwoty 1050 zł* zarejestrowałbym firmę. Czy prowadząc taką działalność miałbym obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT? Czy płatne wpisy mogłyby zostać uznane za świadczenie usług w zakresie doradztwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienie wykonywania działalność nieewidencjonowanej opisane zostało w ustawie Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 5 tejże ustawy nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 1050 zł*), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców w art. 5 ust. 3 określa, że jeżeli przychód należny przekroczył w danym miesiącu określony limit, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu.

Jeżeli zatem powyższe warunki są spełnione, nie ma przeszkód, aby planowana przez Pana działalność była prowadzona w formie nieewidencjonowanej.

W zakresie kwestii podatkowych w pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z ustawą PIT przychody uzyskane z tytułu działalności nierejestrowej są uznawane jako przychody z innych źródeł. W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%) i wykazywane z pozostałymi dochodami w zeznaniu rocznym PIT-36. W przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, co jest kolejnym ułatwieniem dla podatników wykonujących działalność nierejestrowaną.

Natomiast w zakresie podatku VAT należy wskazać, że w świetle art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W konsekwencji w ramach podatku VAT podmiot prowadzący działalność nieewidencjonowaną jest traktowany jako podatnik VAT na takich samych zasadach jak podatnicy prowadzący standardową działalność gospodarczą. Powoduje to, że osoby takie mogą również korzystać z katalogu zwolnień z podatku VAT. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami zwolnienia.

Pierwsze to tzw. zwolnienia przedmiotowe opisane w art. 43 ustawy VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

  • lekarza i lekarza dentysty,
  • pielęgniarki i położnej,
  • medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
  • psychologa

W przypadku jednak świadczenia usług porad dietetycznych oraz żywieniowych przez Internet organy podatkowe odmawiają prawa do skorzystania z powyższego zwolnienia. Tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 8.09.2015r., nr IPPP2/4512-529/15-2/IŻ:

„Oferowane przez Wnioskodawczynię za pośrednictwem internetu diety indywidualne, na podstawie formularza zgłoszeniowego otrzymanego od klienta, w świetle cytowanych przepisów prawa, nie stanowią – w ocenie tut. Organu – usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie ma bezpośredniego kontaktu klient – dietetyk. Klient w istocie będzie korzystał z porad w zakresie żywienia (dietetyki) za pośrednictwem internetu. Z uwagi na fakt, że w przypadku świadczenia przedmiotowej usługi przez internet brak jest bezpośredniego kontaktu z klientem, nie ma możliwości wykonania badań i obserwacji klientów – nie można usługi w tym zakresie określić mianem usługi medycznej. Nie można świadczyć usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi.”

Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2013 r. sygn. akt I FSK 1242/12 odniósł się do usług świadczonych przez internet polegających na przygotowywaniu diet. W wyroku tym Sąd stwierdził: „Wobec braku możliwości weryfikowania stanu zdrowia osób występujących o przygotowanie diety nie można wykluczyć, że opisane we wniosku o wydanie interpretacji usługi świadczone będą na rzecz osób, których stan zdrowia nie wymaga stosowania specjalnej diety. W takiej sytuacji efekt zastosowania diety sprowadza się do korzyści estetycznych (...). W tym przypadku opisane we wniosku usługi nie będą wiązały się z leczeniem w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie będą bowiem stanowiły elementu terapii podjętej w celu leczniczym.” Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie jest spełniona przesłanka o charakterze przedmiotowym, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, warunkująca możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodwczynię usług.

Usługi w zakresie opracowywania, na podstawie wywiadu dietetycznego, diet przez internet nie stanowią bowiem usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.”

Drugim rodzajem zwolnienia z VAT jest tzw. zwolnienie podmiotowe. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy zwolnienia nie stosuje się jednak do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posłużyć się znaczeniem językowym. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Trudności interpretacyjne pojęcia „doradztwo” wynikają również z braku takiej kategorii statystycznej w obowiązujących w statystyce zbiorach definicji.

Biorąc pod uwagę powyższe, udzielanie porad w zakresie diet i planów żywieniowych oraz podobne mogą zostać uznane za doradztwo co powoduje konieczność zarejestrowania się dla celów podatku VAT oraz zapłaty podatku.

Jak jednak wskazałem, pojęcie doradztwa jest niesprecyzowane w przepisach. Udało mi się znaleźć interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18.05.2015r. nr IBPP1/4512-106/15/DK, w której organ stwierdził, że usługi trenerskie świadczone przez internet mogą korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy VAT:

„Działalność ta polegać będzie na korzystaniu z amerykańskiego portalu do komunikacji na linii trener –zawodnik.

Z wniosku wynika, że usługi trenerskie wykonywane przez Wnioskodawcę będą polegały na przygotowaniu planów treningowych w oparciu o wywiad przeprowadzony z zawodnikami i o dotychczasowe wyniki, oraz na analizie dokonań treningowych zawodnika (ocena aktualnych możliwości fizycznych zawodnika), jak i bieżącym omawianiu z klientem programu treningowego (poprzez pocztę elektroniczną oraz telefon – w razie wątpliwości czy też dodatkowych zapytań).

Plan treningowy opracowany będzie przez system komputerowy, po wprowadzeniu indywidualnych parametrów klientów.

Dla zainteresowanych klientów planowany jest również program dietetyczny z gotowymi jadłospisami do zastosowania oraz gotowy plan suplementacyjny (rozpiska odżywek sportowych).

Zleceniodawca oczekiwać będzie analizy (w formie prezentacji wyników) z systemu komputerowego oraz monitorowania bieżących treningów, a także bieżącej korekty założeń, gdy oczekiwane przez klienta efekty nie będą zadowalające. Zleceniodawca nie oczekuje usług stricte doradczych, a jedynie monitorowania osiąganych efektów oraz bieżącego korygowania planu treningowego oraz dietetycznego.

Należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, trener to nauczyciel, specjalista w określonej dziedzinie sportu, prowadzący ćwiczenia przygotowujące zawodników do zawodów.

Wobec powyższego, świadczenie usług trenerskich polegających na przygotowaniu planów treningowych, na analizie dokonań treningowych zawodnika oraz na bieżącym omawianiu z klientem programu treningowego, nie stanowi usług doradztwa, ani usług prawniczych, bowiem trener nie doradza, lecz prowadzi ćwiczenia przygotowujące zawodników do zawodów.

Z przytoczonych definicji nie wynika, by usługi trenerskie miały charakter usług doradczych.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane uregulowania prawne, należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku ze świadczeniem usług trenerskich polegających na przygotowaniu zawodników do zawodów poprzez przygotowanie planów treningowych, analizie dokonań treningowych zawodnika oraz bieżącym omawianiu z klientem programu treningowego, o ile Wnioskodawca nie będzie wykonywać usług o charakterze doradczym, ani wykonywać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT wykluczających prawo do zwolnienia podmiotowego.”

W rezultacie, jeżeli zależy Panu, aby nie płacić podatku VAT, może warto pomyśleć o lekkim przekwalifikowaniu profilu działalności. Zaznaczam jednak jeszcze raz, że pojęcie usług doradztwa jest nieostre i tak naprawdę 100-procentową pewność co do możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT daje jedynie wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w swojej sprawie.

* Opis sprawy z czerwca 2018 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »