Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problemy w spółce jawnej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-02-23

Jestem współwłaścicielem (połowa) spółki jawnej. Wspólnik bez mojej zgody obstawił się swoimi znajomymi i wykończyli mnie psychicznie. Opuściłem firmę, pozostawiając majątek. Wspólnik otworzył na terenie spółki swoją firmę, przejął obiekty, maszyny itd. Nie stać mnie na zamknięcie spółki, bo urządzenia jeszcze nie są zamortyzowane. Jak wyjść z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gdy Pana wspólnik przyjął do nowo założonej spółki majątek należący do spółki jawnej, której Pan i on nadal jesteście wspólnikami, to nie ma Pan innego wyjścia, jak właśnie wypowiedzieć umowę spółki i przeprowadzić likwidację.

Zgodnie z art. 61 Kodeksu spółek handlowych (także dalej analizowanego):

„§ 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

§ 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki”.

Umowę spółki należy uważać za zawartą na czas nieoznaczony, jeżeli wspólnicy tak postanowili w umowie, jeżeli nie określili w umowie czasu trwania spółki albo jeżeli zawarli umowę na czas życia wspólnika lub wspólników.

Termin ustawowy, wskazany w art. 61 § 1, może być w umowie spółki przedłużony albo skrócony. Nie jest natomiast dopuszczalne zupełne wyłączenie w umowie spółki jawnej zawartej na czas nieoznaczony możliwości wypowiedzenia umowy, gdyż do istoty umownego stosunku prawnego na czas nieoznaczony należy jego wypowiadalność. Jako niedopuszczalne należy ocenić także klauzule umowne, przewidujące nadmiernie długi termin wypowiedzenia, nieuzasadniony względami merytorycznymi, związanymi ze specyfiką spółki, gdyż tego typu klauzule mogą być ocenione jako mające na celu obejście zasady o wypowiadalnym charakterze umowy zawartej na czas nieoznaczony.

Naruszenie ustawowego bądź umownego terminu wypowiedzenia (wypowiedzenie spóźnione) powoduje bezskuteczność wypowiedzenia umowy spółki. Jak więc z powyższego wynika, wspólnik, który nie chce bądź nie może kontynuować działalności w ramach spółki jawnej, ma możliwość wypowiedzenia jej umowy, o ile zawarta została na czas nieoznaczony.

Przepisy wskazują, że wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki (art. 61 § 3 Kodeksu).

Osoba występująca ze spółki nie jest zobowiązana do wskazania powodów jej opuszczenia. Wypowiedzenie umowy spółki stanowi jednostronną czynność prawną i do swej skuteczności nie wymaga akceptacji ze strony pozostałych wspólników.

Proszę zauważyć, że wypowiedzenie umowy spółki odniesie skutek, o ile zostanie złożone we właściwym czasie. Gdy umowa spółki nie reguluje tych kwestii, to obowiązuje termin sześciu miesięcy przed końcem roku obrotowego. Oznacza to, że gdy rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wypowiedzenie może być złożone do końca czerwca ze skutkiem na koniec danego roku obrotowego. Co istotne, w spółce jawnej nie ma możliwości wypowiedzenia umowy spółki ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów.

Wypowiedzenie złożone po terminie nie odniesie skutku. Jeżeli wspólnik w dalszym ciągu chciałby wystąpić ze spółki, może ponownie, już z zachowaniem terminu, złożyć wypowiedzenie. Oświadczenie o wypowiedzeniu spółki uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do adresatów w taki sposób, że mogli zapoznać się z jego treścią. Gdy wypowiedzenie zostanie skutecznie złożone, to na spółce ciążą określone obowiązki.

Pana wspólnik musi przede wszystkim pamiętać o tym, że wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika stanowi powód jej rozwiązania (art. 58 pkt 5). W spółce dwuosobowej wystąpienie jednego z jej uczestników oznacza kres jej funkcjonowania. Spółka jawna nie może bowiem funkcjonować z jednym wspólnikiem. Jeśli mamy do czynienia z rozwiązaniem spółki, wówczas wspólnicy muszą przeprowadzić likwidację albo w inny uzgodniony sposób zakończyć jej działalności (art. 67 § 1).

Należy także podkreślić, że wypowiedzenie umowy spółki dokonuje się wobec drugiego ze wspólników, a nie wobec spółki, która jest odrębną od wspólników jednostką organizacyjną wyposażoną w ułomną osobowość prawną (art. 8).

Wypowiedzenie nie powoduje i nie może powodować, że wspólnik wypowiadający przestaje być wspólnikiem spółki (relacja do spółki), a powoduje jedynie, że w relacjach pomiędzy wspólnikami zachodzi konieczność czy to rozliczenia się ze wspólnikiem występującym, jeżeli spółka ma trwać nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, czy to przeprowadzenia likwidacji spółki, jeżeli wypowiedzenie musi skutkować rozwiązaniem spółki (jak w Pana przypadku).

Pan na tym etapie nie chce jeszcze przeprowadzać likwidacji ze względu na obowiązek zapłaty podatku, jednak, jak dobrze rozumiem, dalsze zwlekanie z tym może spowodować, że majątek spółki zostanie bezprawnie rozdysponowany przez Pana wspólnika. Powinien więc Pan na tym etapie sporządzić inwentarz majątku spółki i przeprowadzić jak najszybciej likwidację, którą z pewnością Pana wspólnik będzie utrudniał.

Treść art. 70 § 1 uznająca wszystkich wspólników za likwidatorów spółki osobowej jest uzasadniona okolicznością, że likwidacja spółki osobowej stanowi bez wątpienia czynność, która musi być uznana za przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. W doktrynie przeważa pogląd, że kwestia ta nie może budzić żadnych wątpliwości. Uznaje się, że skoro za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności uważa się czynności o mniejszym gatunkowo znaczeniu dla spółki, likwidatorzy zaś muszą doprowadzić do tzw. upłynnienia majątku likwidowanej spółki, to inne sklasyfikowanie czynności likwidacyjnych jest nieuprawnione.

Rozwiązaniem, które może zostać wykorzystane do usunięcia swoistego pata, może być skorzystanie z art. 71 § 1. Zgodnie z tym „przepisem sąd rejestrowy – z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny – może ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników”. Jednak powodować to będzie zwłokę w rozpoczęciu nie tylko czynności likwidacyjnych sensu stricto, lecz także innych czynności, które są konieczne w postępowaniu likwidacyjnym, a nieraz wyprzedzają czynności likwidacyjne. To bowiem na wniosek wspólnika lub osoby mającej w tym interes prawny sąd może ustanowić likwidatorami jedynie niektórych ze wspólników. Nie powinno jednak być wątpliwości, że aczkolwiek przepis ten warunkuje możliwość skorzystania z niego „ważnymi powodami”, to w zakres tego pojęcia wchodzi każda z możliwych do pomyślenia sytuacji, która ma obiektywny charakter.

Wydaje się, że ustawodawca Kodeksu spółek handlowych nie dość konsekwentnie przyjmuje zasadę, iż likwidatorami spółki osobowej są jej wspólnicy. Na marginesie muszę dodać, że za działania Pana wspólnika jest Pan również odpowiedzialny jako wspólnik spółki jawnej, która nie ma osobowości prawnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Likwidacja spółki jawnej

Mamy zamiar zlikwidować spółkę jawną dwuosobową (wspólnik zajmie się inną pracą, ja chcę prowadzić dalej podobną firmę jako...

 

Ustalenie wartości udziału w spółce jawnej

Przeprowadzam podział majątku wspólnego. Moja żona prowadzi spółkę jawną ze wspólnikiem (każde z nich ma po 50% udziałów). Spółka została założona...

 

Zaległe składki ZUS wspólników spółki jawnej

Kilka lat temu założyliśmy ze wspólnikiem spółkę jawną. Ostatnie faktury, jakie spółka wystawiła, pochodzą sprzed roku. Wtedy też spółka zakończyła...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »