Prezes figurant w spółce z o.o., odpowiedzialność za zobowiązania

• Autor: Katarzyna Bereda

Kolega od kilku lat prowadzi firmę w formie spółki z o.o. Zaproponował mi objęcie funkcji prezesa zarządu, czyli faktycznie bycie figurantem, „długopisem” do podpisywania sprawozdań. Spółka ma kredyty, co powoduje, że nie może zakupić w leasingu pojazdów. Kolega wyjaśnia, że chce sprzedać stare, a po zmianie prezesa będzie mógł wziąć leasing na nowe auta. Z przedstawionych danych wynika, że spółka ma podpisane umowy na kilka lat do przodu, figuruje jako aktywna w KRS – wygląda na to, że interes idzie dobrze, ale nie sprawdziłem jej zadłużenia. Znalazłem jednak zapis sprzed roku na temat „rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 5d ust. 1 ustawy o KRS”. Czy to oznacza, że firma jest zlikwidowana? Jaki byłby zakres mojej odpowiedzialności jako prezesa za zobowiązania, gdyby spółka była nierentowna, miała długi itp.? Firmę nadal prowadziłby kolega, a ja otrzymywałbym małą wypłatę, czy warto ryzykować? I ostatnie pytanie – pracuję na etacie, czy mając umowę o pracę w jednej firmie, można być prezesem zarządu spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prezes figurant w spółce z o.o., odpowiedzialność za zobowiązania

Rozwiązanie spółki bez postępowania likwidacyjnego

Odpowiadając na Pana pytania, zacznę od ostatniego. Otóż nie ma przeciwwskazań w zakresie posiadania umowy o pracę oraz pełnienia funkcji członka zarządu. Przechodząc zaś do meritum, przeanalizujmy treść przepisu, który Pan przywołał. Zgodnie z treścią art. 25d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej „ustawa o KRS”):

„1. W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru.

2. Istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

3. Sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku ustalenia, że podmiot ten posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku gdy poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela.

4. Sąd rejestrowy ogłasza o rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, nie podlega opłacie.”

Artykuł 25d ustawy o KRS reguluje możliwe sposoby zakończenia postępowania o rozwiązanie podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z rejestru. Zatem niniejsza procedura dotyczy głównie podmiotów martwych, czyli spółek, które nadal widnieją w rejestrze, choć w rzeczywistości nie prowadzą już działalności.

O wszczęciu powyższego postępowania sąd zawiadamia podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, który ma zostać zlikwidowany. Jednocześnie sąd zobowiązuje spółkę do wykazania w ciągu 14 dni, czy posiada majątek oraz czy prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku braku odpowiedzi, a także braku organu podmiotu, sąd ogłasza wszczęcie uproszczonej likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warunkiem wykreślenia spółki z rejestru jest spełnienie dwóch przesłanek razem:

  • podmiot/spółka nie posiada żadnego zbywalnego majątku;
  • spółka/podmiot nie prowadzi już działalności.

Jeśli przesłanki te zostaną spełnione, następuje rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Być może spółka Pana kolegi została objęta takim postępowaniem, ale w trakcie postępowania sprawdzającego okazało się, że nie spełnia powyższych przesłanek i nie została wykreślona z Rejestru.

Aktualne informacje na temat postępowań upadłościowych może Pan znaleźć w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie codziennie aktualizowane są listy firm i konsumentów wnioskujących o upadłość, jak i restrukturyzację.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Solidarna odpowiedzialność członków zarządu za zadłużenie spółki

Jeżeli nie jest Pan pewny niniejszej spółki – tym bardziej, iż prowadzone było w jej zakresie powyższe postępowanie, co może świadczyć o braku stałego obrotu aktywami, proponuję dokładniej sprawdzić działalność i upewnić się, że chce Pan zostać członkiem zarządu, albowiem odpowiedzialność za zadłużenie spółki członków jest solidarna – w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Nie można niniejszej zasady wyłączyć. Zgodnie bowiem z treścią art. 299 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

„§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.”

Odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie spraw spółki

Zgodnie z opinią doktryny celem art. 299 K.s.h. jest ustanowienie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. jako swoistej sankcji cywilnoprawnej za nieprawidłowe prowadzenie spraw spółki, tzn. takie, które doprowadziło do niezaspokojenia się wierzyciela z majątku spółki ze względu na niemożliwość prowadzenia z niego skutecznej egzekucji. Sankcja ta jest konsekwencją faktu, iż w spółce kapitałowej wspólnicy w zasadzie wyłączeni są od zajmowania się bieżącymi sprawami spółki, których prowadzenie powierzone jest zarządowi. Każdy więc członek zarządu musi liczyć się z tym, iż w przypadku niewłaściwego zarządzenia spółką naraża się na odpowiedzialność z komentowanego przepisu. Ustanowienie tej odpowiedzialności leży przede wszystkim w interesie wierzycieli, ale także wspólników, bowiem powinna ona motywować zarządców do należytego dbania o interesy spółki (zob. M. Jagodziński, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 K.s.h. – rozważania de lege ferenda, PPH 2018, Nr 5, s. 44 i n.).

Bezspornie odpowiedzialność członków zarządu z art. 299 § 1 K.s.h. jest odpowiedzialnością osobistą, subsydiarną wobec spółki, tzn. zależną od bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Jednocześnie odpowiedzialność ta nie jest ograniczona kwotowo. Jest to w dodatku odpowiedzialność bezwzględna w tym sensie, że nie może być wyłączona na podstawie porozumienia wspólników (tak: wyrok SA w Białymstoku z 03.04.2015 r., I ACa 886/14, Legalis). Jest to w dodatku odpowiedzialność bezwzględna w tym sensie, że nie może być wyłączona na podstawie porozumienia wspólników (tak: wyrok SA w Białymstoku z 03.04.2015 r., I ACa 886/14, Legalis).

Z uwagi na powyższe, wszelkie porozumienia między Panem a kolegą w zakresie odpowiedzialności z tytułu art. 299 K.s.h. będą bezskuteczne. Proponuję więc przemyśleć decyzję i przejrzeć wszelką dokumentację oraz poznać prowadzoną przez spółkę działalność.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »