Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na zlecenie współwłaściciela spółki

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-04-11

Jestem współwłaścicielem spółki z o.o. Mam 50% udziału. Jestem wiceprezesem – wspólnik prezesem zarządu. Nie jestem zatrudniony w spółce. Nie odprowadzam więc żadnych składek. Dodatkowo pracuję na umowę o pracę w innej firmie. Czy mogę wykonywać pracę na umowę zlecenie na rzecz innego podmiotu (działalności jednoosobowej mojego ojca) niż firma, w której pracuję na umowę o pracę? Czy taka umowa będzie ozusowana najniższą składką?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie powszechne jest wykonywanie przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy dodatkowej umowy cywilnoprawnej. Zasady opłacania od niej składek zależą od tego, z kim jest zawierana. Jeśli z własnym pracodawcą, to od takiej umowy-zlecenia lub innej o świadczenie usług czy o dzieło trzeba opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Takiego zleceniobiorcę czy przyjmującego zamówienie na wykonanie dzieła przepisy ubezpieczeniowe uznają za pracownika. Zatem pracodawca w takiej sytuacji musi zsumować przychód z obu umów i naliczyć składki. Pracownik finansuje z własnych środków połowę składki emerytalnej, czyli 9,76%, część składki rentowej – 1,5%, całą chorobową – 2,45% i zdrowotną – 9%. Jest to zatem dla obu stron umowy droga forma zarobkowania.

Przepisy zakładają preferencję w stosunku do umowy-zlecenia. Pracownik otrzymuje z tytułu umowy o pracę pensję równą wartości wynagrodzenia minimalnego. To zwalnia z obowiązku zapłaty składek ubezpieczenia społecznego z innych tytułów, czyli np. umowy zlecenie czy prowadzonej działalności gospodarczej.

Pracownik taki będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę. Po zgłoszeniu zleceniodawcy na stosownym oświadczeniu faktu zatrudnienia w innej firmie (za wynagrodzeniem co najmniej minimalnym), z tytułu umowy-zlecenia nie będą opłacane składki społeczne, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składki ubezpieczenia społecznego z umowy zlecenie, w trakcie trwania umowy o pracę mogą być opłacane na zasadzie dobrowolności.

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy z danego tytułu ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dobrowolne, to pracownik nie ma możliwości opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe. W razie choroby nie można zatem otrzymać zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczeń.

W przypadku podpisania umowy zlecenia opłacanie składek zależy od wysokości pensji pracownika. Jeśli bowiem podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu (w 2015 roku 1750 zł, a dla pracownika w pierwszym roku pracy – 1400 zł), to od umowy zlecenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Obowiązkowa jest wówczas tylko składka zdrowotna.

Z takiej zasady wynika, że dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przepisy gwarantują wypłatę co najmniej minimalnego wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne ze zlecenia będą dobrowolne. Aby tak było w przypadku pracujących na część etatu, ich umowa musi przewidywać wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej minimalnemu.

Zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego to taki stan faktyczny, w którym jedna osoba wykonuje różne działalności, od których należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Zleceniobiorca może jednocześnie pozostawać w stosunku pracy, wykonywać drugą umowę zlecenie, prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, być rolnikiem, duchownym. Ustawodawca wprowadza w tej dziedzinie szczególne regulacje.

Ubezpieczenie społeczne z dodatkowych tytułów, w tym umowy zlecenia, w przypadku pracownika, który ze stosunku pracy otrzymuje wyższe wynagrodzenie za pracę niż wynagrodzenie minimalne określone przepisami prawa, jest zawsze dobrowolne. Podobnie pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu, o ile ma zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, nie ma obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów niż umowa o pracę. W sytuacji, gdy pracownik pozostaje w co najmniej dwóch stosunkach pracy, sumuje się ich podstawy wymiaru składek – jeżeli są one równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie, ubezpieczenie społecznego z umowy zlecenia nie jest obowiązkowe, a dobrowolne.

Należy wskazać, że od 2016 roku weszły w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów-zleceń, nad którymi pracował rząd.

W przypadku, gdy dana osoba pracuje jednocześnie w kilku miejscach, na podstawie różnych form zatrudnienia, mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczenia. Aby zaistniało to zjawisko, formy wykonywania pracy muszą stanowić tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń właśnie w przypadku omawianego zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Od 1 stycznia 2016 r. osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, tj. praca nakładcza, zlecenie, działalność gospodarcza, funkcja posła w Parlamencie Europejskim oraz duchownego, objęta będzie obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Ma ona również prawo, na swój wniosek, zostać objęta ubezpieczeniami także z pozostałych tytułów. Może również, jak wcześniej, wybrać wszystkie tytuły, tylko niektóre lub je zmienić.

Do tej pory zleceniobiorcy z racji tego, że mogli wybrać tytuł ubezpieczenia, wybierali najniższą podstawę i płacili niewielkie składki ZUS. Po zmianach osoby wymienione wyżej, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniające warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, podlegać będą ubezpieczeniom również z innych tytułów.

Podsumowując, może Pan być zatrudniony na umowę o pracę i umowę-zlecenie jednocześnie. Zasady wymiaru składek zostały wskazane powyżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wpis w KRS po nadaniu numerów REGON i NIP dla spółki z o.o.

Czy jest obowiązek dokonania aktualizacji w KRS w przypadku nowej spółki z o.o. po otrzymaniu REGON-u i NIP-u, jeżeli za pośrednictwem KRS...

 

Wykreślenie spółki z o.o. z KRS

Czy spółka z o.o., wpisana do KRS w 2005 r., która nie podjęła działalności gospodarczej i posiada od tego roku status martwego bytu prawnego,...

 

Przeniesienie własności działki do spółki z o.o.

Mam działkę – jako majątek małżeński wspólny. Kupiliśmy ją z żoną ponad 5 lat temu i chcę pobudować tam segmenty mieszkaniowe na...

 

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. sprzeczna z interesem udziałowca

Umowa spółki z o.o. przewiduje zgodę zgromadzenia na jej sprzedaż. Jestem 50% udziałowcem tej spółki. Spółka sprzedała należącą do niej...

 

Sprzedaż spółki z długami

W 2005 r. przestałam prowadzić spółkę z o.o. Zatrudniałam kilka osób, pozostały długi, także w ZUS-ie. W 2007 r. sprzedałam spółkę...

 

Bezpieczeństwo finansowe wspólników – spółka z o.o. czy spółka cywilna?

Planujemy utworzenie dwuosobowej spółki (po 50% udziałów): ja jestem bardziej przychylny spółce cywilnej, kolega wolałby spółce z o.o. Głównie...

 

Wypłaty dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o.

Szukam informacji o formach wypłat dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o. Czy da się uniknąć składek na ZUS?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »