Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwanie członka zarządu spółki z o.o.

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-08-07

Spółka z o.o. wzięła kredyt na rozwinięcie działalności w 2013 r., ale po roku przestała go spłacać. Jako wspólnik spółki zostałem poręczycielem tego kredytu, spłacam go w całości za spółkę. Spółka nie reagowała na wezwania do zapłaty, więc skierowałem sprawę do sądu i otrzymałem sądowy nakaz zapłaty należności (na razie sumy rat za okres 8 miesięcy). Czy będę mógł pozwać członków zarządu do uregulowania należności z ich własnego majątku, jeśli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna? A co jeśli członek zarządu dowie się, że jest na spółkę nakaz zapłaty, i ogłosi np. dzisiaj upadłość spółki? Czy uniknie swoich dotychczasowych zobowiązań i dalszych, do końca spłaty kredytu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady za zobowiązania spółki z o.o. odpowiedzialność ponosi sama spółka całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania jest subsydiarna, co w praktyce oznacza, iż wierzyciel spółki może dochodzić swych należności od członków zarządu tylko wówczas, jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Należy również dodać, że w takim wypadku członek zarządu spółki poniesie odpowiedzialność pod warunkiem, że zobowiązanie spółki istniało w czasie sprawowania przez niego funkcji członka zarządu, o czym będzie szerzej mowa poniżej.

Tym samym członek zarządu poniesie odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli spełnione są przynajmniej niżej wymienione warunki:

  1. wierzyciel nie może zaspokoić się z majątku spółki,
  2. dochodzone od spółki zobowiązanie istniało w czasie, gdy był on członkiem zarządu.

Jeśli chodzi o bezskuteczność egzekucji wobec spółki, to sprawa wygląda następująco.

Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Ciężar udowodnienie, iż egzekucja prowadzona przeciwko spółce jest bezskuteczna ciąży na wierzycielu. Wierzyciel, by skierować pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu musi więc wykazać bezskuteczność egzekucji z majątku spółki za pomocą odpowiednich środków dowodowych, np. przekładając postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Kolejną przesłankę odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania stanowi istnienie zobowiązania w czasie jego kadencji.

Do odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. może zostać pociągnięty członek jej zarządu, jeśli niezaspokojone przez spółkę zobowiązanie istniało w czasie sprawowania przez niego funkcji członka zarządu.

Przy czym dla odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. nie ma znaczenia, kiedy dane zobowiązanie stało się wymagalne. Przyjmuje się bowiem, iż odpowiedzialnością członka zarządu objęte są wszystkie zobowiązania spółki, które powstały w czasie sprawowania przez niego funkcji, mimo że stały się wymagalne dopiero po wygaśnięciu jego mandatu (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 lutego 2008 r. III CZP 143/07).

Zobowiązanie staje się wymagalny, gdy wierzyciel ma możliwość żądania wykonania świadczenia na drodze sądowej. Tym samym od chwili wymagalności roszczenia należy odróżniać chwilę powstania zobowiązania, gdyż nie zawsze chwile te są tożsame.

Przykładowo, jeśli wierzyciel w dniu 1 października 2014 r. wystawił fakturę, którą należało zapłacić do dnia 15 października 2014 r., to roszczenie staje się wymagalne w dniu 16 października 2014 r. (w tym dniu wierzyciel może skierować pozew do sądu, jeśli dłużnik do 15 października włącznie nie zapłaci faktury).

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki jest osobista i solidarna.

Odpowiedzialność osobista oznacza, że wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego członka zarządu, jego wynagrodzenia za pracę i dochodów osiąganych z innej działalności zarobkowej oraz do wynagrodzenia z praw autorskich, praw twórcy i innych praw pokrewnych.

Solidarność odpowiedzialności polega natomiast na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, tylko od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Solidarność odpowiedzialności trwa aż do spłacenia długu w całości.

Nadto należy mieć na uwadze, iż ustawodawca przyznał członkom zarządu spółki z o.o. możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeśli wykaże przynajmniej jedną z trzech niżej wymienionych okoliczności. Po pierwsze, jeżeli pozwany członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości. Wyróżniamy dwie podstawy ogłoszenia upadłości spółki (wystarczy, że zajdzie jedna z postaw):

niewypłacalność spółki, która zachodzi, gdy spółka nie wykonuje swoich wymaganych zobowiązań,

gdy zobowiązania spółki przekroczą wartość majątku spółki, niezależnie od tego, czy na bieżąco wykonuje ona swoje zobowiązania.

„Czas właściwy” to czas, w jakim spółka, nie będąc w stanie realizować zobowiązań względem wierzycieli, winna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby w ten sposób chronić zagrożone interesy wszystkich bez wyjątku wierzycieli.

Członkowie zarządu mają obowiązek, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa ogłoszenia upadłości, zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości (nie ma znaczenia, który z członków zarządu złoży przedmiotowy wniosek).

Po drugie, jeśli wykaże, że choć nie doszło we właściwym czasie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to nie miało to miejsca z jego winy. Powody mogą być różnorakie, np. dłuższa nieobecność członka zarządu obejmująca czas, w którym odpowiedni wniosek miał być złożony (np. choroba, pobyt w szpitalu), wewnętrzny podział zadań poszczególnych członków zarządu, podstępne wprowadzenie w błąd co do danych o wynikach finansowych spółki.

Po trzecie, jeśli wykaże, że choć nie doszło we właściwym czasie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to wierzyciel nie poniósł z tego tytułu szkody.

Nadto pamiętać o następujących poglądach orzecznictwa:

„Prezes spółki nie musi spłacać za nią długu, choć spóźnił się ze zgłoszeniem upadłości, jeżeli zgłoszenie upadłości miesiąc później nie miało wpływu na wypłacalność spółki i szanse na odzyskanie długu” (stanowisko takie zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 127/2006).

„Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, gdy wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia ze względu na niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, choć egzekucja była możliwa” (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 2004 r., sygn. akt III CK 107/03).

Odnosząc powyższe do treści Pana pytania, należy stwierdzić, iż w przypadku gdy egzekucja przeciwko przedmiotowej spółce okaże się bezskuteczna, to wówczas będzie mógł Pan podjąć próbę pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu tej spółki poprzez skierowanie przeciwko nim odrębnego pozwu o zapłatę. Pozwać należy tych członków zarządu, którzy pełnili tę funkcję w czasie zaciągania przez spółkę wspomnianego kredytu. W razie uwzględnienia Pana powództwa egzekucję będzie Pan mógł prowadzić z majątku prywatnego pozwanych członków zarządu, co zostało szerzej wyjaśnione już wyżej.

Powodzenie Pana powództwa zależy od tego, czy pozwanym członkom zarządu spółki uda się udowodnić okoliczności wyłączające ich odpowiedzialność.

Jeśli członek zarządu spółki dopiero teraz złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, to taki wniosek należy uznać za spóźniony, skoro spółka nie była w stanie spłacić swych zobowiązań już w marcu 2014 r. Tym samym aktualnie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie wyłączy odpowiedzialności członka zarządu spółki za jej zobowiązania, chyba że uda mu się wykazać przynajmniej jedną z dwóch pozostałych okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Rachunek bankowy spółki cywilnej przekształcanej w spółkę z o.o.

Spółka cywilna została przekształcona w spółkę z o.o. Wspólnicy spółki z o.o. dokonali wypłat na swoje prywatne konta z konta...

 

Sprzedaż spółki z o.o. z kredytem w trakcie kontroli UKS

Pytanie dotyczy sprzedaży spółki z o.o., mamy potencjalnego kupca. W spółce jest jeden wspólnik jednocześnie prezes zarządu. Wątpliwości budzi...

 

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Jestem właścicielem udziałów w spółce z o.o. i wspólnikiem. Kilka lat temu zmarła moja żona, która nie była wspólnikiem. Jedynymi...

 

Zmiana zarządu spółki a pełnomocnictwo

Pracuję w spółce z o.o. i posiadam pełnomocnictwa do załatwienia pewnych spraw np. w US czy ZUS, w kontaktach z bankami. Spółka...

 

Kto może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki?

Spółka z o.o. mająca dwóch wspólników chce podpisać umowę o pracę z jednym z nich. Nie została powołana rada nadzorcza. Kto może...

 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika, żona pracuje na etacie. Chciałbym obniżyć koszty ZUS, zakładając spółkę z o.o....

 

Umorzenie udziałów nabytych przez spółkę z o.o. od swojego wspólnika

W wyniku umorzenia udziałów wspólnika, który wystąpił ze spółki z o.o. (umorzenie było z zysku), suma wartości nominalnych pozostałych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »