Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbycie się spółki z o.o.

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-03-17

Posiadam 1-osobową spółkę z o.o., chciałbym zbyć 100% udziałów. Spółka przez około 1 rok czasu nie prowadziła jakiejkolwiek działalności, wszystkie deklaracje do urzędu skarbowego były zerowe. Nie wiem, jakie zaległości są w ZUS-ie, bo nic nie opłacałem. Czy po pozbyciu się spółki te długi przejdą na nowego właściciela? Jak zbyć spółkę szybko i prawidłowo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych winien Pan był uiszczać co miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne – jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 6 ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

W myśl art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy  za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się bowiem m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto na podstawie art. 11 ust 2 ustawy podlegał Pan dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Z racji zaś podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegał Pan również obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła dla Pana zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Z kolei podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ww. ograniczenia (trzydziestokrotności).

Ma Pan zatem sporą zaległość do zapłaty w ZUS-ie – od tych zaległości dodatkowo naliczane są odsetki. Zgodnie z art. 23 ustawy od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W tej sytuacji najprościej byłoby, jeśli by Pan po prostu zaległe składki zapłacił wraz z odsetkami. Jednakże ustawa przewiduje pewne udogodnienia dla zalegających ze składkami płatników – z których warto skorzystać.

Zgodnie z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS może (zwrot „może” oznacza, że zależy to od uznania ZUS-u - tzw. uznanie administracyjne) na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy, którą płatnik zawiera z przedstawicielem właściwej dla niego jednostki terenowej ZUS. Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej ZUS-u - www.zus.pl. Są one umieszczone w zakładce ulgi/umorzenia/pomoc publiczna.

Wśród tych załączników wymienić trzeba oświadczenie o stanie majątkowym, zeznanie podatkowe, czy oświadczenie o korzystaniu wcześniej z pomocy publicznej de minimis (m.in. dotacje, umorzenia i odroczenia zastosowane wcześniej). We wniosku można zaproponować stawki rat i terminy płatności albo zasady odroczenia płatności - jednak pamiętać należy że decyzję podejmuje ZUS, który może też zmodyfikować przedłożoną propozycję. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Płatnik–dłużnik zobowiązany jest jedynie do zapłaty wówczas tzw. opłaty prolongacyjnej odpowiadającej 50% odsetek. Jeżeli mimo zastosowania ww. udogodnień dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez ZUS rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

Nieuiszczenie zaległych składek dobrowolnie naraża Pana na odpowiedzialność karno-administracyjną (sankcja grzywny do 5000 zł – art. 98 ustawy), może się Pan liczyć również z możliwością egzekucji z Pana majątku osobistego.

Odnośnie zbycia udziałów – regulację tego zagadnienia znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych . W tym celu musi Pan wziąć ze sobą umowę spółki, dowód osobisty i udać się wraz z przyszłym nabywcą (lub nabywcami) udziałów do kancelarii notarialnej w celu zawarcia umowy zbycia - która to umowa musi być zawarta w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Z chwilą zawarcia umowy zbycia wszystkich udziałów przestaje Pan być wspólnikiem.

Fakt ten jednak należy w ciągu 7 dni ujawnić w Rejestrze przedsiębiorców KRS – w sądzie rejestrowym. Zobowiązanym do tego jest Zarząd spółki. Należy zatem wypełnić urzędowe formularze KRS-Z3 i KRS-ZE (dostępne w Internecie na stronach Min. Sprawiedliwości – http://ms.gov.pl) oraz opłacić wniosek w kasie sądu lub przelewem na kwotę 350 zł – tytułem opłaty sądowej za wniosek oraz za ogłoszenie w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń spółki. Dowód wpłaty winien być załącznikiem do wniosku.

Do wniosku musi być dołączony również jeden egzemplarz umowy zbycia udziałów oraz lista wspólników spółki podpisana przez wszystkich członków zarządu spółki zawierająca dane o imionach i nazwiskach, adresach oraz liczbie i wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Sprzedaż udziałów spółki z.o.o. - określenie wartości udziałów, podatki

Zdarzenie ma mieć miejsce w przyszłości. Spółka z o.o. jest jedynym wspólnikiem udziałów w innym podmiocie prawnym, spółce z o.o. 100%...

 

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jaki mam zapłacić podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.? Udziały w sp. z o.o. mieliśmy wraz z żoną po 50%. Oboje te...

 

Jak wystąpić ze spółki z o.o. wbrew wspólnikowi?

Jestem wspólnikiem i prezesem zarządu spółki z o.o., w której mam 50% udziałów. Chcę wystąpić ze spółki, ale wspólnik się temu...

 

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi

Jestem prezesem spółki z o.o. z zarządem jednoosobowym, posiadam też w niej udziały oraz jestem zatrudniony. Spółka pod moim zarządem...

 

Dywidenda wypłacana wspólnikowi - zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

Występuje taki oto schemat działania: osoba prawna A, działająca w formie spółki z o.o., jest udziałowcem w innej osobie prawnej B (także...

 

Zawieranie umów w spółce z o.o.

Prosimy o poradę w kwestii zawierania umów w spółce z o.o. Istnieje spółka z o.o., ma około 15 udziałowców, z czego jeden...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »