Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Portal internetowy a zarejestrowanie działalności

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-18

Zakładam portal internetowy – serwis ogłoszeniowy i chciałbym wiedzieć, jak będę musiał rozliczać się z fiskusem. Czy muszę od razu zarejestrować działalność gospodarczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należałoby się zastanowić, czy planowana działalność spełnia kryteria działalności gospodarczej na gruncie podatku PIT. Już na wstępie muszę zaznaczyć, że na gruncie przepisów podatkowych wcale nie trzeba rejestrować firmy w urzędzie, aby urząd skarbowy uznał, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą.

W tym zakresie należy odnieść się do brzmienia art. 5a pkt 6 ustawy PIT, gdzie wskazano, że poprzez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Analizując ten przepis, stwierdzić należy, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia jedynie w przypadku spełnienia wszystkich opisanych przesłanek. Jak widać, warunkiem uznania, że dochodzi do wykonywania działalności gospodarczej, wcale nie jest fakt oficjalnego zarejestrowania firmy w urzędzie.

Pierwszym warunkiem działalności gospodarczej jest, aby była to działalność zarobkowa. W tym kontekście warto wskazać na wyrok NSA z 09.03.2016r., sygn. akt II FSK 1423/14, gdzie sąd orzekł:

„O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia. Sam zamiar podatnika osiągnięcia zysku w związku z przeprowadzanymi przez niego transakcjami (czynnościami), nie przesądza jednak w sposób wyłączny o przypisaniu uzyskanego z tych operacji przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.”

Warto również zwrócić uwagę na treść wyroku WSA w Bydgoszczy z 19.09.2017r., sygn. akt I Sa/Bd 710/17:

„(…) zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest osiągnięcie zysku. Zysk z kolei powinno się definiować jako nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Należy też liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli z poniesieniem straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia. Z drugiej jednak strony, sam zamiar podatnika osiągnięcia zysku w związku z przeprowadzanymi przez niego transakcjami (czynnościami), nie przesądza w sposób wyłączny o przypisaniu uzyskanego z tych operacji przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f, bez jednoczesnego spełnienia pozostałych przesłanek z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.”

Kolejnymi niezbędnymi elementami działalności gospodarczej jest jej zorganizowanie oraz ciągłość. Również w tym zakresie ustawa PIT nie wyjaśnia, co należy poprzez te pojęcia rozumieć. W konsekwencji zasadne jest ponowne odniesienie się do dostępnego orzecznictwa. W wyroku NSA z 25.01.2018r., sygn. akt II FSK 3525/15 czytamy:

„Na pojęcie »zorganizowanie« w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i w fazie realizacyjnej.

Przez »ciągłość« działań należy rozumieć stałość (trwałość) ich wykonywania, powtarzalność, regularność i stabilność.”

Wobec tego rozważyć należy, w jakim zakresie będzie prowadzony Pana portal. Jeżeli będzie to działalność nastawiona na zysk, prowadzona w sposób systematyczny, ciągły i zorganizowany, czyli ukierunkowana na stałe poszukiwanie klientów, opierające się na działaniach marketingowych i reklamowych, o charakterze profesjonalnym, to dochód uzyskany z tego typu portalu będzie uznany za dochód z działalności gospodarczej, co rodzi konieczność zarejestrowania się jako przedsiębiorca.

Warto nadmienić, że od 30 kwietnia tego roku* do polskiego porządku prawnego wprowadzono możliwość prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy. Jest to tzw. działalność nierejestrowana – nie jest to działalność gospodarcza (kwalifikuje się ją do innego źródła przychodu). W rezultacie jeżeli zakres, skala oraz rodzaj planowanej działalności w postaci portalu ogłoszeniowego nie będzie miał cechy zorganizowania oraz ciągłości i nie będzie miał charakteru profesjonalnego, to należy uznać, że nie jest to działalność gospodarcza i można skorzystać z formy działalności nierejestrowanej.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców – nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 1050 zł), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził Pan działalności gospodarczej, to może Pan prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie prowadzenia portalu ogłoszeniowego pod warunkiem, że miesięczny przychód z tego tytułu nie przekroczy 1050 zł. Do limitu brane są pod uwagę kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo korzystne ponieważ osoba fizyczna:

  • nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS
  • nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
  • nie musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości.

Tak naprawdę, jedynym obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży (aby monitorować, czy limit 1050 zł nie został w którymś miesiącu przekroczony). Zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy PIT – przychód z działalność nierejestrowanej zaliczany jest do tzw. „innych źródeł”. Nie jest to zatem dochód z działalności gospodarczej. W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%) i wykazywane z pozostałymi dochodami (czyli w tym przypadku z dochodami z umowy o pracę) w zeznaniu rocznym PIT-36. Dochód roczny należy wykazać w części D.1 wiersz nr 9 „Inne źródła” w zeznaniu PIT-36. Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Tak jak już wskazałem, w przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (choć dobrowolnie można je wpłacać), co oznacza, że dochód z działalności nierejestrowanej jest rozliczany tylko raz do roku w zeznaniu PIT-36. Co ciekawe, w ramach rozliczania dochodów z działalność nierejestrowanej można uwzględniać koszty podatkowe w wysokości rzeczywiście poniesionej.

* Opis sprawy z września 2018 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »