Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Portal internetowy a zarejestrowanie działalności

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-18

Zakładam portal internetowy – serwis ogłoszeniowy i chciałbym wiedzieć, jak będę musiał rozliczać się z fiskusem. Czy muszę od razu zarejestrować działalność gospodarczą?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

Przede wszystkim należałoby się zastanowić, czy planowana działalność spełnia kryteria działalności gospodarczej na gruncie podatku PIT. Już na wstępie muszę zaznaczyć, że na gruncie przepisów podatkowych wcale nie trzeba rejestrować firmy w urzędzie, aby urząd skarbowy uznał, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W tym zakresie należy odnieść się do brzmienia art. 5a pkt 6 ustawy PIT, gdzie wskazano, że poprzez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Analizując ten przepis, stwierdzić należy, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia jedynie w przypadku spełnienia wszystkich opisanych przesłanek. Jak widać, warunkiem uznania, że dochodzi do wykonywania działalności gospodarczej, wcale nie jest fakt oficjalnego zarejestrowania firmy w urzędzie.

Pierwszym warunkiem działalności gospodarczej jest, aby była to działalność zarobkowa. W tym kontekście warto wskazać na wyrok NSA z 09.03.2016r., sygn. akt II FSK 1423/14, gdzie sąd orzekł:

„O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia. Sam zamiar podatnika osiągnięcia zysku w związku z przeprowadzanymi przez niego transakcjami (czynnościami), nie przesądza jednak w sposób wyłączny o przypisaniu uzyskanego z tych operacji przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.”

Warto również zwrócić uwagę na treść wyroku WSA w Bydgoszczy z 19.09.2017r., sygn. akt I Sa/Bd 710/17:

„(…) zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest osiągnięcie zysku. Zysk z kolei powinno się definiować jako nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Należy też liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli z poniesieniem straty. Tym samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia. Z drugiej jednak strony, sam zamiar podatnika osiągnięcia zysku w związku z przeprowadzanymi przez niego transakcjami (czynnościami), nie przesądza w sposób wyłączny o przypisaniu uzyskanego z tych operacji przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f, bez jednoczesnego spełnienia pozostałych przesłanek z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.”

Kolejnymi niezbędnymi elementami działalności gospodarczej jest jej zorganizowanie oraz ciągłość. Również w tym zakresie ustawa PIT nie wyjaśnia, co należy poprzez te pojęcia rozumieć. W konsekwencji zasadne jest ponowne odniesienie się do dostępnego orzecznictwa. W wyroku NSA z 25.01.2018r., sygn. akt II FSK 3525/15 czytamy:

„Na pojęcie »zorganizowanie« w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. składa się zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. fazie przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i w fazie realizacyjnej.

Przez »ciągłość« działań należy rozumieć stałość (trwałość) ich wykonywania, powtarzalność, regularność i stabilność.”

Wobec tego rozważyć należy, w jakim zakresie będzie prowadzony Pana portal. Jeżeli będzie to działalność nastawiona na zysk, prowadzona w sposób systematyczny, ciągły i zorganizowany, czyli ukierunkowana na stałe poszukiwanie klientów, opierające się na działaniach marketingowych i reklamowych, o charakterze profesjonalnym, to dochód uzyskany z tego typu portalu będzie uznany za dochód z działalności gospodarczej, co rodzi konieczność zarejestrowania się jako przedsiębiorca.

Warto nadmienić, że od 30 kwietnia tego roku* do polskiego porządku prawnego wprowadzono możliwość prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy. Jest to tzw. działalność nierejestrowana – nie jest to działalność gospodarcza (kwalifikuje się ją do innego źródła przychodu). W rezultacie jeżeli zakres, skala oraz rodzaj planowanej działalności w postaci portalu ogłoszeniowego nie będzie miał cechy zorganizowania oraz ciągłości i nie będzie miał charakteru profesjonalnego, to należy uznać, że nie jest to działalność gospodarcza i można skorzystać z formy działalności nierejestrowanej.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców – nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 1050 zł), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził Pan działalności gospodarczej, to może Pan prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie prowadzenia portalu ogłoszeniowego pod warunkiem, że miesięczny przychód z tego tytułu nie przekroczy 1050 zł. Do limitu brane są pod uwagę kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo korzystne ponieważ osoba fizyczna:

  • nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS
  • nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
  • nie musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości.

Tak naprawdę, jedynym obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży (aby monitorować, czy limit 1050 zł nie został w którymś miesiącu przekroczony). Zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy PIT – przychód z działalność nierejestrowanej zaliczany jest do tzw. „innych źródeł”. Nie jest to zatem dochód z działalności gospodarczej. W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%) i wykazywane z pozostałymi dochodami (czyli w tym przypadku z dochodami z umowy o pracę) w zeznaniu rocznym PIT-36. Dochód roczny należy wykazać w części D.1 wiersz nr 9 „Inne źródła” w zeznaniu PIT-36. Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Tak jak już wskazałem, w przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (choć dobrowolnie można je wpłacać), co oznacza, że dochód z działalności nierejestrowanej jest rozliczany tylko raz do roku w zeznaniu PIT-36. Co ciekawe, w ramach rozliczania dochodów z działalność nierejestrowanej można uwzględniać koszty podatkowe w wysokości rzeczywiście poniesionej.

* Opis sprawy z września 2018 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieodpłatna umowa-zlecenie

Chciałabym zatrudnić zięcia na nieodpłatną umowę-zlecenie w mojej firmie (byłby kierowcą, czas nienormowany i w zależności od potrzeb). Nie...

Jak skorzystać z ulgi w składkach na 24 miesiące (2 lata)?

Żona od ponad roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest aktualnie jeszcze na „małym ZUS-ie\". Ja rozwiązałem aktualnie swoją...

Prowadzenie szkoły językowej w mieszkaniu

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – szkołę językowa. Chciałabym zakupić na rynku pierwotnym mieszkanie na parterze. Chciałabym...

Czy mogę handlować na Allegro, nie zakładając firmy?

Działam od kilku lat w sieciach afiliacyjnych (jestem wydawcą) i rozliczam się na zasadzie ryczałtu ewidencjowanego stawką 8,5%, do tego posiadam...

Zakup mieszkania na firmę - pułapki i ograniczenia

Rozważam zakup spółdzielczego mieszkania na firmę (jest to jednoosobowa działalność). Jakie są pułapki i ograniczenia lub potencjalne negatywne...

Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

Jestem przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (CEIDG), chciałbym na podstawie ustawy zapewnić za życia zachowanie warunków ciągłości funkcjonowania...

Możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

Kilka lat temu prowadziłam działalność gospodarczą i nie płaciłam składek ZUS. Potem zamknęłam działalność i podpisałam układ ratalny jako...

Praca zdalna dla angielskiej firmy

Żona pracuje zdalnie dla firmy angielskiej, która nie ma przedstawicielstwa ani oddziału w Polsce. Jej praca polega na zdalnym dzwonieniu przez telefon...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}