Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Połączenie spółek - jak to najlepiej zrobić?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-05

Posiadamy dwie spółki – spółkę cywilną i spółkę z o.o. Chcemy je połączyć i dlatego obecnie przekształcamy spółkę cywilną w jawną, aby w następnym kroku przeprowadzić połączenie spółek. Jak to najlepiej zrobić ze względów podatkowych? Chcielibyśmy pozostać na księdze przychodów i rozchodów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pani pytanie w pierwszej kolejności należy przeanalizować zagadnienie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

Otóż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) takie działanie jest jak najbardziej możliwe, gdy zadecydują o tym jednomyślnie wspólnicy spółki cywilnej. Pierwszym wymaganym elementem jest dostosowanie istniejącej umowy do wymogów jakie stawia przed umową spółki jawnej K.s.h. Umowa spółki jawnej musi wskazywać elementy wymienione w art. 25 K.s.h. Następnie należy ustalić wkład nowopowstałej spółki jawnej. Wkładem tym będzie dotychczasowy wspólny majątek wspólników spółki cywilnej. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. NIP oraz REGON spółki cywilnej przejdzie na spółkę jawną. Nie jest konieczna także ponowna rejestracja dla celów VAT. Z chwilą wpisu do KRS spółka cywilna stanie się spółką jawną.

Spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Spółka jawna stanie się właścicielem ruchomości i nieruchomości dotychczasowej wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych, a tylko poprzez zgłoszenie do odpowiednich rejestrów, ksiąg wieczystych. Spółka jawna, tak samo jak spółka cywilna, nie jest podatnikiem podatku dochodowego (każdy ze wspólników płaci podatek dochodowy od dochodów osiągniętych). Spółka jawna jest odrębnym podatnikiem VAT.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych i otwierania ich na nowo dla nowej spółki. Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki cywilnej będzie kontynuowała ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast samo przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną jest neutralne podatkowo i nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Na gruncie podatku od czynności prawnych przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną wywoła skutki, jeżeli w wyniku przekształcenia zwiększy się dotychczasowy majątek spółki. Wówczas zmiana umowy spółki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a stawka będzie wynosić 0,5%. Podstawę opodatkowania stanowi w takim wypadku wartość wkładów spółki jawnej w wyniku przekształcenia, pomniejszona o opłaty poniesione w związku z rejestracją spółki w KRS oraz o koszty notarialne poniesione przy sporządzaniu aneksu do umowy spółki cywilnej lub nowej umowy spółki jawnej. Podatkowi temu nie podlega jednak ta część wkładu, która przed przekształceniem została już opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W dalszej kolejności planowane jest połączenie spółki jawnej ze spółką z o.o. Nie wskazała Pani jaką formę ostateczną ma przybrać spółka, więc przeanalizuję dwa możliwe przypadki.

1. Przystąpienie spółki z o.o. do spółki jawnej

Należy zaznaczyć, że skoro spółka z o.o. posiada osobowość prawną to może stać się wspólnikiem spółki jawnej. Przystąpienie spółki z o.o. do spółki jawnej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Oznacza to, że samo wniesienie wkładu niepieniężnego nie spowoduje, ani na moment jego wniesienia, ani w przyszłości powstania po stronie wnoszącego wkład przychodu opodatkowanego podatkiem CIT.

Przychodem spółki z o.o. nie jest również wartość nominalna otrzymanych udziałów w spółce osobowej, z uwagi na to, iż nie znajdzie w tym przypadku zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, bowiem dotyczy on wyłącznie spółek kapitałowych, nie zaś osobowych.

2. Wniesienie spółki jawnej jako przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Jeżeli finalnym efektem przeprowadzonej transformacji ma być spółka z o.o. najlepszym rozwiązaniem będzie wniesienie spółki jawnej jako przedsiębiorstwa do spółki z o.o., w zamian za co wspólnicy obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w wysokości odpowiadającej wartości wniesionego aportu (przedsiębiorstwa).

W momencie wniesienia prowadzonego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. i objęcia w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, po stronie wspólników spółki jawnej, wystąpi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie jednak przychodem zwolnionym z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy. W związku z powyższymi okolicznościami na dzień wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. , u wspólników spółki jawnej, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno powstała spółka z o.o., jak i spółka jawna, w której udziałowcem będzie spółka z o.o. musi obligatoryjnie prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 tejże ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »