Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział kompetencji między dyrektorem a zarządem w przedszkolu prowadzone przez spółdzielnię socjalną

• Autor: Katarzyna Nosal

Dwie fundacje założyły spółdzielnię socjalną osób prawnych, która prowadzi niepubliczną placówkę oświatową – przedszkole. Zarząd spółdzielni jest dwuosobowy, ja jestem prezesem i jest jeszcze zastępca. Dyrektor przedszkola „reprezentuje placówkę na zewnątrz” i „kieruje pracą placówki” w myśl przepisów Prawa oświatowego. W ostatnim czasie dyrektor wraz z moim zastępcą rozpoczęli samodzielnie podejmować decyzje bez konsultacji ze mną. Nie jest to zgodne z Prawem spółdzielczym ani ze statutem spółdzielni socjalnej, która jest organem prowadzącym przedszkole. W związku z tym mam pytania: Czy dyrektor przedszkola może zatrudniać pracowników bez konsultacji i zgody prezesa organu prowadzącego, którym jest spółdzielnia socjalna? Co mogę zrobić jako prezes zarządu, żeby do takich działań ze strony dyrektora placówki nie dochodziło, pomimo że ma poparcie mojego zastępcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział kompetencji między dyrektorem a zarządem w przedszkolu prowadzone przez spółdzielnię socjalną

Zakres kompetencji dyrektora placówki oświatowej

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z placówką prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, czy też taką, którą prowadzi osoba prawna lub fizyczna, organ prowadzący ma szczątkowy wpływ na politykę kadrową w placówce. Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

Ustęp 6 przepisu stanowi, że dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Jak Pani widzi, nie ma tu miejsca dla ingerencji organu prowadzącego. Jakiekolwiek ograniczenia tej ustawowej kompetencji dyrektora muszą wynikać z przepisów prawa. Ograniczeniem takim jest konieczność uzyskania zgody organu nadzoru pedagogicznego (lub organu prowadzącego szkołę) na zatrudnienie osoby, która nie ma kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela określonych w przepisach o kwalifikacjach nauczycielskich.

Uprawnienia organu prowadzącego przedszkole

Uprawnienia organu prowadzącego w głównej mierze reguluje art. 57 Prawa oświatowego. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczególności:

  1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
  2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
  3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

W wyżej wymienionych kompetencjach nie mieści się ocena nauczycieli, zwłaszcza na etapie zatrudniania.

Zatwierdzanie arkusza organizacyjnego przedszkola

Organ prowadzący szkołę zatwierdza jednak arkusz organizacji szkoły lub przedszkola. Dokument ten określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Tylko na tym etapie organ prowadzący placówkę może ingerować poprzez ewentualne uwagi przy zatwierdzeniu, w elementy funkcjonowania placówki określane właśnie w takim arkuszu.

Żaden przepis nie uprawnia organu prowadzącego szkołę do ustalania polityki kadrowej placówki, a tym bardziej do wydawania wiążących zaleceń w zakresie kreowania kadry, w tym co do zatrudniania i zwalniania określonych osób.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info