Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podjęcie dodatkowej działalności rolniczej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-06

Od wielu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu języków obcych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych z liniowym podatkiem dochodowym. W ubiegłym roku zakupiłem ziemię rolną z zamiarem prowadzenia gospodarstwa rolnego (posiadam wykształcenie rolnicze). W zakresie działalności rolniczej też chcę być płatnikiem VAT. Czy muszę rozszerzyć obecny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłosić nową działalność? Jeśli nie, to czy mogę po prostu dostarczać faktury za zakup (np. narzędzi sadowniczych) do swojego biura rachunkowego i rozliczać wszystkie przychody i rozchody tak jak do tej pory (bez rozgraniczania na oba rodzaje działalności)? Czy podjęcie dodatkowej działalności rolniczej skutkuje zwiększeniem składek do ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem, jaką dokładnie działalność rolniczą ma Pan zamiar prowadzić, ale z tytułu działalności rolniczej, co do zasady, płaci się podatek rolny. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ogóle nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Działalnością rolniczą jest zgodnie z ustawą działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc – w przypadku roślin,
  • 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

    – licząc od dnia nabycia.

Natomiast działami specjalnymi produkcji rolnej – z których przychody są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych - są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. W tym zakresie bliżej więc rolnikowi do producenta stąd też ustawodawca przewidział tu możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym na podobnych zasadach jak dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W zależności decyzji podatnika prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej wielkość przychodów ustalana jest na zasadach ogólnych albo w szacunkowy. Jak stanowi art. 24 ust. 4 ustawy, dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

W literaturze wskazuje się analogicznie, np.:

„Jak z powyższego wynika, w przypadku jednoczesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej możliwe jest ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu; przepisy ustawy nie zawierają w tym względzie żadnych ograniczeń. W tym przypadku dla celów ustalenia wysokości dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej podatnik nie prowadzi ksiąg. W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów wykazuje więc jedynie dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Niemniej jednak dochód uzyskany z działów specjalnych produkcji rolnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i wykazaniu w składanym przez podatnika zeznaniu podatkowym. W tym przypadku, oprócz dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, należało w zeznaniu podatkowym dany rok wykazać również dochód z działów specjalnych produkcji rolnej (ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych)” (A. Kowalski, Lex, QA 100241).

Podjęcie działalności rolniczej w opisanej sytuacji nie skutkuje zwiększeniem składek do ZUS, a sama działalność rolnicza, co do zasady, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jak informuje na swej stronie CEIDG, „zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisowi do CEIDG nie podlega wykonywanie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego” [https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;c4ecfe54-6505-45f4-b9cd-f3b0907e6541].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Sprzedaż rękodzieła na zagranicznych portalach aukcyjnych

Mam zamiar sprzedawać rękodzieło wykonywane osobiście na zagranicznych portalach aukcyjnych (plus ewentualnie na polskich). Chcę wykonywać zabawki oraz...

 

Zadłużona firma, czy jest możliwe porozumienie z ZUS?

Od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą. Cztery lata temu dopadły mnie problemy finansowe, nie miałem z czego spłacać kredytów, składek na ZUS....

 

Świadczenie pomocy prawnej przez osobę bez wykształcenia prawniczego

1. Czy mogę pisać klientom pisma procesowe typu: wniosek o rozwód, alimenty, podwyższenie alimentów, pobyt dziecka przy matce itd., nie posiadając...

 

Import z Chin i sprzedaż w polskich serwisach internetowych

Planuję otworzyć małą firmę prowadzącą na niewielką skalę sprzedaż zabawek w polskich portalach internetowych. Zabawki będę kupować...

 

Jak najprościej przejąć biznes męża?

Od wielu lat pomagam mężowi prowadzić działalność. Obecnie przebywa w szpitalu, jest przewlekle chory i przejdzie na rentę. Jak najprościej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »