Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od pieniędzy zarabianych przez Internet

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-07-29

Od kilku miesięcy zarabiam większe sumy pieniędzy przez Internet. Odbywa się to na zagranicznych serwisach oferujących podpięcie reklam na swoje strony. Dochód dzielony jest na pół z kolegą, który kwotę przesyła ze swojego konta PayPal na moje. Jak mam się rozliczyć podatkowo z tak zarobionych pieniędzy? Jaki PIT mnie obowiązuje? Który kurs brać pod uwagę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma pełnej zgody, tak wśród organów podatkowych, jak i zajmujących się podatkami prawników, jak należy kwalifikować tego rodzaju dochody. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi w art. 10 ust. 1, iż źródłami przychodów są m.in:

  • działalność wykonywana osobiście;
  • pozarolnicza działalność gospodarcza;
  • inne źródła.

Przychody, w pewnym uproszczeniu, z reklamy na stronach internetowych czy też programów reklamowych, są kwalifikowane właśnie do jednego z trzech z tych źródeł przychodów. To, do jakiego źródła należy go zakwalifikować, zależy od okoliczności i szczegółów stanu faktycznego. Organy podatkowe w pierwszej kolejności sprawdzają czy działaniom nie można przyznać statusu działań w ramach działalności gospodarczej, tj. badają, czy określone działania stanowią działalność zarobkową np. usługową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy. Można również sprawdzać, czy zawarta umowa, na której mocy bierze się udział w reklamie, nie jest umową zlecenia zawartą np. z osobą prawną, taka umowa zaliczona byłaby do działalności wykonywanej osobiście. Brak możliwości kwalifikacji do tych dwóch wskazanych źródeł przychodu prowadzi dopiero do wniosku, iż mamy do czynienia z przychodem z innych źródeł.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego, tzw. inne źródła to katalog otwarty. W pewnych okolicznościach zatem dochody z reklam internetowych mogą stanowić przychód z innych źródeł, lecz im bardziej „skomplikowany” i czasochłonny jest mechanizm działania podatnika (Pana), tym bliżej kwalifikacji do źródła działalność gospodarcza (szczególnie chodzi tu o zorganizowany sposób działania i jego ciągłość). Formalnie rzecz biorąc, przychody nienależące do żadnego z pozostałych wymienionych w art. 10 ust. 1 źródeł przychodów zaliczane są do przychodów z innych źródeł.

Konkludując, w opisanej sytuacji dotyczącej reklam w Internecie, gdy nie wypełnia się przesłanek do uznania, że mamy do czynienia z działalności gospodarczą i brak również omówionego zlecenia, to przychód należy moim zdaniem zaliczyć do tzw. innych źródeł. Przychód powstaje tu w momencie otrzymania (lub postawienia do dyspozycji) środków, zatem jedynie ta część, która trafia na Pana konto Paypal jest Pana przychodem. Jak wskazano w analogicznej sytuacji w interpretacji z dnia 17 lipca 2013 r., Izba Skarbowa w Poznaniu [ILPB2/415-378/13-2/AJ], „(…) przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 1 tejże ustawy. Tenże przychód należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym ten przychód uzyskano i od sumy uzyskanych dochodów dokonać obliczenia podatku należnego, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy podatkowej”.

W kwestii kursu to zasadą jest, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Od zasady tej istnieją pewne wyjątki, tu jednak jest wiele rozbieżności, szczególnie w przypadku instytucji typu Paypal, gdyż kontrowersyjny jest nie tylko dzień otrzymania, ale i status instytucji. Głównym problemem jest właśnie ustalenie, czy dniem faktycznego otrzymania przychodu jest dzień wpływu na konto PayPal, czy dzień „przelewu” do banku? Trudno problem ten rozstrzygnąć i wydaje się, iż w obecnym stanie prawnym jedyne bezpieczne wyjście to wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie, bowiem obecnie niejednoznaczne w swoich opiniach są tu organy podatkowe, a bazując na sprzecznych opiniach, interpretacjach i nieprecyzyjnych przepisach, trudno sformułować jednoznaczne stanowisko, które będzie przez fiskusa honorowane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »