Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od pieniędzy zarabianych przez Internet

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-07-29

Od kilku miesięcy zarabiam większe sumy pieniędzy przez Internet. Odbywa się to na zagranicznych serwisach oferujących podpięcie reklam na swoje strony. Dochód dzielony jest na pół z kolegą, który kwotę przesyła ze swojego konta PayPal na moje. Jak mam się rozliczyć podatkowo z tak zarobionych pieniędzy? Jaki PIT mnie obowiązuje? Który kurs brać pod uwagę?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Nie ma pełnej zgody, tak wśród organów podatkowych, jak i zajmujących się podatkami prawników, jak należy kwalifikować tego rodzaju dochody. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi w art. 10 ust. 1, iż źródłami przychodów są m.in:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • działalność wykonywana osobiście;
  • pozarolnicza działalność gospodarcza;
  • inne źródła.

Przychody, w pewnym uproszczeniu, z reklamy na stronach internetowych czy też programów reklamowych, są kwalifikowane właśnie do jednego z trzech z tych źródeł przychodów. To, do jakiego źródła należy go zakwalifikować, zależy od okoliczności i szczegółów stanu faktycznego. Organy podatkowe w pierwszej kolejności sprawdzają czy działaniom nie można przyznać statusu działań w ramach działalności gospodarczej, tj. badają, czy określone działania stanowią działalność zarobkową np. usługową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy. Można również sprawdzać, czy zawarta umowa, na której mocy bierze się udział w reklamie, nie jest umową zlecenia zawartą np. z osobą prawną, taka umowa zaliczona byłaby do działalności wykonywanej osobiście. Brak możliwości kwalifikacji do tych dwóch wskazanych źródeł przychodu prowadzi dopiero do wniosku, iż mamy do czynienia z przychodem z innych źródeł.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego, tzw. inne źródła to katalog otwarty. W pewnych okolicznościach zatem dochody z reklam internetowych mogą stanowić przychód z innych źródeł, lecz im bardziej „skomplikowany” i czasochłonny jest mechanizm działania podatnika (Pana), tym bliżej kwalifikacji do źródła działalność gospodarcza (szczególnie chodzi tu o zorganizowany sposób działania i jego ciągłość). Formalnie rzecz biorąc, przychody nienależące do żadnego z pozostałych wymienionych w art. 10 ust. 1 źródeł przychodów zaliczane są do przychodów z innych źródeł.

Konkludując, w opisanej sytuacji dotyczącej reklam w Internecie, gdy nie wypełnia się przesłanek do uznania, że mamy do czynienia z działalności gospodarczą i brak również omówionego zlecenia, to przychód należy moim zdaniem zaliczyć do tzw. innych źródeł. Przychód powstaje tu w momencie otrzymania (lub postawienia do dyspozycji) środków, zatem jedynie ta część, która trafia na Pana konto Paypal jest Pana przychodem. Jak wskazano w analogicznej sytuacji w interpretacji z dnia 17 lipca 2013 r., Izba Skarbowa w Poznaniu [ILPB2/415-378/13-2/AJ], „(…) przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 1 tejże ustawy. Tenże przychód należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym ten przychód uzyskano i od sumy uzyskanych dochodów dokonać obliczenia podatku należnego, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy podatkowej”.

W kwestii kursu to zasadą jest, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Od zasady tej istnieją pewne wyjątki, tu jednak jest wiele rozbieżności, szczególnie w przypadku instytucji typu Paypal, gdyż kontrowersyjny jest nie tylko dzień otrzymania, ale i status instytucji. Głównym problemem jest właśnie ustalenie, czy dniem faktycznego otrzymania przychodu jest dzień wpływu na konto PayPal, czy dzień „przelewu” do banku? Trudno problem ten rozstrzygnąć i wydaje się, iż w obecnym stanie prawnym jedyne bezpieczne wyjście to wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie, bowiem obecnie niejednoznaczne w swoich opiniach są tu organy podatkowe, a bazując na sprzecznych opiniach, interpretacjach i nieprecyzyjnych przepisach, trudno sformułować jednoznaczne stanowisko, które będzie przez fiskusa honorowane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}