Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez spółkę cywilną

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2014-12-08

Jako jedyni wspólnicy spółki cywilnej ja i żona nabyliśmy w 2006 roku nieruchomość niezabudowaną (działkę budowlaną), która została wpisana do ewidencji środków trwałych. Obecnie nosimy się z zamiarem sprzedaży tej działki. Czy zapłacimy podatek dochodowy od sprzedaży tej nieruchomości? Czy sytuację ewentualnie zmieniłby fakt przekazania tego składnika majątku na cele osobiste i następnie jego sprzedaż? Środki ze sprzedaży chcemy przeznaczyć na prywatny zakup domu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.), odrębne źródła przychodów stanowią: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cytowanego wyżej przepisu nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 [według którego: „Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi

– ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...”], z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie ze wspomnianym także wyżej art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Według interpretacji, gdyby przedmiotem Pańskiego pytania był budynek mieszkalny, to mimo że był wykorzystywany w działalności gospodarczej, art. 14 ust. 2c ww. ustawy nakazuje wyłączenie przychodów z jego sprzedaży ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, gdyż stanowić to będzie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie od tego, czy budynek ten zostanie wycofany z działalności, czy też nie, istotne byłoby tylko, czy upłynęło 5 lat od jego nabycia.

W tej jednak sprawie majątek stanowi nieruchomość użytkowa, niemieszkalna. W oparciu o powyższe przepisy należy stwierdzić, że ich sprzedaż będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Brak jest tutaj jakiegokolwiek przepisu, który uzależniałby podatek od terminu zbycia takiej nieruchomości.

Jeśli zdecydujecie się Państwo wycofać nieruchomość z działalności, to przez 6 lat jej odpłatne zbycie i tak stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, na co wskazują wyżej cytowane przepisy. Środki ze sprzedaży środków trwałych będą podlegać opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów, np. podatku liniowego.

Na marginesie wskazać należy jedynie jeszcze, że w przypadku zbycia gruntu, stanowiącego niepodlegający amortyzacji środek trwały, opodatkowaniu podlega dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z jego zbycia a jego wartością początkową. Dochodem ze sprzedaży budynków niemieszkalnych, stanowiących środki trwałe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jest natomiast różnica między przychodem z ich odpłatnego zbycia a ich wartością początkową, powiększoną o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Połączenie dwóch firm w spółkę cywilną

Chcielibyśmy połączyć firmy brata i siostry w spółkę cywilną. Oprócz tego do spółki ma wejść także druga siostra, która nie ma własnej firmy. Firma...

 

Zmiana nazwy spółki cywilnej

1 marca do naszej firmy ( spółka cywilna) doszedł nowy wspólnik, zmieniła się też...

 

W jaki sposób przeprowadzić upadłość wspólników w spółce cywilnej?

Musimy spłacić kredyt, niestety najprawdopodobniej nie uda nam się zdobyć środków na jego spłatę. W jaki sposób przeprowadzić upadłość...

 

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki cywilnej

Prowadzę działalność gospodarczą i równocześnie jestem współwłaścicielem spółki cywilnej dwuosobowej z udziałem 50% o tym samym...

 

Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej, nie zawieszając działalności wspólników?

Każdy ze wspólników s.c. prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Ponieważ działalność s.c. ma charakter sezonowy letni, chcemy ją zawiesić...

 

Rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej

Mój znajomy prowadzi sklep alkoholowy w formie samodzielnej działalności gospodarczej z wpisem do CEIDG. Ja nie mam działalności. Porozumieliśmy...

 

Wystawianie dokumentów po likwidacji spółki cywilnej

Spółka cywilna A zakończyła działalność kilka lat temu. Byli wspólnicy prowadzą teraz nową działalność – spółkę B. Dokumenty kadrowe...

 

Wykreślenie ze spółki zadłużonego wspólnika

Mamy spółkę cywilną składającą się z trzech wspólników. Jeden ze wspólników opuścił spółkę (narobił długów na siebie i wyjechał za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »