Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-01-16

Jaki mam zapłacić podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.? Udziały w sp. z o.o. mieliśmy wraz z żoną po 50%. Oboje te udziały sprzedaliśmy w tym samym czasie. Spółka z o.o. powstała parę miesięcy wcześniej po przekształceniu ze spółki cywilnej. W spółce cywilnej żona miała 99%, a ja 1% udziałów. Spółka cywilna wcześniej przejęła aportem przedsiębiorstwo jednoosobowe mojej żony.  Kluczem jest ustalenie, w jakiej wysokości powinny być brane koszty sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Operacja sprzedaży udziałów w spółce z o.o. to przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z tym przepisem, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości tego przychodu stosuje się odpowiednio art. 19 ustawy PIT. Oznacza to, że przychodem tym jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Opodatkowaniu podlega dochód, którym jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów określonymi m. na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c ustawy PIT.

Z treści art. 551 § 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) wynika, że przekształcenie takie odbywać się będzie według przepisów dotyczących przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że skutki przekształcenia spółki cywilnej będzie jednak regulować przepis art. 26 § 5.

Stosownie do art. 26 § 5 K.s.h. „z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4 (spółka cywilna), staje się spółką jawną( w tym przypadku zoo). Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio”.

W myśl K.s.h. wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 K.s.h.).

Z powyższych przepisów wynika, że spółka przekształcona (spółka z o.o.) staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej (spółce cywilnej).

Na gruncie prawa podatkowego problematykę następstwa prawnego reguluje art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Stosownie do postanowień art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoba prawna (a więc np. spółka z o.o.) zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W świetle powyższych przepisów przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową nie jest traktowane jak likwidacja spółki cywilnej i powstanie nowego podmiotu (spółki kapitałowej) a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Mamy więc do czynienia z tym samym podmiotem, który działalność prowadzi pod inną formą prawną. Przekształcenie jest więc operacją neutralną podatkowo.

Zatem w przypadku przekształcenia wspólnik spółki cywilnej nie wnosi do spółki kapitałowej żadnego aportu – mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną działalności, a nie z dwoma odrębnymi podmiotami – likwidowaną spółką cywilną oraz nowo powstałą spółką kapitałową.

Tym samym nie dochodzi do objęcia udziałów spółki kapitałowej w zamian za aport, a więc nie powstaje przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Według generalnej zasady, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 1f ww. ustawy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, ustalenie kosztów uzyskania przychodu w oparciu o art. 22 ust. 1f ww. ustawy może nastąpić jedynie w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport).

Natomiast według art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Powyższy przepis dokonuje więc przesunięcia w czasie – do chwili zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej – zaliczenia kosztów, które zostały poniesione na ich objęcie lub nabycie.

W sytuacji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. nie ma mowy o wniesieniu aportu, mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, zmieniającym jedynie formę prawną prowadzenia działalności. Dlatego też przy określaniu kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową ww. przepis art. 22 ust. 1f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania.

Zastosowanie w tym przypadku znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przywołane powyżej regulacje wskazują, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową nie wywołuje skutków podatkowych, ponieważ zmieniana jest jedynie forma prawna prowadzonej działalności. W konsekwencji, zachowując sukcesję określoną w przywołanych przepisach, należy uznać, że przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki cywilnej należy wziąć pod uwagę koszt „historyczny”, tzn. wartość wydatków poniesionych na wkład w spółce przekształcanej czyli spółce cywilnej. To jest bowiem rzeczywiste i realne uszczuplenie jakie miało miejsce w niniejszej sprawie.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. nie miało nic wspólnego z wydatkami ani po stronie spółki cywilnej, ani jej wspólników. Skoro przekształcenie co do zasady nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu, to nie może skutkować określeniem kosztów podlegających odliczeniu. Powoływanie się na okoliczność, że przekształcenie jest kontynuacją działalności tego samego podmiotu oznacza innymi słowy, że posiadanie udziałów w spółce przekształconej zastąpiło posiadanie wkładu w spółce cywilnej – jest to nadal jednak to samo posiadanie. Aby więc ustalić faktycznie poniesione wydatki na nabycie (objęcie) udziałów, należy cofnąć się do momentu, w którym miało początek owo posiadanie, a więc do wnoszenia wkładu do spółki cywilnej.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że w przypadku uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej w drodze przekształcenia spółki cywilnej koszty uzyskania przychodu ustalić należy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kosztem tym nie będzie jednak 50% wartości majątku rzeczowego spółki cywilnej wycenionego na potrzeby przekształcenia, lecz wydatki poniesione przez każdego wspólnika spółki cywilnej (oddzielnie) na wkład w spółce cywilnej.

Pojęcie wydatku jest pojęciem niewątpliwie węższym od kosztu i jest rozumiane w sensie ekonomicznym jako rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej posiadający zdolność likwidowania zobowiązań jednostki gospodarczej wobec innych podmiotów za określone dobra lub usługi. Każdorazowo pojęcie wydatku spełniać będzie pomniejszenie aktywów pieniężnych jednostki gospodarczej, pozbycie się określonej części zasobów pieniężnych.

Wydaje się, że pojęcie wydatku może też zostać spełnione poprzez przekazanie na rzecz podmiotów drugich części majątku rzeczowego podmiotu, jeżeli będzie prowadziło ono do wygaszenia jego zobowiązań, czy też do nabycia określonych praw. Jako wydatek można by uznać wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej. Wydatek zawsze będzie prowadził w sensie ekonomicznym do pozbycia się części majątku podmiotu (pieniądze lub rzeczy) w określonym celu.

Tylko taki wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki kapitałowej. Inaczej mówiąc, chodzi tutaj o wydatki, jakie ponosi dana osoba na nabycie sprzedawanych aktualnie akcji/udziałów w sensie zapłaty za nie. Ta zapłata jest kosztem uzyskania przychodu. W niniejszej sprawie zapłata nie występuje, a więc nie dochodzi do poniesienia wydatku przez spółkę cywilna lub jej wspólników na nabycie wnoszonych do niej aportem praw i rzeczy.

Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki cywilnej aportu przedsiębiorstwa swojej jednoosobowej działalności nie stanowi bowiem odpłatnego zbycia tego przedsiębiorstwa.

Aby bowiem doszło do odpłatnego zbycia za dane świadczenie, musiała by zostać zapłacona cena. W przypadku wniesienia zaś do spółki cywilnej aportu nie dochodzi do zapłacenia ceny, a jedynie wnoszący otrzymuje uprawnienia o charakterze zarówno majątkowym , jak i korporacyjnym , przy czym te drugie nie poddają się wartościowaniu w oparciu o kryterium ceny. Nie można przy tym wartości tej poszukiwać w ustaleniu bieżącej wartości „udziału w spółce”, gdyż na dzień wniesienia wkładu byłoby to bardzo problematyczne.

Na skutek wniesienia aportu do spółki cywilnej wspólnik otrzymuje więc szereg uprawnień o charakterze majątkowo-osobowym, które jednak nie stanowią ceny za wniesienie aportu i dlatego czynność takla nie jest czynnością odpłatną. W takiej sytuacji ani spółka, ani wspólnik nie ponosi wydatku w rozumieniu powyżej opisanym na nabycie aportu w postaci przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności wspólnika. Majątek wspólnika nie pomniejsza się o jakiekolwiek kwoty wydatkowane na jego (przedsiębiorstwa) nabycie. Nie dochodzi do rozchodu środków pieniężnych ani też jego majątku rzeczowego. Przyznanie uprawnień do kierowania spółką oraz określonych praw majątkowych opisanych umową spółki nie wyczerpuje pojęcia wydatku , o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 PIT.

Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa własnej działalności do spółki cywilnej nie jest odpłatnym zbyciem tego przedsiębiorstwa, ponieważ po stronie wnoszącego je wspólnika nie występuje przychód, a spółka cywilna nie dokonuje z tego tytułu żadnego wydatku na rzecz wspólnika (tak samo jak tenże wspólnik i pozostali wspólnicy).

Skoro wspólnik nie ponosi wydatku, to czynność wniesienia do aportu do spółki cywilnej nie może stanowić podstawy określenia kosztów z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT.

W takim przypadku koszty powinny zostać określone na podstawie wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie udziałów w spółce cywilnej wniesionych następnie do spółki zoo. Jeżeli wspólnik dokonał on wydatków na ich nabycie, to podlegać będą one uwzględnień jako koszty nabycia przy obliczaniu przychodu z kapitałów pieniężnych.

Do wykonania pozostały działania matematyczne:

  • ustalenie wydatków na udziały w spółce cywilnej,
  • odjęcie ich od ceny zbycia,
  • odjęcie kosztów sprzedaży
    – i powstanie podstawa opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zbycie udziałów w spółce z o.o. przy braku regulacji w umowie spółki

Chciałabym zbyć moje udziały w spółce z o.o. Jak sformułować pismo do udziałowców o sprzedaży udziału oraz jaką wartość podać dla...

 

Długi prywatne właściciela spółki z o.o.

Posiadam spółkę z o.o. sp. k., która posiada pewien majątek, a ja jestem jej jedynym właścicielem. Mam jednak długi prywatne. Czy może dla...

 

Wypłaty dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o.

Szukam informacji o formach wypłat dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o. Czy da się uniknąć składek na ZUS?

 

Wskazanie działalności dominującej w spółce z o.o.

W umowie spółki z o.o. w zakresie działalności mam wpisane między innymi PKD 62. Mamy tam jeszcze oczywiście dużo innych PKD. Aktualnie przy okazji...

 

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o – przejęcie zobowiązań

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam na siebie kredyty firmowe. Chciałbym ze względu na bezpieczeństwo (i rosnącą skalę...

 

Działalność gospodarcza lekarza dentysty a zawiązanie spółki z o.o.

Jestem lekarzem dentystą, który posiada jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym przekształcić moją działalność na spółkę z o.o. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »