Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatny serwis internetowy dla klientów z całego świata, aspekty podatkowe

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-12-19

Planuję otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu 63.12.Z. Ma być to strona lub wiele stron internetowych z płatnym dostępem do ich treści. Treść ma być tłumaczona na wiele języków i dostępna globalnie tylko dla klientów indywidualnych. Płatność ze strony klienta dokonywana byłaby tylko i wyłącznie za pomocą płatności elektronicznych typu PayPal. Na takim koncie płatniczym znajdowałaby się cała historia sprzedaży usługi dostępu do płatnej treści witryny. Także z poziomu płatności elektronicznych dokonywane byłyby zwroty pieniędzy klientowi w przypadku reklamacji. Płatności dokonywane byłyby w walutach USD, EUR i PLN. Czy będę musiał od razu zostać płatnikiem VAT i stosować rozliczenie ogólne?

Chciałbym także korzystać z usług portali internetowych, na których znajdują się oferty freelancerów. Będą to tylko usługi o charakterze elektronicznym, jak wykonanie logo, modułu programu, części strony itp. Może też być użyta usługa wirtualnych asystentów z zagranicy lub z Polski. Jak rozlicza się takie „zatrudnienie”? Na portalach tego typu można przeczytać, że usługobiorca nie rozlicza freelancera, ponieważ robi to portal. Freelancer dla usługobiorcy staje się niezależnym wykonawcą, a nie pracownikiem.

Chciałbym dowiedzieć się, jaki byłby optymalny wariant dla rejestracji firmy oraz jak prowadzić tego typu rozliczenia. Obawiam się rozliczania z urzędami skarbowymi krajów moich potencjalnych klientów, ale skoro wielu ludzi na świecie sprzedaje globalnie swoje usługi, to chyba nie trzeba tego robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W istocie na początku mógłby Pan korzystać ze zwolnienia w zakresie podatku VAT. Jako że planuje Pan otworzyć działalność, mniemam, że dotychczas jej Pan nie prowadził. A na pewno nie miało to miejsca w roku ubiegłym. Jak stanowi bowiem ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa VAT):

Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

(…)

9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.”

O ile więc w ramach działalności nie będzie Pan świadczył usług: a) prawniczych, b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, c) jubilerskich; – to do kwoty 200 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym – nie musi Pan rejestrować się jako czynny podatnik VAT. Np.: jak rozpocznie Pan działalność w marcu, to w skali roku limit obrotu to 166 667 zł (10/12 z kwoty 200 000). Po jej przekroczeniu konieczna jest szybka rejestracja jako czynny podatnik VAT.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by być podatnikiem VAT i korzystać z tego zwolnienia. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę ustawową, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W zakresie podatku dochodowego może Pan rozliczać się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) oraz w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Jak Pan wskazuje, korzystałby Pan z usług freelancerów, ale nie w postaci ich samodzielnego i bezpośredniego zatrudniania (zlecania), lecz poprzez korzystanie z usług innych portali oferujących usługi freelancerskie.

Z Pana przypadku usługi freelancerów oferowałby inny portal. Freelancer ma zawartą umowę z tym portalem i za jego pośrednictwem uzyskuje zlecenia oraz wynagrodzenie. Tenże inny portal może być tylko pośrednikiem oferującym możliwość wyszukania freelancera, ale może być podmiotem oferującym usługi freelancerów jako swoje. W pierwszym przypadku kontaktuje tylko dwie strony i pobiera z tego tytułu prowizję (z reguły od freelancera). Sam portal nie jest podmiotem świadczącym usługi freelancerskie.

W drugim przypadku portal świadczy usługi freelancerskie a nie tylko możliwość skontaktowania się z wybranym freelancerem. Zatem to portal byłby stroną umowy z Panem a nie sam freelancer. W takim przypadku dowodami dla Pana byłyby faktury wystawione przez portal oferujący usługę, z jakiej Pan skorzysta; potwierdzenia przelewów; wyciągi bankowe itp. To byłoby niejako Pana rozliczenie.

Pan nie musiałby rozliczać się samodzielnie z freelancerem.

Podatnikami w zakresie podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, wskazaną w ustawie bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawa posługuje się pojęciem – małego podatnika – przez co rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro; – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Trudno jest mówić o optymalnym wariancie rejestracji. Jest to pojęcie niepasujące do sytuacji, a nadto zależne od zbyt wielu czynników, na jakie nie ma Pan wpływu.

Jeżeli będą duże koszty, to rozsądne są w zakresie podatku dochodowego zasady ogólne dające prawo odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania.

Jak wskazałem – nic nie stoi na przeszkodzie, by być podatnikiem VAT i korzystać ze zwolnienia z art. 113. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę ustawową, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Jeżeli przewidywane są zakupy opodatkowane podatkiem VAT, to warto porównać podatek z ich tytułu (zapłacony przy zakupie) z podatkiem, jaki płaciłby Pan, będąc czynnym podatnikiem VAT.

Jako czynny podatnik VAT miałby Pan prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy zakupach od podatku, jaki sam Pan musiałby płacić za swoje usługi. A ponieważ korzystałby Pan ze zwolnienia (ograniczonego kwotowo), zasady odliczania podatku zapłaconego byłyby nieco inne niż przy pełnym opodatkowaniu. Przede wszystkim, aby dokonać odliczenia podatku zapłaconego, musiałby Pan świadczyć usługi opodatkowane (lub dostawy opodatkowane).

Bardzo często okazuje się, że z ekonomicznego punktu widzenia warto być podatnikiem VAT od początku.

Ponieważ będzie Pan dokonywał transakcji z kontrahentami z krajów UE, należy pamiętać o rejestracji jako podatnika VAT-UE. Po spełnieniu wymagań otrzyma Pan NIP europejski, czyli swój NIP poprzedzony prefiksem właściwym dla danego kraju – w przypadku Polski będą to litery PL.

UWAGA

Obowiązek rejestracji dla celów transakcji w ramach UE mają czynni podatnicy VAT oraz podatnicy zwolnieni z podatku.

Deklaracje

Podatnicy (czynni) wg ustawy o VAT (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Według ust. 2 i 3 art. 99 – mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Ci mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Jednakże zasad wskazanych powyżej nie stosuje się do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

W Pana przypadku:

 • nie prowadzi Pan jeszcze działalności,
 • prawdopodobnie byłby Pan tzw. małym przedsiębiorcą,
 • po przekroczeniu kwoty dającej zwolnienie z podatku VAT, w ciągu siedmiu dni dokonałby zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT,

Niewątpliwie więc od miesiąca, w którym dokonana zostałaby rejestracja jako podatnika VAT, w okresie 12 miesięcy nie mógłby Pan dokonywać rozliczenia kwartalnego, pomimo wyboru metody kasowej.

Oznacza to (wg informacji MF oraz Krajowej Informacji Podatkowej), że:

 • ma Pan prawo stosować metodę kasowa w zakresie zapłaty,
 • powinien Pan składać deklaracje i płacić podatek miesięczne – albowiem z mocy prawa utracił Pan prawo do ich składania kwartalnego (nie byłoby więcej niż 12 miesięcy od miesiąca rejestracji).

Faktury

Jako podatnik VAT byłby Pan obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 1. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy.

Jako podatnik nie byłby Pan obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9.

Jednakże na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Gdyby dokonywał Pan sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, byłby Pan obowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W takim przypadku realne jest, że konieczne byłoby wystawienia faktury. Jeśli faktura dotyczyłaby sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u Pana jako podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Jako przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowo z podatku od towarów i usług może Pan wystawić fakturę bez względu na to, czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia, czy też nie. W obecnym stanie prawnym nie ma już wymogu, aby był to zarejestrowany czynny podatnik VAT.

Podatnik VAT zwolniony nie ma bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury; może to zrobić; zaś na wyraźne żądanie nabywcy (zgłoszone w odpowiednim terminie) – ma obowiązek to zrobić.

Jako podatnik zwolniony przedmiotowo z VAT powinien Pan na wystawianej fakturze wskazać:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego stosują zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku daną dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Przy eksporcie do UE – ogólną zasadę miejsca świadczenia usług (czyli miejsca ich opodatkowania) reguluje art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług zarówno krajowych, jak i zagranicznych w przypadku:

 • świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę;
 • gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 • gdy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Zasady obowiązujące przy świadczeniu usług na rzecz osób, które nie są podatnikami (w UE), określa art. 28c ustawy. Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Miejscem świadczenia usługi, dla której zastosowanie ma art. 28b, jest odpowiedni adres zagranicznego kontrahenta. W rezultacie usługa nie podlega opodatkowaniu VAT na terenie Polski.

W kwestii danych identyfikacyjnych na fakturze dla kontrahenta z UE – niezbędne jest umieszczenie jego danych wraz z numerem VAT UE, jeżeli taki posiada. W przypadku świadczenia usług, dla których zastosowanie ma art. 28b, ważne jest natomiast dodanie odpowiednich treści w dalszej części faktury.

Gdy świadczona dla zagranicznego kontrahenta (w UE) usługa podlega zasadom ogólnym, to zagraniczny klient zobowiązany jest do rozliczenia podatku od wartości dodanej. Nasze przepisy stanowią, że jeżeli zagraniczny kontrahent zobowiązany jest do rozliczenia podatku od wartości dodanej, wówczas na fakturze nie należy wykazywać kwoty podatku oraz stawki VAT (w polu tym stosuje się najczęściej adnotację „np” – nie podlega opodatkowaniu). Dodatkowo art. 106e ust 1 pkt 18 stanowi, iż na fakturze powinien również zostać umieszczony zapis „odwrotne obciążenie”.

Art. 106e. 1. Faktura powinna zawierać:

(…)

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy »odwrotne obciążenie«; (…).”

Pana klienci będą:

 • z Polski,
 • z Unii Europejskiej oraz
 • z krajów spoza UE.

Co do Polski oraz UE nie ma problemów.

Jeżeli usługa świadczona jest na rzecz kontrahenta spoza kraju i spoza Unii Europejskiej, obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na nabywcę usługi. W takiej sytuacji powstanie u niego obowiązek rozliczenia podatku od tej usługi z tytułu jej importu. Dla polskiej firmy będzie to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT. Firma powinna udokumentować usługę fakturą uproszczoną bez naliczonej kwoty VAT należnego.

Fakturę z odwrotnym obciążeniem może wystawić tylko podatnik VAT (zarejestrowany i czynny w Polsce oraz UE).

Inne

Jako zwykły podatnik VAT musiałby Pan prowadzić ewidencję sprzedaży oraz zakupu.

Jako podatnik, u którego sprzedaż byłaby zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, byłby Pan obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Freelancer w ramach własnego „zatrudnienia”

Według art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w myśl art. 3 ust. 2b, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Przy ocenie powstania ograniczonego obowiązku podatkowego w stosunku do osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istotne jest miejsce położenia źródła przychodów, gdy przychód jest wynikiem aktywności podatnika.

Nie ma natomiast istotnego znaczenia miejsce wypłaty wynagrodzenia czy też siedziba podmiotu, który wynagrodzenie to wypłaca, ani miejsce wykorzystania rezultatu pracy nierezydenta.

A zatem, skoro po stronie osoby niemającej miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydenta) nie powstaje w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, to Pana firma jako potencjalny polski płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwolniony z obowiązków związanych z jego rozliczeniem. Przesyłałby Pan wynagrodzenie, a freelancer jako wolny strzelec musiałby się rozliczać samodzielnie u siebie.

Jest to podstawa do stanowiska, że dochód uzyskany z każdej działalności o niezależnym (samodzielnym) charakterze powinien być traktowany na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jednolicie niezależnie od faktu, w jakich ramach organizacyjnych jest osiągany: czy jako zysk przedsiębiorcy, czy np. freelancera i co do zasady podlegać opodatkowaniu tylko w Państwie rezydencji podatnika, chyba że w państwie źródła posiadałby on stałą placówkę (zakład).

Przy takim podejściu do sprawy brak powstania ograniczonego obowiązku podatkowego po stronie przykładowego freelancera z Niemiec w ramach bezpośrednio z Panem zawartej umowy zlecenia i uzyskującego z tego tytułu wynagrodzenie, oznaczałby także brak obowiązku poboru podatku przez polskiego płatnika, a rozliczyłby on uzyskany dochód wyłącznie przed fiskusem niemieckim. Ale jest także odmienne stanowisko – że w takiej sytuacji powstaje obowiązek odprowadzenia podatku zarówno w Polsce, jak i w kraju wykonywania pracy. Stanowisko to jest oparte na stwierdzeniu, że w każdym przypadku, gdy efekt wykonanej usługi będzie wykorzystany w Polsce, należy uznać, że także dochód z jej wykonania został osiągnięty na terytorium Polski, w konsekwencji czego w naszym kraju powstaje ograniczony obowiązek podatkowy (a więc także obowiązek poboru zaliczki na podatek przez płatnika), a w kraju rezydencji – nieograniczony.

Przy braku samodzielnego zatrudniania freelancerów ten problem Panu odpada. Otrzyma Pan fakturę na usługę od portalu, zapłaci i OK.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »