Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnik spółki na emeryturze

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-18

Posiadam w spółce, w której jestem aktualnie zatrudniony na stanowisku prezesa, ponad 50% udziałów. Niebawem przechodzę na emeryturę, zaproponowano mi, abym, będąc już na emeryturze, pełnił funkcję pełnomocnika spółki (uchwałą zgromadzenia wspólników). Funkcję pełnomocnika mam pełnić odpłatnie. Kto może ustalić wynagrodzenie dla pełnomocnika (czy może to być również zarząd spółki) i jaka forma zatrudnienia będzie w mojej sytuacji najkorzystniejsza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnomocnik do reprezentowania spółki w umowie albo sporze z członkiem zarządu może być ustanowiony wyłącznie uchwałą zgromadzenia wspólników. Wynika z tego, że pełnomocnik ten, po pierwsze, nie może być wskazany już w samej umowie spółki. Po drugie, nie jest dopuszczalne ustanowienie tego pełnomocnika w trybie art. 227 § 2, czyli uchwałą wspólników poza zgromadzeniem

Co do zasady uchwała zgromadzenia wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, o którym mowa w art. 210 § 1, powinna być wpisana do księgi protokołów, o której mowa w art. 248 (forma pisemna uchwały). Jednakże w sytuacji, gdy umocowanie dotyczy zawarcia z członkiem zarządu umowy, dla której ważności potrzebna jest forma szczególna (np. umowy zbycia nieruchomości), uchwała udzielająca pełnomocnictwa musi być podjęta w tej samej formie szczególnej, pod rygorem nieważności zarówno takiej uchwały (pełnomocnictwa), jak i umowy, która ma być zawarta – art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 99 § 1 w zw. z art. 2 Kodeksu spółek handlowych [tak w odniesieniu do spółki jednoosobowej Sąd Najwyższy w wyroku z 23 marca 1999 r., II CKN 24/98, LexisNexis nr 334777 (teza 2), OSNC 1999, nr 11, poz. 187; a także J.P. Naworski (w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. II, s. 410); pogląd ten podważa, lecz bez szczegółowego uzasadnienia, R. Pabis (Spółka z o.o., s. 235–236)].

Nie można powołać na pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie albo w sporze z członkiem zarządu innego członka zarządu, gdyż stanowiłoby to jawne obejście art. 210 § 1.

Pełnomocnik spółki może działać tylko w zakresie udzielonego mu umocowania. Jego zakres ustalany jest w uchwale wspólników.

Uchwała taka nie może być uchwałą generalną, ale powinna wskazać rodzaj umowy i ewentualne warunki, na jakich ma ją podpisać pełnomocnik. Można w niej zawrzeć np. postanowienie o prawie zawarcia umowy zgodnie z załącznikiem do uchwały (projekt umowy). Pełnomocnictwo może obejmować także uprawnienia do zmiany danej umowy, jej rozwiązania. Jednak Sąd Najwyższy nie zakwestionował możliwości udzielenia ogólnego pełnomocnictwa na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu, tj. do wszelkich umów/sporów z członkami zarządu (wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt V CSK 129/10).

Zapis w umowie spółki może być oceniony jako nieprawidłowe powołanie pełnomocnika spółki. Dlatego konieczna jest odrębna uchwała w tej sprawie. Wtedy pełnomocnik może reprezentować spółkę w umowach z członkami zarządu, powołanymi w różnym czasie.

Funkcja pełnomocnika jest bezspornie związana z działalnością spółki, należy więc uznać, iż wydatki na jego wynagrodzenie, przyznane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, są ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów spółki. Jednocześnie brak jest wykluczenia przedmiotowego wydatku na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym wydatek na wynagrodzenie pełnomocnika stanowi koszty uzyskania przychodów spółki w miesiącu, za który jest ono należne, pod warunkiem, że zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi jest kosztem podatkowym w momencie jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji.

Podstawą Pana działania jest uchwała wspólników, stąd też pełnomocnictwo nie musi być związane z żadnym innym stosunkiem prawnym (zlecenia, umowa o pracę). W takiej sytuacji brak podstaw do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Uchwała zgromadzenia może ustalić także wysokość wynagrodzenia (co do kwestii podatkowych powyżej).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowa ajencyjna

Nasza spółka cywilna podpisała umowę ajencyjną z firmą X. Umowa została nam wypowiedziana. Zakłada jednak 3-miesięczny zakaz...

 

Wynagrodzenie prezesa fundacji wolne od składek ZUS

Miesiąc temu założyliśmy z żoną fundację (statut do wglądu). Chcielibyśmy wypłacić wynagrodzenie dla prezesa zarządu z prowadzonej przez...

 

Zakres obowiązków osoby współpracującej

Czy osoba współpracująca (żona) może wydawać polecenia pracownikom pod nieobecność małżonka – właściciela firmy? Kontrolować pracowników? Jak...

 

Czy pełnomocnik spółki może być spokrewniony z prezesem?

Czy pełnomocnik spółki z o.o. może być spokrewniony (brat) z prezesem zarządu i czy może być pracownikiem spółki podległym prezesowi?

 

Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Moi rodzice całe życie zawodowe przepracowali jako członkowie i domownicy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ja od urodzenia, czyli przeszło 60...

 

Co zrobić aby zostać wykreślonym z KRS jako wiceprezes spółki?

Co muszę zrobić, aby zostać wykreślonym z KRS, gdzie widnieję jako wiceprezes i członek zarządu? Oprócz mnie w zarządzie jest jeszcze jedna...

 

Niezgłoszenie nowego udziałowca do KRS

Mam podpisaną umowę sprzedaży udziałów, oczywiście notarialnie. Co jeżeli firma, która udziały mi sprzedała, nie zgłosi mnie do KRS? Czy to tylko...

 

Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Matka i dwie córki prowadzą niezależnie działalności gospodarcze. Rodzina chce połączyć siły, tworząc jedną spółkę. Jaka opcja połączenia firm...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »