Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnik spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-06-07

Załóżmy, że jestem pełnomocnikiem spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu. Nie byłbym w niej zatrudniony na umowę o pracę, ale mógłbym świadczyć usługę pełnomocnictwa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która za swoje usługi wystawiałaby faktury dla sp. z o.o. Jeżeli moje przypuszczenia są słuszne, to czy mogę korzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej i jaka wtedy mogłaby być najniższa stawka tego ryczałtu?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

Rozważając kwestie opodatkowania dochodów w zakresie zarządu przedsiębiorstwem należy przede wszystkim odnieść się do treści art. 13 pkt 9 ustawy PIT. Przepis ten podaje, że przychodem z działalności wykonywanej osobiście są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli zatem będzie Pan pełnił funkcję w zakresie zarządu przedsiębiorstwem to wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie kwalifikowane jako pochodzące z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Powoduje to, że tego rodzaju dochód będzie opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej i nie ma możliwości stosowania w tym zakresie ani podatku liniowego, ani ryczałtu (ponieważ te formy są przewidziane wyłącznie dla działalności gospodarczej, z którą w tym przypadku nie mamy do czynienia).

Powyższe potwierdza przede wszystkim interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 31.05.2010 r., nr DD2/033/95/KBF/10/403:

„Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą.

W konsekwencji, również wówczas, kiedy przychody z tych umów osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie osobowej spółki niemającej osobowości prawnej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście.

Okoliczność, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście powoduje, że dochody z tego rodzaju umów, również wówczas, kiedy osiągane są z tytułu udziału w spółce niemającej osobowości prawnej, nie mogą być opodatkowane na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% stawki podatku.

Ten sposób opodatkowania został bowiem przewidziany wyłącznie dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochody z tych działów ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg.”

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.83.2017.1.MJ), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB1/4511-1301/15-2/MM), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015 r. (sygn. IPPB1/415-1268/14-2/MS1), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-424/14-3/IF).

Takie samo zdanie wyrażone jest w bieżących interpretacjach podatkowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.04.2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.16.2018.2.ES czytamy:

„Mając powyższe na uwadze, przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy PIT (stanowi o tym »wyłączenie« określone w art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić zatem należy, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu usług o podobnym charakterze do umowy o zarządzanie lub kontraktu menadżerskiego świadczonych na rzecz spółki stosownie do zawartej umowy, zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.”

Podsumowując, wskazać należy, że przychody z zarządu przedsiębiorstwem nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej (lecz z działalności wykonywanej osobiście) w związku z czym nie mogą być one opodatkowane podatkiem ryczałtowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Jestem właścicielem udziałów w spółce z o.o. i wspólnikiem. Kilka lat temu zmarła moja żona, która nie była wspólnikiem. Jedynymi...

Rezygnacja prezesa zadłużonej spółki z o.o. - co grozi udziałowcom?

Prezes spółki z o.o złożył rezygnację do KRS i oddzielnie od 2 wspólników (udziałowców). Spółka miała zarząd jednoosobowy, jest zadłużona,...

Wynagrodzenie prezesa zarządu w spółce z o.o.

Jest spółka z o.o., w której prezes zarządu ma 50% udziałów. Jaka forma wynagradzania prezesa byłaby najodpowiedniejsza i dla prezesa,...

Kapitał zapasowy a sprzedaż spółki

Zamierzam sprzedać spółkę z o.o. Czy kapitał zapasowy, który tworzył się przez wiele lat, muszę „zostawić” w firmie, czy mam prawo...

Sprzedaż udziałów w spółce za złotówkę

W 2007 r. założyłam spółkę z o.o. Mam 90% udziałów wniesionych aportem. W obecnej chwili spółka nie ma żadnego majątku i nie może nawet...

Kontrola spółki z o.o. przez ZUS

Spółka z o.o. z niewielkim kapitałem jest obecnie kontrolowana przez ZUS. Grozi spółce dług w składkach w kwocie 1 mln złotych. Kiedy...

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów w spółce

W lutym 2017 roku sprzedałem udziały w spółce z o.o., w której byłem wspólnikiem oraz członkiem zarządu. O powyższym fakcie nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}