Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnik spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-06-07

Załóżmy, że jestem pełnomocnikiem spółki z o.o. w zakresie zwykłego zarządu. Nie byłbym w niej zatrudniony na umowę o pracę, ale mógłbym świadczyć usługę pełnomocnictwa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która za swoje usługi wystawiałaby faktury dla sp. z o.o. Jeżeli moje przypuszczenia są słuszne, to czy mogę korzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej i jaka wtedy mogłaby być najniższa stawka tego ryczałtu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozważając kwestie opodatkowania dochodów w zakresie zarządu przedsiębiorstwem należy przede wszystkim odnieść się do treści art. 13 pkt 9 ustawy PIT. Przepis ten podaje, że przychodem z działalności wykonywanej osobiście są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem będzie Pan pełnił funkcję w zakresie zarządu przedsiębiorstwem to wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie kwalifikowane jako pochodzące z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Powoduje to, że tego rodzaju dochód będzie opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej i nie ma możliwości stosowania w tym zakresie ani podatku liniowego, ani ryczałtu (ponieważ te formy są przewidziane wyłącznie dla działalności gospodarczej, z którą w tym przypadku nie mamy do czynienia).

Powyższe potwierdza przede wszystkim interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 31.05.2010 r., nr DD2/033/95/KBF/10/403:

„Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą.

W konsekwencji, również wówczas, kiedy przychody z tych umów osiągane są w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie osobowej spółki niemającej osobowości prawnej, ich źródłem dla wspólnika jest działalność wykonywana osobiście.

Okoliczność, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście powoduje, że dochody z tego rodzaju umów, również wówczas, kiedy osiągane są z tytułu udziału w spółce niemającej osobowości prawnej, nie mogą być opodatkowane na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% stawki podatku.

Ten sposób opodatkowania został bowiem przewidziany wyłącznie dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochody z tych działów ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg.”

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.83.2017.1.MJ), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB1/4511-1301/15-2/MM), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015 r. (sygn. IPPB1/415-1268/14-2/MS1), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-424/14-3/IF).

Takie samo zdanie wyrażone jest w bieżących interpretacjach podatkowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.04.2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.16.2018.2.ES czytamy:

„Mając powyższe na uwadze, przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy PIT (stanowi o tym »wyłączenie« określone w art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić zatem należy, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu usług o podobnym charakterze do umowy o zarządzanie lub kontraktu menadżerskiego świadczonych na rzecz spółki stosownie do zawartej umowy, zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.”

Podsumowując, wskazać należy, że przychody z zarządu przedsiębiorstwem nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej (lecz z działalności wykonywanej osobiście) w związku z czym nie mogą być one opodatkowane podatkiem ryczałtowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »