Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Partycypowanie w spłacie kredytu firmowego

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-05-09

Jestem jednym z dwóch udziałowców w sp. z o.o. Poza tym pełnię funkcję prezesa zarządu. Do niedawna w zarządzie (jako członek zarządu) zasiadał również mój wspólnik. Gdy sytuacja w firmie się znacząco pogorszyła i zaczęły się spory, wspólnik złożył rezygnację z funkcji członka zarządu. Moim głównym celem jest teraz wyprowadzenie spółki na prostą, poprzez jej restrukturyzację. Największym problemem jest jednak kredyt w rachunku firmowym, który został zaciągnięty ok. roku temu, czyli w czasie, gdy mój wspólnik pełnił jeszcze swoją funkcję w zarządzie. Czy w obecnej sytuacji mam jakiekolwiek możliwości, aby zmusić go do partycypowaniu w spłacie tego kredytu? Czy muszę sam dokonywać spłat rat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka z o.o. jest spółka kapitałową. W takiej spółce byt prawny wspólników jest niezależny od bytu prawnego samej spółki. Niezależnie od liczby wspólników sprawy spółki oraz jej reprezentowanie należą do zarządu spółki. W zarządzie z kolei mogą być jej wspólnicy. Wspólnik niebędący w zarządzie spółki nie ma prawa do jej reprezentowania oraz prowadzenia jej spraw.

Bardzo często jednak wspólnicy w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania spółki, a także odpowiedzialności za jej zobowiązania mylą ja ze spółkami osobowymi oraz własną odpowiedzialnością. W spółkach osobowych (cywilna, jawna, partnerska) wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółek.

W spółce z o.o., jak stanowią przepisy Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 15 § 3 Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

§ 4 Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Art. 299 § 1 Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2 Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3 Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4 Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji”.

W świetle prawa – spłata kredytu nie ciąży na Pana barkach, ale na spółce. To spółka zaciągała ten kredyt i ona za niego odpowiada. Pan i drugi wspólnik wchodzą w rachubę jako odpowiedzialni za dług, wtedy gdy spółka zaprzestanie płacenia długu.

Mogli Panowie udzielić osobistego poręczenia kredytu i wtedy odpowiadaliby Panowie jako poręczyciele. Niezależnie od tego – jeżeli dług nie byłby spłacany – Panów odpowiedzialność wchodziłaby w rachubę w oparciu o art. 299.

Musiałoby to jednak być poprzedzone uzyskaniem wyroku przeciwko spółce oraz bezskuteczną egzekucją z majątku spółki. W takim przypadku wierzyciel miałby prawo zażądać spłaty od członków zarządu, którzy sprawowali te funkcje w dacie powstania długu (zaprzestania płacenia).

Kredyt jest w rachunku firmowym – nie jest więc możliwe, aby był zaciągany przez Pana i wspólnika jako kredyt prywatny.

Kredyt ów był „zaciągnięty wspólnie” tylko w tym sensie, że Panowie jako wspólnicy widzieli taką potrzebę, a zaciągnęła go spółka. Panowie działali w imieniu spółki, a nie we własnym imieniu. Wspólnik był w zarządzie w chwili powstawania zobowiązania (które dopiero powstało i nie zmieniło się wskutek braku spłaty w dług wymagalny). Ale należy zapytać, czy był w zarządzie w chwili zaprzestania spłacania kredytu i powstania długu z tego tytułu lub kłopotów z jego spłatą?

Wyłącznie wspólnika w wyniku procesu sądowego nic Panu w tym zakresie nie da.

Pan jako wspólnik nie ma żadnych możliwości prawnych do tego, by zmusić innych wspólników do określonego działania w postaci partycypowania ich w spłacie kredytu, jaki zaciągnęła spółka. Nie może ich Pan do tego zmusić jako członek zarządu spółki, jak też nie może ich do tego zmusić sama spółka. Jakiekolwiek namowy, pisma będą zdarzeniami niemającymi dla sytuacji spółki i Pana działaniami. Drugi wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki, a w tym za jej kredyt w rachunku bieżącym.

Jak wskazałem – jedyny przypadek, by odpowiadał za ten kredyt, to brak jego spłaty jeszcze w czasie, gdy był członkiem zarządu, i zastosowanie przez wierzyciela art. 299 Kodeksu spółek handlowych. W tym czasie kredyt musiałby zamienić się w dług (a nie być tylko kredytem do spłaty w późniejszym terminie).

W zależności od treści umowy spółki (dopuszczalności dopłat, liczby udziałów, quorum na ZW, zasad podejmowania uchwał) może Pan rozważyć uchwalenie dopłat. Może to jednak w Pana sytuacji być dosyć problematyczne.

Nie podejrzewam, by umowa spółki ustalała zasadę, że w przypadku kredytu w rachunku bieżącym wspólnicy są zobowiązani do wniesienia do spółki kwot pozwalających na spłatę kredytu i miałoby to być świadczenie wspólników na rzecz spółki niezależne od wpłat na kapitał lub dopłat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Samodzielne głosowanie na prezesa zarządu

Jestem wspólnikiem większościowym sp. z o.o. Wspólnik mniejszościowy będzie przeciwny powołaniu mnie na prezesa zarządu wieloosobowego. Czy mimo tego...

 

Sprzedaż spółki z długami

W 2005 r. przestałam prowadzić spółkę z o.o. Zatrudniałam kilka osób, pozostały długi, także w ZUS-ie. W 2007 r. sprzedałam spółkę...

 

Bezpieczeństwo finansowe wspólników – spółka z o.o. czy spółka cywilna?

Planujemy utworzenie dwuosobowej spółki (po 50% udziałów): ja jestem bardziej przychylny spółce cywilnej, kolega wolałby spółce z o.o. Głównie...

 

Czy da się podzielić dług w spółce?

Prowadzę spółkę cywilną od 12 lat. Obecnie spółka ma lokal w księgach do sprzedaży, mamy długi jako spółka. Mój wspólnik nie płaci składek do...

 

Czy nastąpi opodatkowanie tej samej kwoty po raz drugi?

Sprawa dotyczy 2 spółek z o.o. Spółka A składa się z 1 osoby fizycznej (50% udziałów) oraz spółki z o.o. zwanej „B” (50%...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »